"AB Yolunda Esneklik ve İstihdam"Uluslarası Semineri

Book : "AB Yolunda Esneklik ve İstihdam"Uluslarası Semineri

Author : * Tuğrul Kutadgobilik

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-2545-25-25

Published Date : Temmuz 2005

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 4725

INDEX

İÇİNDEKILER
SUNU§
KONU§MALARI
Tugrul KUDATGOBiUK.........................................................................
TiSK Yonetim Kurulu Ba§kani
Siileyman ÇELEBI .....................................................................................
DISK Genel Ba§kani
SalimUSLU.................................................................................................
HAK-I§ Genel Ba§kam
SalihKILIÇ.................................................................................................
TURK-i§ Genel Ba§kam
Murat BA§ESGiOGLU.............................................................................
Qalisma ve Sosyal Güvenlik Bakani
BiRINCi OTURUM: Tebligler Oturum Ba§kani: Sedat ALOGLU............................................................
TiSK Di§ IIi§kiler Komisyonu Uyesi
Konu§macilar:
"Esneklik-Giivence Dengesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk"
Brent WILTON............................................................................................
IOE Genel Sekreter Yardimcisi
"Esneklik Açısından Almanya'da Toplu i§ Sözle§meleri Alanındaki
Geli§meler ve Etkileri"
Dr. Hans Werner BUSCH ..........................................................................
Alman Metal lşverenleri Sendikasi (Gesamtmetall) Danışmanı
IKlNCi OTURUM: "Esnekligin i§giicu Piyasasma Yansimalan" Oturum Başkanı: Enis YETER..................................................................
Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Musteşan
Konusmacilar:
Prof. Dr. Nurhan SÜRAL..........................................................................
ODTU iiBF Ogretim Uyesi
Prof Dr. Alan C. NEAL ............................................................................
Warwick Universitesi
Bedirhan ÇELIK.......................................................................................
TISK Yonetim Kurulu Uyesi
UCUNCU OTURUM: "CaliŞma Hayati Acisindan AB Uyelik Muzakereleri
Siireci ve Turkiye'nin Oncelikleri"
Oturum Bagkani: Solmaz CO§KUN.......................................................
TlSK Yonetim Kurulu ve Di§ ili§kiler Komisyonu Uyesi
Konu§macilar:
Cengiz DELiBAS.......................................................................................
ÇSGB Qah§ma Genel Muduru
Prof. Dr. Toker DERELI .........................................................................
i.U. Iktisat Faktiltesi Ogretim Uyesi
Doc.. Dr. Cem KILIC.................................................................................
Gazi Universitesi IIBF Ogretim Uyesi
Tugrul KUDATGOBILIK (Kapanış Konusmasi).................................
TiSK Yonetim Kurulu Başkanı

NOTES

Yayın bir derleme çalışması olduğu için yazar ismi olarak editör ismi verilmiştir.