küreselleşme ve toplu pazarlıktaki değişim

Book : küreselleşme ve toplu pazarlıktaki değişim

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Nisan 1997

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4819

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ ..............................................
GİRİŞ ..............................................
I. BÖLÜM............................................
TOPLU PAZARLIĞI ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER .......
1.1. Yapısal Faktörler .................................
1.1.1. Küreselleşme, Sendikalar ve Toplu Pazarlık..........
1.1.2. Fordist Üretimden, Esnek Üretime Geçiş ve Sendikalar . . 1.1.3.Esnek Üretim ve Sendikaların Toplu Pazarlık
Gücündeki Değişim.............................
1.1.4.Çok Uluslu Şirketler ve Endüstriyel ilişkiler ...........
1.2. Toplu Pazarlığın Yapısına Etki Eden Faktörler ...........
1.2.1. iktisadi Faktörler...............................
1.2.2.Teknolojik Faktörler.............................
1.2.3.Sosyal Faktörler ...............................
1.3. Toplu Pazarlık Üzerinde Sendikaların Etkisi.............
1.3.1.işçi Sendikalarının Yapısı ........................
1.3.2.Sendikaların Yapısındaki Değişim..................
1.3.3.İşçi Sendikacılığının Gelişimi ve işçi Sendikalarında
Durgunluğun Nedenleri..........................
1.3.4. İşveren Sendikalarının Yapısı .....................
II. BÖLÜM............................................
ENDÜSTRİLEŞMİŞ BATI AVRUPA ÜLKELERİNDE TOPLU PAZARLIK SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM.....................
2.1. Maastricht Anlaşmasından Beyaz Kitaba, Toplu Pazarlık ve Sosyal Diyalog....................................
2.1.1 .Avrupa Birliği'nde Sosyal Alanda Yaşanan Sorunlar.....
2.1.2.Sosyal Diyalog ..............................
2.1.3. Avrupa Sosyal Politikasının Temel Unsurları .......
2.2. Toplu Pazarlığın Düzeyleri ve Etkileri ...............
2.2.1. İşyeri-İşletme Düzeyinde Toplu Pazarlık ..........
2.2.2. İşkolu Düzeyinde Toplu Pazarlık ...............
2.2.3. Ulusal Düzeyde Toplu Pazarlık ................
2.2.4.Toplu Pazarlığın Etkileri ve Ortaya Çıkan Değişmeler
2.3. Sosyal Diyalog ve Neo-Korporatist Sistem..........
2.4. Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri, ABD ve Japonya'da Toplu Pazarlığın Yapısı ve Değişim................
2.4.1. Almanya.................................
2.4.2. ingiltere.................................
2.4.3. italya...................................
2.4.4. isveç...................................
2.4.5. Hollanda ................................
2.4.6. Fransa..................................
2.4.7. ABD....................................
2.4.8. Japonya.................................
III. BOLUM............................................
TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN VE TOPLU PAZARLIĞI TARİHSEL GELİŞİMİ, YAPISI VE SORUNLARI .............
3.1. Türkiye'de Endüstri İlişkilerinin ve Toplu Pazarlığın
Tarihsel Gelişimi ...................................
3.1.1 .Meşrutiyet Öncesi Dönem.........................
3.1.2.Meşrutiyet Dönemi ..............................
3.1.3.1923-1946 Dönemi..............................
3.1.4.1947-1960 Dönemi
3.1.5.1961-1980 Dönemi................................
3.1.6.1983 Yılı Sonrasındaki Gelişmeler ve Toplu Pazarlığa
Yönelik Yasal Düzenlemeler .........................
3.2. Toplu Pazarlığın Yapısı, Sorunları ve Toplu Pazarlığa Etki Eden Makro Faktörler......................................
3.2.1.Küreselleşme Çerçevesinde Dünya Çalışma Hayatını
Etkileyen Temel Faktörler ve Türkiye'ye Etkileri ...........
3.2.2. Ülkemizde Uygulanan İstikrar Politikaları................
3.2.3. işsizlik Düzeyi ve Enformel Sektör.....................
3.2.4.Teknolojik Değişmeler.............................
3.2.5.Genel Siyasal Ortam..............................
3.2.6. Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşgücüne Yönelik Uygulamaların Mevzuat ve Toplu İş Sözleşmeleri Açısından Değerlendirilmesi ........................1
3.2.6.1. Uygulamadan Doğabilecek Sorunlar............1
3.2.6.2. Mevzuatımızda Yapılması Gereken Düzenlemeler. .1
3.3. Ülkemizde Toplu Pazarlığı Etkileyen Mikro Faktörler........1
3.3.1.Ülkemizde Toplu Pazarlığın Düzeyi ...................1
3.3.2.Toplu iş Sözleşmelerinde Sendikaların Öncelikleri:
Ücret Sendikacılığı ...............................1
3.3.3.1980 Sonrası Toplu iş Sözleşmeleri, Grev ve Lokavt
Uygulamaları....................................1
3.4. Türk Toplu İş Sözleşmesi Sisteminin Görünümü...........1
3.4.1.Başlıca Sorunlar.................................1
3.4.2. Eleştiriler.......................................1
3.4.3.Öneriler........................................1
SONUÇ ........................................'......1
KAYNAKÇA ............................................1