III.GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Book : III.GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 2005

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 4783

INDEX

I0NDEKILER
IÇNDEKİLER............................................
TABLOLAR VE GRAFIKLER LtSTESI. KISALTMALAR.........................................
BOLUM I DUNYADA iSTIHDAM DURUMU
A. GENEL OLARAK
BOLUM II
turkiye'de istihdam ve i§giicu yapisi a. turkiye i$giicu piyasasinin genel gorunumu...........
A.I. Tiirkiye'nin Nufus Yapisma Genel Bir Bakis.............................
A.2. Bolgesel Gelismislik Farklan........................................................
B. i$GUCti YAPISI VE I^GUCUNE KATILMA ORANI....................
c. istihdam............................................................................................
C.I. istihdamin Sektorel Dagihmi........................................................
C.2. Kamu ve Ozel Sektor Istihdami....................................................
C.3. istihdam Edilenlerin Ya§ ve Cinsiyete Gore Dagilimi................
C.4. Tiirkiye'nin Ba§hca Istihdam Sorunlan......................................
C.4.1. Kayit Di§i Istihdam ve/veya Informal Sektor..........*.................
C.4.2. Eksik tstihdam..........................................................................
C.4.3. (^ocuk i§giligi............................................................................
C.4.4. Tiirkiye'de Yabanci Ka^ak i§gilik.............................................
C.5. Meslek Egitimi ve istihdam..........................................................,
d.i$sizlik...............................................................................................
D.I. i§sizlik Kavrami ve Gizli issizlik.................................................,
D.2. issizligin Gelismis Ulkelerdeki ve Turkiye'deki Durumu..........
D.3. Egitim Durumuna, Ya§ Gruplanna ve Cinsiyete Gore issizlik
bolum iii
avrupa birligi ve turkiye a. turkiye-ab ili§kileri.......................................................................
B. AVRUPA iSTIHDAM STRATEJISi'NE DAHiL OLMA SURECi........
c. avrupa istihdam stratejisi'nde turkiye'nin durumu
BOLUM IV
istihdam kurumlarinin a. kamu ve ozel istihdam kurumlari.....
A.I. Kamu istihdam Kurumlan..............................
A.2. TÜrkiye'de Kamu istihdam Kurumu..............
A.3. Ozel istihdam Biirolan.....................................
A.4.Tiirkiye'de Ozel istihdam Burolan..................
b. turkiye i§ kurumu'nun yapisi ve faaliyetleri..........................
B.I. Turkiye is Kurumunun Yapisi......................................................................
B.2. Kurum Faaliyetleri..........................................................................................
B.2.1. i§giicu Piyasasi Verilerini Derlemek, Analiz Etmek ve Yaymlamak........
B.2.2. Aktif I sgiicii Program! an............................................................................
B.2.2.1. Meslek Arastirma, Gelistirme Qah^malan..........................................
B.2.2.2 Is ve Meslek Dani§manhgi QaU§malan...............................................
B.2.2.3. isgiicii Yetistirme Kurslari...................................................................
B.2.2.3.1. istihdam Garantili i§giicii Yeti^tirme Kurslan..........................................
B.2.2.3.2. Kendi i§ini Kuracaklara Yonelik t§giicu Yeti^tirme Kurslari...................
B.2.2.3.3. Oziirlulere Yonelik isgucii Yetistirmg Kurslan........................................
B.2.2.3.4. Hukumlulere Yonelik isgucii Yetistirme Kurslari....................................
B.2.2.3.5. l§sizlik Sigortasi Kapsaminda Diizenlenen is.gucii Yetistirme Kurslan,.,, B.2.2.4. Kummun Yiirutmekte Oldugu Program ve Projeler............................
B.2.2.4.1. Ozelle^tirme Sosyal Destek Projesi (OSDP)..............................................
B.2.2.4.2. Oziirliiler icin Mesleki Rehabilitasyon Projesi..........................................
B.2.2.4.3. Kulturler Arasi Staj Projesi........................................................................
B.2.2.4.4. gah§an ^ocuklann Ailelerine Yonelik Proje (ILO/ IPEC)........................
B.2.2.4.5. Ceza infaz Kurumlan ve Tutukevlerinde Uygulanacak Meslek ve II Kurslari Projesi...........................................................................................
B.2.2.4.6. Tiirkiye'de Yeniden Yapilanmaya Eslik Edecek Aktif Politikalar Kocat Projesi.........................................................................................................
B.2.2.4.7. isgiicu Piyasasi Analiz ve Tahmin Sisteminin Olusturulmasi Projesi ...J
B.2.2.4.8. Bolgesel Diizeyde Insan Kaynaklan Gelistirilmesi Projesi.......................
B.2.2.4.9. Bilisim Ciraklan Projesi.............................................................................
B.2.2.5. isletmelerde Egitim Seminerleri............................................................
B.2.3.istihdamHizmetleri...........................................................................................50
B.2.3.1. Yurtici istihdam Hizmetleri.......................................................................50
B.2.3.1.1. Ba§vuru............................................................................................................50
B.2.3.1.2. A$iki§...............................................................................................................53
B.2.3.1.3. Gonderme ve Takdim........................................................................................54
B.2.3.1.4. I§e Yerle§tirme..................................................................................................54
B.2.3.1.5. i§sizler...............................................................................................................56
B.2.3.1.6. Oztirlu ve Eski Hiikiimluler ile Terorden Etkilenenlerin tstihdami..................59
B.2.3.2. Yurtdi§i istihdam Hizmetleri......................................................................63
B.2.4. Pasif i§gticii Programlan...................................................................................65
B.2.4.1. issizlik Sigortasi Hizmetleri.......................................................................65
B.2.4.2. issizlik Sigortasi Fonu................................................................................66
B.2.4.2.1. I§sizlik Sigortasi Fonu Gelirleri ve Fon Varligi................................................66
B.2.4.2.2. issizlik Sigortasi Fonu Giderleri.......................................................................68
B.2.4.3. Ucret Garanti Fonu.....................................................................................68
B.2.4.4. Kisa £ahsma ve Kisa £ahsma Odenegi.....................................................69
B.2.4.5. Ozelle^tirme Nedeniyle isini Kaybedenlere Sunulan Hizmetler................69
B.2.5. Kurumun Diger Faaliyetleri..............................................................................70
B.2.5.1. Aktifi?gucuProgramlanProjesi(AiPP)...................................................70
B.2.5.2. Otomasyon £ah§malan..............................................................................73
B.2.5.3. Ulusal Gozlemevi ^ah§malan...................................................................73
BOLUM V
tiirkiye i§ kurumu'nun but