Federal Almany ve Türk İşçileri

Book : Federal Almany ve Türk İşçileri

Author : * Oğuz Gökmen

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1972

Publisher : Ayyıldız Matbaası A.Ş.

Document Type : Book

Book No : 4228

INDEX

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ......................................................
BİRİNCİ BÖLÜM
I. KISIM
Almanya II. Dünya Savaşından nasıl çıktı? - Avrupa İstişare Komisyonu (Londra Konseyi) nin kurulması Yalta Konferansı - Almanya'nın işgali hazırlıkları-
"Ya şimdi Almanya'yı ne yapacağız?".....................
Alman ordularının kayıtsız şartsız teslim olmaların­dan sonra Almanya'da işgal statüsünün başlaması ... Potsdam Konferansı - Müttefiklerin zafer sembolü Churchill iktidardan uzaklaşıyor - Alman sanayii harp tazminatı karşılığı tutuluyor - Almanya bir tarım ül­kesi mi olacaktı? ...................................................
Almanya'nın Dörtlü Yönetiminde anlaşmazlıklar baş­lıyor.....................................................................
İkiye bölünmüş Almanya'da bir Federal Devletin ku­ruluş hazırlıkları - Almanya'nın Batılı işgal bölgele­rinde yeni bir Devlet doğuyor .................................
Berlin'deki Ortak Yönetim sistemi - Dörtlü Kontrol sis­teminin iflâsı ve Berlin Ablukası - Berlin'de bir "Koca Türk" - Utanç Duvarı - Berlin'in ikiye bölünmesinin sonuçları ......... .....................................................- Federal Almanya'nın Anayasası hazırlıkları - Batı iş­gal Bölgelerinde kurulacak Devletin Temel Kanunu nasıl kabul edildi?...................................................
- Olağanüstü Haller Kanunu....................................
- Almanya'da ilk seçimler - Askerî yönetimin kaldırılma-sı - Yeni biçim bir İşgal Yönetimi..............................
- Federal Almanya'nın Batı Topluluğuna girmesi - Pe-tersberg Anlaşması - Saar meselesi - Borçlar ve taz-minatlar - Paris Anlaşmaları ....................................
- Federal Almanya'nın Devlet yapısı - Eyalet Devletleri -Yasama, Yürütme.ve Yargılama - Federal Devlet or­ganlarının yetkileri ................................................
- Federal Almanya'da siyasî partiler ........................
- Federal Almanya'daki seçim sistemi - Genel seçimler -Eyalet seçimleri ...................................................
- Federal Almanya'da kitle haberleşme vasıtaları (Ba­sın - Radyo - Televizyon) .......................................
II. kısım
- Federal Almanya'nın yapısal anatomisi ve özellikleri -Bütçe - Federal Ordu.............................................
- Federal Almanya'da Eyalet idareleri - Görev ve yet­kileri - Eyaletler hakkında bilgiler
- Federal Almanya'da işçi ve işveren kuruluşları - Sen­dikalar - Federal Anmanya'da İş Hukuku - Federal Al­manya'da Sosyal Sigortalar - Sosyal güvenlik mas-rafları..................................................................
- Rakamlarla Avrupa'nın sosyal durumu ..................
III. kısım
- Federal Almanya'nın dış politikası - Adenauer devri -Erhard Hükümeti - Kiesinger-Brandt Hükümeti -Brandt Scheel Koalisyonu
- Federal Almanya ve Doğu Anlaşmaları - Dört Mütte­fikler neler dediler? - Anlaşmalara karşı tepkiler - Mu­halefet iktidarda olsa idi ne yapabilirdi? - Anlaşmala-
rın Meclislerde onaylanması - Dış politika hedefleri üzerinde Ortak Karar sureti - Bir milletin iki ayrı Dev­leti - İnsanın bir parmağı kangren olursa...............
Avrupa Birliğinin gelişmesi ve güçlendirilmesinde Fe­deral Almanya'nın yeri ..........................................
IV. KISIM
Federal Almanya'nın ekonomik gelişmesi - Alman mu­cizesi - Marshall Plânı ..........................................
Alman ekonomisinde durgunluk ve gerileme (1966-1967) - Alınan tedbirler - Yeniden bir yüksek kon­jonktüre geçiş - Alman ekonomisinde yeni bir sihirbaz: Prof. Karl Schiller - Dünya para bunalımı - Almanya'­ya dolar akını......................................................
Almanya ile ekonomik ilişkilerimiz - îthalât-İhracat du­rumumuz - Bazı mukayeseler - Konsorsiyom kredi­leri - özel sermaye yatırımları .................................
Teknik yardım - Gelişme halindeki ülkelere yapılan teknik yardımın işleyişi - Türkiye'ye yapılan teknik yardım..................................................................
V. KISIM
İki Almanya'nın sosyal bünyeleri ve dış âlem ile ilişki­lerinin çeşitli yönlerden mukayesesi - Doğu Almanya
ile ticaretimiz .........................................................
Türkiye'nin ithalât ve ihracat grafikleri - F. Almanya'­nın gayri safi millî hâsılası - Millî gelir dağılımı - Dış ticaret grafikleri ...................................................
İKİNCİ BÖLÜM
I. KISIM
Avrupa'da genel işçi hareketleri ..............................
Federal Almanya'da yabancı el emeği - Altına hücum!.
- Federal Almanya'daki işçilerimizin öncüleri - AET ile ortaklığımız çerçevesinde görünüşü ve gelişimi - Va­sıflı vasıfsız işçiler
Federal Almanyada'ki Türk işçileri ve sorunları - Di-limler halinde incelenmeleri - Çalışmaya ve sosyal ha-yata uymalları- İşçilerimizin F. Almanya'da barınma sorunu-Okul çağındaki çocukların eğitimleri .........
-Vasıfsız bir Türk işçisi ..........................................
-Vasıflı bir Türk işçisi .............................................
-Turist işçiler.........................................................
- T.H.Y. Avrupa'da bir Charter şirketi kuramaz mı? ...
- P. Almanya'daki işçilerimize dönük sosyal hizmetlerin daha rasyonel bir şekilde yürütülmesi için neler yapıla­bilir? - Bir İhtisas Komitesi teşkili - Türk Evleri Vakfı
- Almanya'daki Türk işçilerinin millî dayanışma hisleri ve Gediz örneği...........................................,..........
- F. Almanya'daki Türk işçilerinin kazançları ve Türki­ye'ye gönderilen işçi tasarrufları - İşçi tasarruflarının daha muntazam bir şekilde yurda çekilebilmesi için düşünülebilecek çareler - F. Almanya'daki işçi tasar­ruflarının değerlendirilmesi yolunda şirket kurma te­şebbüsleri............................................................
II. kısım
- F. Almanya'da her gün 55 Türk çocuğu doğuyor - Ço­cuk yuvaları - Çocuk paralan - Grundig marka gelinler
- Kadın işçilerimizin durumları - Türk kadınlarının yurt dışında çalışmaları ve nedenleri - Bazı kadın işçilerimiz arasında yapılan bir anket ....................................
III. kısım
- F. Almanya'da suç işleme olayları - Türk işçilerinin işledikleri suçlar - Yabancıların suç işleme oranlan -Alman hapishanelerindeki Türklerin kaderi...............- F. Almanya'daki Türkler daha mı dindar oluyor? -Brüksel Üniversitesinin yabancı işçilerin dinlerine bağ­lılığı hakkında ilginç bir anketi - F. Almanya'daki din görevlileri - Bir Anglikan papazı ile görüşme - Alman­ya'da Hıristiyanlık propagandası ...........................
- Almanya'da eli çabuk bir sünnetçi - Bir Kasap - iki berber - iki mescit ................................................
- Wuppertal'debir Türk lokali.................................
- F. Almanya'da yüksek öğrenim yapan öğrencileri­miz - F. Almanya'daki öğrenci hareketleri - Alman öğ­renci hareketleri ve yabancı öğrenciler üzerindeki et­kileri.............................................................____
- Federal Almanya'daki yabancı işçileri koruma örgüt­leri - Caritas - Innere Mission - Arbeiterwohlfahrt -Türk-Danış ............................................................
- Almanya'daki yabancı işçiler ve Türkler arasında ya­pılmak istenilen zararlı ve bölücü faaliyetler ............
- F. Almanya'da Türkçe radyo ve televizyon yayınları
- F. Almanya'da bankacılık ve bankalar - F. Almanya'da yabancı bankalar - F. Almanya'da her 1500 kişiye bir banka.. Ya 700.000 Türk'e?.. - Bir Türk bankası ku­rulması zorunluğu - F. Almanya'da bir yabancı banka şubesi nasıl açılabilir? ..........................................
- Almanya'da işçi tasarruflarına verilen primler - Ser­vet Teşkili Kanunu (624 Mark Kanunu) ..................
- F.. Aimanya'ya işçi gönderme usullerinde bir iyileştir­me yapılamaz mı? ................................................ 2
- Federal Almanya'daki yabancı işçiler - Yaş durumları -Almanya'da kalış süreleri - Aile durumları - Sağlık du­rumları - Yaş grupları - Kadın, erkek işçilerin artışı -İşçi çocukları - Almanca dil bilgileri - Yabancı işçilerde suç işleme durumu - Türk işçilerinin yıllar itibariyle dökümü - Türkiye'den geldikleri bölgeler - Almanya'da iş dallarına ve Başkonsolosluk görev çevrelerine göre dağılımı - Havale ve__efektif olarak ve yıllar itibariyle döviz transferleri - Türk işçileri arasında doğum, ev-lenme, ölüm "vakaları - Barınma durumları - Konsolos­luk işlemleri .........................................................
SONUÇ .....................................................................
ALLAHAISMARLADIK ALAMANYA!IV. KISIM
............................................................
T. C.İ1e F.. Almanya arasında iş gücü ile ilgili anlaş-
maların kısa özeti
F.Almanya'da Türk Evleri Vakfı Resmî Senedi (Ta-
F.Almanya'daki Büyükelçiliğimiz, Bankonsoloslukla-rımız,Çalışma Müşavir ve Ataşeliklerimizin adresleri Türk işçilerinin sosyal yardım işleri İle görevlendiril­miş olan Arbeitemofalfahrt örgütünün kurduğu Türk-
Damş Büroları......................................................
F. Almanya'da halen kurulmuş veya kuruluş halindeki
Türk işçi şirketleri ve adresleri ..............................
Türk işçi derneklerinin adresleri...........................