Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Sağlık Programı

Book : Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Sağlık Programı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-590-137-x

Published Date : Aralık 2005

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Document Type : Booklet

Book No : 4840

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ........................................................................................................................
ÖNSÖZ.......................................................................................................................
İÇİNDEKİLER........................................................................................................
Avrupa Birliği Müktesebatımn Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar.............
I. GİRİŞ......................................................................................................................
II. SİYASİ KRİTERLER..........................................................................................
III. EKONMİK KRİTERLER..................................................................................
IV. ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ...........
1- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI..................................................................
I. Öncelikler Listesi................................................................................................
II. Önceliklerin Tanımları ve Öncelikler Çerçeveisnde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya Yönelik Kurumsal Yapılanma ve Finansman Tabloları....................
ÖNCELİK 1. 1 Yeni Yaklaşım Direktifleri..................................................................
ÖNCELİK 1. 2 Gıda Ürünleri.....................................................................................
Ana Unsur 1. 2. 1 Gıda Ambalanj Maddeleri...............................................................
ÖNCELİK 1. 3 Kimyevi Maddeler..............................................................................
Ana Unsur 1. 3. 1. Deterjanlar.....................................................................................
Ana Unsur 1. 3. 2. Psikotrop Maddeler.......................................................................
Ana Unsur 1. 3. 3. İyi labaratuvar Uygulamaları........................................................
ÖNCELİK 1.4 Beşeri Tıbbi Ürünler (Eczacılık Ürünleri).........................................
ÖNCELİK 1. 5 Kozmatikler........................................................................................
EKİ...............................................................................................................................
2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI...................................................................
I. Öncelikler Listesi................................................................................................
II. Önceliklerin Tanımlan ve Öncelikller Çerçevesinde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya yönelik Kurumsal Yapılanma ve Finansman Tabloları...................
ÖNCELİK 2. 1 Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması.........................................
3-TAŞIMACILIK POLİTİKASI............................................................................
I. Öncelikler Listesi...............................................................................................
II. Önceliklerin Tanımlan ve Öncelikller Çerçevesinde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya yönelik Kurumsal Yapılanma ve Finansman Tabloları...................
ÖNCELİK 4. 1 Kara Yolu Ulaştırması konusundaki AB Mevzuatının Türk Mevzuatına Aktanlması ve AB Mevzuatının Uygulanması İçin Bir
Uyum Programının Benimsenmesi.............................................................................
4-İSTATİSTİK..........................................................................................................
I. Öncelikler Listesi...............................................................................................
II. Önceliklerin Tanımları ve Öncelikller Çerçevesinde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya yönelik Kurumsal Yapılanma ve Finansman Tabloları...................
ÖNCELİK 5. 1 Sağlık Emniyeti ve Tüketicinin Korunması......................................
Ana Unsur 5. 1. 1 Halk Sağlığı Mevzuatına Uyum....................................................
5- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM...............................................................
I. Öncelikler Listesi...............................................................................................
II. Önceliklerin Tanımlan ve Öncelikller Çerçevesinde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya yönelik Kurumsal Yapılanma ve Finansman Tabloları...................
ÖNCELİK 6. 1 AB Mevzuatının Türk İş Hukukuna Yansıtılması.............................
Ana Unsur 6. 1. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği..................................................................
ÖNCELİK 6. 2 Halk Sağlığı Alanındaki AB Mevzuatının Uyum ve Halk Sağlığı
Eylem Programına Katılım.........................................................................................
Ana Unsur 6. 2. 1 AB Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiolojik Gözetimi ve Kontrolü Ağına Katlım...........................................................................
Ana Unsur 6. 2. 2 AB Yeni Halk Sağlığı Eylem Programına
( 2003 - 2008 ) Katılım.....................................................................................................
EK 2..................................................................................................................................
6-ÇEVRE........................................................................................................................
I. Öncelikler Listesi.....................................................................................................
II. Önceliklerin Tanımları ve Öncelikller Çerçevesinde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya yönelik Kurumsal Yapılanma ve Finansman Tabloları.........................
ÖNCEL K7. 1 Su Kalitesinin yileştirilmesi...................................................................
ÖNCEL K 7. 1. 2. Yüzeysel Su ve Yeraltı Suyu Kalitesi................................................
ÖNCEL K 7. 2 Hava Kalitesinin yileştirilmesi...............................................................
ÖNCELİK 7. 4 Doğanın Korunması................................................................................
Ana Unsur 7. 4. 1. Pestisitler............................................................................................
ÖNCELİK 7. 5 Genetik Olarak Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar................................
EK 3..................................................................................................................................
7- ADALET VE İÇİŞLERİ............................................................................................
I. Öncelikler Listesi....................................................................................................
II. Önceliklerin Tanımları ve Öncelikller Çerçevesinde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya yönelik Kurumsal Yapılanma ve Finansman Tabloları........................
ÖNCELİK 8. 1 Uyuşturucu İle Mücadele Alanında AB Mevzuatının
Kabulü ve Uygulanması...................................................................................................
8-GÜMRÜK BİRLİĞİ..................................................................................................
I. Öncelikler Listesi....................................................................................................
II. Önceliklerin Tanımları ve Öncelikller Çerçevesinde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya yönelik Kurumsal Yapılanma ve Finansman Tabloları........................
ÖNCELİK 8. 1 Diğerleri..................................................................................................
EK 4..................................................................................................................................
V. MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE
(GENEL DEĞERLENDİRME)....................................................................................
1. İDARİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK OLARAK KULLANILAN ARAÇLAR.................................................
I. Eşleştirme (Twinning)....................................................................................
II. İdari İşbirliği ve İdari İşbirliği II Programı...................................................
1. İdari İşbirliği Programı (12.000.000 Euro)...................................................
2. İdari İşbirliği II Programı (8.000.000 Euro).................................................
III. Teknik Destek ve Bilgi Değişim (TAIEX) Ofisi Faaliyetleri......................
2- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU................................................................................................................
3- KAMU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ..................................................................
4- KAMU YÖNETİMİ REFORM TASARISI............................................................
5- AB MÜKTESEBATI BAŞLIKLARI.......................................................................
1- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI.................................................................
2- TAŞIMACILIK POLİTİKASI.............................................................................
3- İSTATİSTİK........................................................................................................
4- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM...............................................................
5- ÇEVRE................................................................................................................
6- GÜMRÜK BİRLİĞİ............................................................................................
7- ŞİRKETLER HUKUKU......................................................................................