Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Book : Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Skin : 60-4

Period : 3 monthly

Published Date : Aralık 2005

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 4889

INDEX

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Taner Akpınar
[ AB İşgücü Piyasasında Cinsiyet Ayrımcılığının Boyutları ve Ortadan Kaldırmaya Yönelik Çabalar / The Dimensions of the Gender Discrimination in the EU Labour Market and the Policies to Combat It
Fuad Aleskerov - Vitaliy Platanov
Measuring Dîsproportionality in PR Systems / Nispi Temsil Sistemlerinde Oransızlığın Ölçülmesi
Hayriye Atik
The Determinants of the European Union Foreign Direct Investments in Turkey /
Avrupa Birliği 'nin Türkiye 'deki Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicileri
Tayfun Çınar
Kentsel Altyapı Finansman Modeli Olarak Yerel Kredi Piyasası Sistemi: Türkiye Örneği / Local Credit Market System as a Model of Urban Infrastructure Finance: Turkey Case
Erdal Demirhan
Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye örneği / The Causality Relationship between Growth and Export: The Case of Turkey
M. Cahit Güran - M. Umar Tosun
Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik Performansı: 1951-2003 Dönemi İçin Parametrik Olmayan Bir Ölçüm / TheMacroeconomicperformanceofTurkey's Economy: A Non-Parametric Measurementfor 1951-2003 Period
Selma Karatepe
Ödüllendirme Yönetimi: Örgütlerde Güdülemeye Duyarlı Bir Yaklaşım / Reward Management: A Sensitİve Approach on Motivation in Organizaîions
Sait Y. Kaygusuz
Kısıtlar Teorisi: Varsayımlar, Süreç ve Bir Uygulama / Theory of Constraints: Assumptions, Process and Application
Fatma Kocabaş - Verda Canbay Özgüler
Türkiye'de Sendikaların Web Sitelerinin İçerik Analizi Yoluyla İncelenmesi / The
Examination of Turkish Trade Union 's Web Sites Through Content Analysis
Kamuran Reçber
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Adaylığının Topluluklar Yargısı Açısından Geçerliliği / Validity of Turkey's Candidacy for Membershİp to European Union with Regard to Communities' Justice
Yusuf Şahin
Kira Denetim Politikası Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation on Rent Control Policy
Namık Sfnan Turan
16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Sonuna Dek Osmanlı Devletinde Gayri Müslimlerin Kılık Kıyafetlerine Dair Düzenlemeler/ Regulations of the Costumes of the non-Muslims in the Ottoman State from 16th Century to the End of 19th Century
Kronik / Chronicle Onur KarahanoğuIIarı
Kitap İncelemesi / Book Review