İstanbul Ünivesitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Book : İstanbul Ünivesitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1304-0235

Period : annual

Published Date : 2006

Publisher : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4890

INDEX

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .................................................................................................................................................
Prof. Dr. Toker DERELİ'nin Özgeçmişi ve Yayınlan ....................................................
I. HATIRA YAZILARI
Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM
Kardeşim, Meslektaşım ve Öğrencim ......................................................................
Prof. Dr. Metin KUTAL
Prof. Dr. Toker Dereli İle Birlikte Yaşadığımız Bir Meslek ve Bir Ömür
Prof. Dr. Gülten KUTAL
Meslek Ağabeyim Prof. Dr. Toker Dereli .............................................................
Prof. Dr. Yusuf ALPER
Bir İstanbul Beyefendisi: Hocam Prof, Dr. Toker Dereli ..............................
Yrd. Doç. Dr. Engin UNSAL
İthaca'dan Başlayan Dostluk .....................................................................................
II. MAKALELER ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
Prof. Dr. Gülten KUTAL
Türkiye'de Çalışma Hayatında Esneklik Uygulamaları ...............................
Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU
Enformel istihdam ve Türkiye Kaynakları ............................................................
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
Avrupa Birliği ve Avrupa İşçi Sendikaları ..........................................................
Doç. Dr. Zeki PARLAK, Prof. Dr. Engin YILDIRIM
Labour Markets for and Working Conditions of Turkish Seafarers:
An Exploratory Investigation ..................................................................................
Doç. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Okul'dan Çalışma Hayatına Geçiş: Örnek Uygulamalar................................
Doç. Dr. Tunç DEMİRBİLEK, Dr. Özlem ÇAKIR
İkili Bağlılık: Hem Sendikaya Hem de İşletmeye Bağlı Olunabilir mi? ...
Yrd. Doç. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI
Gelişim Süreci ve Yasal Çerçevesiyle Türkiye'de Memur Sendikacılığı ,
Yrd. Doç. Dr. Sayım YORGUN, Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir ŞENKAL
İllegal Mobilization of Labour: The Effects of illegal Migration and Unauthorized Foreign Workers on The Turkish Labour Market..............
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman BENLİ
Sendikalar, Bilgi Teknolojileri ve Internet.................................................................
Yrd. Doç- Dr. Banu UÇKAN
Avrupa Birliği'nde Sosyal Diyalog: Danışma Komiteleri'nden
Çerçeve Antlaşmalara..........................................................................................................
Yrd. Doç. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU
Avrupa Sosyal Modelini Oluşturma Surecinde Bir Endüstriyel Demokrasi Aracı Olan Yönetime Katılmanın Rolü ......................................................................
Yrd. Doç. Dr. Metin SARAÇOĞLU, Dr. Erol BULUT
Uluslararası Ticaret ve Sosyal Damping ...................................................................
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin BACAK, Arş. Gör. Levent ŞAHİN
İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Esnek Çalışma Biçimlerinin Değerlendirilmesi: Fırsatlar ve Tehditler ..................................................................
Dr. Recep KAPAR
Aktif İşgücü Piyasası Politikaları ..................................................................................
Arş. Gör. Burcu Kümbül GÜLER
İşsizlik ve Yarattığı Psiko-Sosyal Sorunların Öğrenilmiş Çaresizlik Bağlamında İncelenmesi ...................................................................................................
İŞ HUKUKU
Prof. Dr. Metin KUTAL
Kıdem Tazminatının Bir Fondan Karşılanması
(2002 Yasa Taslağı 'na İlişkin Bir Değerlendirme...............................
Prof. Dr. Nuri ÇELİK
İşyeri İşçi Temsilciliği.......................................................................................
Prof. Dr. Fevzi DEMİR
4447 Sayılı Sosyal Güvenlik Reformu Yasası ve 4773 Sayılı
İş Kanunu Karşısında Kayıtdışı İşçilik ve Bir Model Önerisi .........
Prof. Dr. Nurhan SÜRAL
The Issue of Flexibility Under the New Turkish Labour Act ...........
Prof. Dr. Algun ÇİFTER
Yasadışı Grev ve Sonuçları ..............................................................................
Prof. Dr. Kadir ARICI
Yeni İş Kanunu ve Alt İşveren ilişkisinin Sınırlandırılması Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Pir Ali KAYA
Karşılaştırmalı Çalışma Hukuku'nda Toplu işten Çıkarma ..............
Arş- Gör. Şelale ÜŞEN
İtalyan Emek Piyasasında Biagi Reformu ve
Yeni Esnek İstihdam Türleri ..........................................................................,
SOSYAL POLİTİKA
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
Uluslararası Çalışma Örgüîü'nde Üçüncü Kuşak Koruma:
Temel Haklar izleme Sistemleri ve Yıllık İzleme
Sisteminin İlk Dört Yılı ........................................................................................
Prof. Dr. Meryem KORAY
Avrupa Toplum Modeli Avrııpalılaşabilirmi? ..........................................
Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN
Uluslararası Çalışma Normlarının Hukuki Niteliği ve
Yaşadığımız Dönemde Taşıdığı Önem ............................................................
Prof. Dr. Sedat MURAT, Dr. İbrahim ŞENÖZ
Üsküdar ilçesinde Çocukların Eğitim ve Meslek Seçimi Konusunda
Ailelerin Tercihleri: Hanehalkı Reisleri (HHR) Üzerine
Görgül (Ampirik) Bir Araştırma .....................................................................
Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
Refah Devletinin Gelişme ve Bunalım Dönemlerinde İş Piyasaları ...
Doç. Dr. Ali SEYYAR, Sema OĞLAK
Almanya ve Japonya 'da Bakım Sigortası Uygulamaları (Mukayeseli Bir Değerlendirme)......................................................................
Doç. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Sosyal Politika - Refah Devleti - Yerel Yönetimler İlişkisi. ................
Yrd. Doç. Dr. Özlem IŞIĞIÇOK
İstihdamda Eşitlik Politikaları Kapsamında Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Ebeveyn İzni ......................................................................................
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir ŞENKAL
Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye: Sosyal Politikaya Dayalı Alternatif Kalkınma Modeli Arayışları ..........................................................
Yrd. Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Adem KORKMAZ Kooperatifçilik İlkeleri, Küreselleşme ve Kooperatifçilikte Yeni Eğilimler ...........................................................................................................
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ
Çalışanların işlerine ilişkin Duygularının Stres Tepkileri
Üzerindeki Etkisi ..............................................................................................................................
Doç. Dr. Tekin AKGEYİK
Müşteri Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi .......................................................................
Yrd. Doç. Dr. Serkan ODAMAN
İş Kanunu ve Borçlar Kanunu Bakımından "Ahlak" Kavramı ...................................
Yrd. Doç. Dr. Aşkın KESER
Çalışma Yaşamı ile Yaşam Doyumu İlişkisine Teorik Bakış .....................................
Dr. Halil ZAİM
Bilgi Yönetiminde Performans Ölçümü ...............................................................................
Dr. Ali Osman ÖZTÜRK
Latent Impacts of Cultural Aspects on New Public Management
İnitiatives in Turkish Public Secîor ........................................................................................
İKTİSAT - İŞLETME
Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM
Zirai Prodüktivite ....................................................................................................
Yrd. Doç. Dr. Hasan VERGİL, Yrd. Doç. Dr. Hamza ÇEŞTEPE
Döviz Kuru Değişkenliği ve Yabancı Doğrudan Yatırım Akımları; Türkiye Örneği .........................................................................................................
Yrd. Doç. Dr. Tuncay YILMAZ
işletmelerde Teşvik Sistemi Olarak Kar Paylaşım Planları .................
Arş. Gör. Aslan Tolga ÖCAL, Mustafa ÜSTÜN
İş Etiği Kapsamında Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele:
Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma..........................................
Aış. Gör. Erdem ERDENK
Gelişmekte Olan Ülkelerde Rekabette Karşılaştırmalı Üstünlüklere İlişkin Tercihlerin Gelir Dağılımına Etkisi ve Türkiye'nin Gümrük Birliği Tecrübesi....................................................................................