10.Ergen Günleri

Book : 10.Ergen Günleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İzmir

Published Date : Aralık 2005

Publisher : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Document Type : Book

Book No : 4729

INDEX

icindekiler
PANEL: Adolesans Doneminde Sinaptik Budanma ve Ceza Sorumlulugu
Prof.Dr. Ferhan Dereboy
Adrian Menderes Oniversitesi Tip Fakultesi Psikiyatri Anabilim Dal
PANEL: Ergenlik ve Disleksi
Psi. Dr. Hande. Kesikgi Ergin
Ege. Universitesi Tip Fakultesi Cocitk Psikiyatrisi Anabilim Dali
PANEL: Okulda Ruh Sagligi Hizmetleri
Prof. Dr. Belma Agaoglu
PANEL:Koruyucu ve Tedavi Edici Ruh Sagligi Hizmetleri icinde Okul Ruh Sagliginin Yeri
Prof. Dr. Ay§en CO§KUN
PANEL:Okul Ruh Sagligi ve Rehberlik
Prof. Dr. Ay^en Baykara
Doku: Eyliil Universitesi Emekli Ogretim Oyesi
KONFERANS:Ergenlerde Dikkat Eksikligi Hiperaktivite Bozuklugu (DEHB)
Atilla Turgay
Toronto Universitesi, Kanada
Ege Universitesi Rektorliigii £ocuk ve Ergen Alkol, Madde Bagimldigi Arastirma ve Uygulama Merkezi
Zeki Yiincii
Kocaeli Universitesi Psikiyatri Anabilim Dali Ergen Danisma ve Tedavi Birimi C aliijinalan
Dr. B. Coskun, Dr. Cent Ceril, Dr. Eylem Ozten, Psg. Hiiseyin Kutlu, Psg. Gokgen Gokqe Kocaeli Universitesi Psikiyatri Anabilim Dali
PANEL: Gen§lik ve Kanser
Umran Tiiziin
Istanbul Universitesi Istanbul Tip Fakultesi
Qocuk Ruh Sagligi Anabilim Dali
PANEL: Geli§mi; ve Geli^mekte Olan Ulkelerde Cocukluk Cagi Kanserleri
Prof. Dr. Nazan Qetingul
Ege Oniversitesi Tip Fakiiltesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dah
PANEL: Kanserli Genclerde Sik Goriilen Ruhsal Sorunlar
Dog.Dr. H.Serpil ERERMIS
Ege Oniversitesi Tip Fakiiltesi Qocuk Psikiyatrisi AnabUim Dah
PANEL: Umut ve Korku Genclerde Kanser Tedavisi ve Keinik iligi Transplantasyonu Siirecleri
Uzm.Dr.Burcu Ozharan
Ege Oniversitesi Tip Fakiiltesi (^ociik Psikiyatrisi AnabUim Dah
PANEL: Erken Ba§langich Bipolar
Af'fektif Bozuklukta Hipomanik / Manik Kayma
U:m. Dr. Nese Perdahh Fis
Marmara Oniversitesi Tip Fak. Qocvk Psikiyatrisi A D
PANEL: Erken Ba§langicli Bipolar Affektif Bozuklukta Semptomatoloji
Prof. Dr. Yanki Yazgan
Marmara Oniversitesi Tip Fak. Qocnk Psikiyatrisi AD
PANEL: Ergenlik, Yaraticilik ve Yaratici Terapiler
Dr Taner Güvenir
Ergi'n Psikiyatristi, Analitik Yimelimli Psikoterapist
DEUTF Qocuk ve Ergen Run Saghgi ve Hastanesi AD
Alexandra Strjyer
Sanat ve Drama Terapisti
DFAITF £ocuk ve Ergen Ruh Saghgi ve Hastanesi AD
PANEL: Ergenlikte Yaraticilik
Uzm. Dr. Zerrin Topcu Bil^en
Acibadem Saglık Grubu, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
PANEL: Baglanma Orüntülerinin Kimlik Gelişimi Uzerine Etkisi: Ulusal Kimlik
Prof. Dr. Bahar Gokler
Hacettepe Oniversitesi Tip FakültesiÇocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
PANEL: Küreselle$meci Kültür - Ulusal Kültür <
Isik KANSU
PANEL: Çocuk ve Ergenlerde Yaygin Anksiyete Bozuklugu :
Prof. Dr. Meral Berkem
Marmara Oniversitesi Tip Fakiiltesi çocuk Psikiyatrisi A. D.
PANEL: Panic-Agorafobik Spectrum: Ge'lisimi. Tanimi ve Klinik Onemi
Yard. Dog. Dr. Tezan Bildik
Ege Oniversitesi Tip Fakiiltesi (Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Da It
PANEL: Gelişimsel Psikobiyolojik Perspektifden Yaşam Boyu Panik Bozukluk
Dr. §ebnem Pinldar
Ege Oniversitesi Tip Fakiiltesi Psikiyatri Anabilim Dali
PANEL: Genç Kizlarda Depresif Uozukluk ve Adet Dongüsü
Vim. Dr. Saniye Korkmaz Çetin
Ege Oniversitesi Tip Fakiiltesi
(^ociik Psikiyatrisi Anabilim Dali Genclik Birimi, Izmir
PANEL: Aynlma Bireyleşme Kurami ve Ergen Depresyonu: Bir Olgu Tarti$masi
Dog. Dr. Miige Tamar
Ege Oniversitesi Tip Fakiiltesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dali
PANEL: Ergenlerde Depresyon
Dog. Dr. Eyiip Sabri Ercan
Ege LIniversitesi Tip Fakiiltesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dali
PANEL: Tam-Zamanli ( ;ilism;nin Ergen Geliijimine Etkisi
Yard. Dog. Dr. Tezan Bildik
Ege Oniversitesi Tip Fakiiltesi Qocuk Psikiyatrisi Anabilim Dali-IZt
PANEL: Caliban Cocuklar ve Gentler Ne Anyor?
Prof. Dr. A.Giirhan Fisek
Fisek Enstitiisti Çahsan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfi Genel
Yonetmeni ve
Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Ogretim Oyesi
(www.fisek.org.tr)
PANEL: Ergen İş Deneyiminin Psikososyal Sonuclan: Ne Kadar Riskli?
Ay§en Nazh
1LO-1PEC Merkez Koordinatoru
PANEL: Ergenim, Kullanirim!
Doc. Dr. Kultegin Ögel
Bakirkoy Ruh ve Sinir Hastahklan Hastanesi
PANEL: Ergenlikte Madde Kullanim Sureci
Dr. Defiie Tamar Giirol
Bakirkoy Ruh ve Sinir Hastahklan Hastanesi
KONFERANS: Psychopharmacologica) Treatment of Anxiety Disorders in Adolescents
MarciaJ. Slattery, M.D., M.H.S.
Associate Professor of Psychiatry and Pediatrics
University of Wisconsin Medical School
USA
KONFERANS: Disorders of Body Image in Adolescence
PI: Hayatta Kalan Yirmibir Kanserli Cocukta Psikososyal Ozellikler
S. Akbas, K. Karabekiroglu, F. G. Pinarh, M. EM, O. Biike Ondoku: Mayis Universitesi Tip Faki'dtesi Cocuk Psikiyatrisi A.
P2 intihar Giri$imi ile Bas.vuran Hastalann intihar Giri^im ve Psikiyatrik Ozellikleri
S. Akbas, 6. Biike, K. Karabekiroglu
Ondoku: May is Universitesi Tip Fakidtesi Cocuk Psikiyatrisi A.
P3 intihar Girişimiyle Gelen ve Depresyon Tanisi Alan Hastalar ile Depresyon Tanth Hastalann ve Annelerinin Mizac; Ozellikleri
S. Akbas, O. Boke, K. Karabekiroglu
Ondoku: May is Universitesi Tip Fakiiltesi Cocuk Psikiyatrisi A,
P4 Onyedi Ya^indaki Bir Diyabetik Gencte
Tedaviye Uyumu Bozan Ek Tanilar ve Psikososyal Faktork
Dr. S. Gokcen, Doc. Dr. S. Erermis, U:. Dr. B. Ozbaran
Ege Universitesi Tip Fakiiltesi Cocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
P5 1998-2005 Yillan Arasinda Ozel Egitime Yonlendirilmi? 7 Ergen Disleksi Olgulanna Ait Bir inceleme
Psi. Dr. Hande Kesikgi Ergin, Yard Dog. Dr. Tezan Bildik, Simge Ktv>
Dr. Sezen Giikgen, Uzm. Dr. Ozlem Hekim Bozkurt,
Uzm. Dr. Burcn Ozbaran, Dog. Dr. Miige Tamar, Dog. Dr. Serpil Erei
Dog. Dr. Eyiip Sabri Ercan, Prof. Dr. Cahide Aydin
Ege Universitesi Tip Fakiiltesi Cocuk Psikiyatrisi A. D. Bornova Izm'u
P6 Ergen Gebeligine IVIultidisipliner Yaklaşım '
Bir Olgu Sunumu
Uzm. Dr. Burnt Ozbaran1, Dog. Dr. Miige Tamar1, Dr. Arzu Erkan2, Dr. Giilsev Yimaz', Yrd.Dog.Dr. Tezan Bildik1, Psi.Dr. Hande Kesikg Dr. Sezen Gokgen', Uzm.Psi. Umut Seyfioghr, Uzm.Dr. Btilent Kayal Dog.Dr. Bay bars Veznedaroglu2
Ege Universitesi Tip Fakiiltesi Cocuk Psikiyatrisi Anabilim Dah " Ege Universitesi Tip Fakiiltesi Psikiyatri Anabilim Dah 3 Osmangazi Universitesi Tip Fakiiltesi Psikiyatri Anabilim Dah
P7 Cinsel Kinilik Karma§asi Tanisi ile !
İzlenen Bir Kiz Olgu Temelinde Ergenlik ve Cinsel Kimlik Karmaşasının Tartişilmasi
Uzm.Dr. Burcu OZBARAN, Doc.Dr. Miige TAMAR,
Dr. Sezen GOKCEN, Yrd.Dog.Dr. Tezan BILDIK,
Psi.Dr. Hande KESIKC 1 ERGIN, Prof.Dr.Cahide A YDJN
Ege Universitesi Tip Fakiiltesi Cocuk Psikiyatrisi Anabilim Dah
P8 Ergenlerin Sagliga Yonelik Davrani§lan ile !
Bazi Psikososyal Degi^kenler Arasindaki iliskinin incelenmesi
Digdem Miige S/)'£Z*
P9 Ergenlerde Depresyonla iliijkili Enerji
Rozukluklarinda Fluoksetinin Etkileri: Gozlemsel Bir Cithijnia
M. Tamar*, T. Bildik*, B. Ozbaran*, S. Korkmaz*, S.Erermis*,
E. S. Ercan*, E. Bellibas*, //. Kesikgi*. H. Coskunol**
*Ej>e Universitesi Tip Fakiiltesi Cocuk Psikiyatrisi A. D.i, Izmir
** Ege Universitesi Tip Fakiiltesi Psikiyatri A. D., Izmir
P10 Birinci Basamakta Adolesan Run Saghgina Yakla$im
Dr. Pinar Yazir, Psk. Ayla Bilir, Hems. Si be I Coban , Uz.Dr. Nurdan Tekgul