Avrupa Sosyal Politikası ve Kadın Hakları

Book : Avrupa Sosyal Politikası ve Kadın Hakları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Women

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Ekim 2005

Publisher : KA-DER (Kadın Adayları Destekleme Ve Eğitme Derneği)

Language : Turkish

Document Type : Booklet

Book No : 4872

INDEX

İÇİNDEKİLER
I.BÖLÜM: AVRUPA SOSYAL POLİTİKASI
I. Sosyal Politika Nedir?...........................................
II. Avrupa Birliği Sosyal Politikası..........................
Amaç ve Tarihçe........................................................
Sosyal Politikanın Ortakları...........................
Sosyal Politikanın Finansal Boyutu...................
Sosyal Politika ve Lizbon Stratejisi..................
III. Avrupa İstihdam Stratejisi ve Sosyal Politika.
İstihdam Edilebilirlik....................................
Uyum Yeteneği..........................................
Girişimcilik................................................
Eşit Fırsatlar..............................................
IV. Avrupa Sosyal Politikası'nın Geleceği..........
Yeni Sosyal Ajanda (2006-2010).......................
II.BÖLÜM: EŞİTLİK POLİTİKALARI
Giriş.........................................................
I-Avrupa Birliğinde Kadın Erkek Eşitliği Politikalarının Tarihsel Gelişimi......................
II-Direktifler...............................................
Kadın Erkek Eşitliği ile Doğrudan İlgili
Olan Direktifler...........................................
75/117/EEC Sayılı Konsey Direktifi- Eşit
Değerde İşe Eşit Ücret................................
76/207/EEC Sayılı Konsey Direktifi- İşe Başvuruda, Mesleki Eğitim ve İşte Yükselmede ve Çalışma Koşullarında Kadın ve
Erkekler İçin Eşit Muamele..........................
79/7/EEC Sayılı Konsey Direktifi- Sosyal Güvenlik Alanlarında Kadın ve Erkek İçin Eşit Muamele İlkesinin Tedricen Yürürlüğe
Konulması..............................................
86/378/EEC ve 96/97/EC Sayılı Konsey Direktifleri- Özel Sosyal Güvenlik Planlarında Kadın ve Erkek İçin Eşit
Muamele İlkesi........................................
86/613/EEC Sayılı Konsey Direktifi- Kendi Hesabına Çalışan İşçiler ve Onlarla Çalışan
Eşlerine Eşit Davranma İlkesi.......................
92/85/EEC Sayılı Konsey Direktifi- Gebe, Doğum Yapmış ve Emzikli Kadın Çalışanların, Çalışma Hayatında Sağlık ve
Güvenlik Koşullarının İyileştirilmesi..............
96/34/EC Sayılı Konsey Direktifi- Ebeveyn İzni. 97/75/EC Sayılı Konsey Direktifi- Ebeveyn İzninin Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'yı
Kapsayacak Şekilde Değiştirilmesi.................
97/80/EC Sayılı Konsey Direktifi- Cinsiyet Temelinde Ayrımcılık Davalarında İspat Yükü... 98/52/EC Sayılı Konsey Direktifi- Cinsiyet Temelinde Ayrımcılık Davalarında İspat Yükü İlkesinin Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda'yı
Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi..................
2002/73/EC Sayılı Konsey Direktifi- 76/207/EEC Sayılı Direktifin Değiştirilmesi ve Güncellenmesi. 2004/113/EC Sayılı Konsey Direktifi- Mal ve Hizmetlere Ulaşımda Kadın ve Erkeklere Eşit Muamele İlkesi..........................................
Kadın Erkek Eşitliği ile Dolaylı Olarak İlgili Olan Direktifler.............................................................
97/81/EC Sayılı Konsey Direktifı-Kısmi Zamanlı
İşçilere Karşı Ayrım Yapmama........................
2000/78/EC Sayılı Konsey Direktifi- İstihdamda ve İşte Eşit Muamele için Genel Çerçeve...........
III- Eylem Programları............................................,
1. Eylem Programı (1982-1985)...................................
2. Eylem Programı (1986-1990)...................................
3. Eylem Programı (1991-1995)...................................
4. Eylem Programı (1996-2000)...................................
5. Eylem Programı ve Kadın Erkek Eşitliği
Alanında Topluluk Temel Çerçeve Stratejisi (2001-2005).. Kadın Erkek Eşitliği Alanında Topluluk Temel
Çerçeve Stratejisi.......................................
5.Eylem Programı......................................
Özel Amaçlı Diğer Programlar...................................
Değerlendirme.......................................................
KAYNAKÇA.........................................................