1977 'den 1999'a eğişimin Dinamikleri

Kitap : 1977 'den 1999'a eğişimin Dinamikleri

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 1

Yayın Tarihi : Kasım 1999

Yayıncı : TÜRK-İŞ

Tür : Kitap

Kitap No : 4236

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER
İkinci Cilt İÇİNDEKİLER ......................................
Birinci Cilt TABLO ve GRAFİK DİZİNİ ..........................
İkinci Cilt TABLO ve GRAFİK DİZİNİ ..........................
YÖNETİM KURULU : ÖNSÖZ .................................
Araştırma Merkezi : SUNUŞ ...................................
Birinci Bölüm: EKONOMİK ve MALİ GELİŞMELER: İYİLEŞME VAR MI?
A. 1980 Sonrasının Neo-Liberal Politikaların Değerlendirilmesi
I. Yeni Birikim Modelinin Dönüm Noktalan ...................
II. 500 Büyük Firma Ekseninden 1982-1998 Dönemi Birikim-Üretim-Bölüşüm Dinamiklerine Toplu Bakış ...........
B. Üretim ve İstihdam: Reel Sektör Gelişmeleri ...............
I. Büyüme ve Sektörel Gelişmeler ..............................
II. İstihdam ve İşsizlik ........................................
C. Kamu Maliyesi: Tıkanma mı? ...............................
I. Bütçelerin İşlevsizleştirilmesi ..............................
II. Vergi Politikasında Yazbozlar ...............................
III. Kamu Borçlanmasında Tehlikeli Tırmanış .................
IV. Zorunlu Tasarruf ve Konut Edindirme Yardımı: Değişen ne?
V. KiT'ler ve Özelleştirme ....................................
EK: TÜPRAŞ'ın sahipsiz Yangını ...........................
VI. Tarımsal Destekleme Politikalan ve Doğrudan Gelir Desteği
D. Bazı Bölüşüm Göstergeleri ..................................
I. Ücretler, Maaşlar ve Asgari Ücret ..........................
II. Enflasyon ve Gıda Harcamaları .............................
III. Gelir Dağılımı .............................................
E. Para-Banka Politikaları ......................................
I. Para-Mevduat-Kredi Gelişmeleri ............................
II. Yenilenen Bankalar Kanunu Ne Getirdi? ...................
F. Dış Ekonomik İlişkiler ve Bazı Sosyo-ekonomik Etkileri ...
I. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi ...........................
II. Gümrük Birliği'nin Sosyal Etkileri ..........................
İkinci Bölüm: TOPLUMSAL GELİŞMELER ve REFAH GÖSTERGELERİ
A. Nüfus ve Eğitim .............................................I. Nüfus ....................................................
II. Eğitim....................................................
III. Mesleki Eğitim ............................................
B. Toplumsal Sağlığın Korunması:
Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Tüketici Haklan ...............
I. Sağlık ....................................................
II. Sosyal Güvenlik ..........................................
III. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları .........................
IV. Tüketicinin Korunması ...................................
C. Çocuk, Genç, Kadın, Özürlü ve Yabancı Kaçak İşçilerin Çalışma Koşullan..........................................
I. Çalışan Çocuklar .........................................
II. Genç İşçiler ....................................
III. Kadın İşçiler ...............................
IV. Özürlülerin İstihdamı ....................................
V. Yabancı Kaçak İşçilik ....................................
D. Konut, Yerel Yönetim, İmar Politikaları ve Deprem........
I. Konut Politikalarının 75 Yıllık Bilançosu ..................
II. Yerel Yönetimler ve Konut Geliştirme Politikaları ...........
III. Depremin Ortaya Çıkardığı Gerçekler:
Yeni-Liberal Politikaların Sorumluluğu ...................
Üçüncü Bölüm : TÜRK-İŞ'İN GÜNDEMİ AÇISINDAN TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA YAŞAMI ve SENDİKAL GELİŞMELER
A. Türkiye'de Çalışma Hayatındaki Temel Gelişmeler:
Toplu İş Sözleşmeleri ve Grevler ..............................
B. 1997'den 1999'a İşçi Sınıfının Gündemi: Sendikal/Politik/Ekonomik/Toplumsal Gelişmeler ve TÜRK-İŞ
Dördüncü Bölüm: ÇALIŞMA YAŞAMI VE
SENDİKAL POLİTİKALAR: GÜNCELDEN GEÇMİŞE
A. Hükümet Programlarında Çalışma Yaşamı (1996-1999) .....
B. Esneklik ve Sendikal Politikalar .............................
C. Serbest Bölgeler Gerçeği ve Sendikal Politikalar ..............
D. İşçi Sınıfı Tarihinden Bir Kesit:
Türkiye'de 1960-1969 Döneminde İşçi Sınıfı Eylemleri ........