Prof.Dr. Yüksel Koç Yalkın'a Armağan

Book : Prof.Dr. Yüksel Koç Yalkın'a Armağan

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-555-084-4

Skin : 590

Published Date : 2003

Publisher : S.B.F.Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi

Document Type : Book

Book No : 4175

INDEX


İÇİNDEKİLER

Sunuş................................................................................................
İçindekiler......................................................................................
Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN'ın Özgeçmişi............................
Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN Üzerine
Prof. Dr. Yüksel Koç Yatkın İçin......................................................
Prof. Dr. Celal GÖLE Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın: Otuz Yıllık Dostluk............................
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ Hocam ve Meslektaşım Yüksel Koç Yalkın.....................................
Aslan KAYA Gecikmediğini Umduğum Bir Mektup.............................................
Prof. Dr. Ömer LALİK Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın İçin......................................................
Mustafa ÖZYÜREK Anılar...............................................................................................
Prof. Dr. Alparslan PEKER Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın Hakkında...........................................
Mehmet TİMUR
Makaleler
Avrupa Birliği 'ne Üye Ülkeler Arasından Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş-Dördüncü ve Yedinci Yönerge Muhasebe Standartlarının IAS'e Yakınlaştırma Çalışmaları......................................................................................
Prof. Dr. Nalan AKDOĞANTürkiye 'de Muhasebe ve Finansal Yönetim Uygulamalarında Etik Davranışları Etkileyen Faktörlerin Analizi........................................
Doç. Dr. Güler ARAS
Yrd. Doç. Dr. Alövsat MÜSLÜMOV Pazarlamanın En Zor Cephesi: İletişim..............................................
Doç. Dr. Muazzez BABACAN Osmanlı Anadolusunda Bankacılık: 1880-1919..................................
Dr. M. Murat BASKICI
Muhasebe Mesleğinde Pazarlama ve Meslek Mensuplarının Pazarlamaya Karşı Tutumları.................................................................................
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI Yrd. Doç. Dr. Akın KOÇAK
Muhasebedeki Yenilikler ve Trendler Ulusal ve Uluslararası Gelişme Eğilimleri.........................................................................................
Prof. Dr. Giorgio BEHR
Çeviren: Dr. Melek Acar BOYACIOĞLU
Türkiye'de KOBİ'ler ve Devlet Yardımları.....................................
Prof. Dr. Yurdakul ÇALDAĞ
Muhasebe Kuramı ve Uygulamaları Açısından Muhasebe Bilgilerinin Niteliği.............................................................................................
Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇELİK
Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve İlgili Kanunlara Göre Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri......................................................................
Yrd. Doç. Dr. Şefika DEMİRKAN
Bankacılıkta Risk: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir
Uygulama........................................................................................
Doç. Dr. Mustafa EMİR
Elektronik Veri Değişimi Güvenliği ve Elektronik İmza.................
Prof. Dr. Melih ERDOĞAN
Arş. Gör. Arman Aziz KARAGÜL
Arş. Gör. Cemal ELİTAŞ
Kişisel Hesap ve İşleyişinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi.......................................................................
Yrd. Doç. Dr. Mikail EROL Arş. Gör. Metin ATMACATürkiye 'de Kırsal Kalkınma Sorunları
Prof. Dr. Birsen ERSEL
Konsolide Finansal Tablolar, İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler
Dr. Kadir GÜRDAL
Yrd. Doç. Dr. Güven SAYILGAN
XX. Yüzyılın İkinci Yarısında Yüksek Öğrenimde Muhasebe
Eğitimi
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ
Türkiye 'deki Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Vergi-Finansman-Muhasebe Boyutuyla İncelenmesi................................
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU Dr. Volkan DEMİR
Bölümler Arası Mal ve Hizmet Transferlerinin
Fiyatlandırılması.............................................................................
Doç. Dr. Hilmi KIRL1OĞLU
Türkiye'de Kamu Açıkları, Kamu Borçları ve Faizleri..................
Yrd. Doç. Dr. Menşure KOLÇAK
Achieving Three E 's in the Public Sector: Value For Money (VFM) Auditing...........................................................................................
Öğr. Gör. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN
Yeminli Mali Müşavirlik Sözleşmeleri ve Yasal Açıdan Değerlendirilmesi............................................................................
Prof. Dr. Salih ÖZEL
Küresel Ürünler ve Markalar..........................................................
Arş. Gör. Alper ÖZER
3568 Sayılı Kanun Çerçevesinde Muhasebe Meslek Mensupları ve Kurabilecekleri Ortaklık Türleri.....................................................
Dr. Korkut ÖZKORKUT
Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Sosyal Politikanın Avrupa Bütünleş,
Teorisindeki Rolü: Tarihsel Gelişme ve Geleceğe İlişkin
Beklentiler.......................................................................................
Doç. Dr. Şerife Türcan ÖZŞUCAÜlkemizde Faaliyet Gösteren A Tipi Yatırım Fonlarının Performansı: Ocak 1998-Haziran 2002................................................................
Öğr. Gör. Mustafa ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Özlem ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Selim BEKÇİOĞLU Hangi Maliyet Ne İçin.....................................................................
Prof. Dr. Alparslan PEKER Çevresel Ulusal Muhasebe..............................................................
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
Öğr. Gör. Zuhal ŞAHİN Value Added Tax in Turkey.............................................................
Dr. Mustafa Ali SARILI
Gelir Standardı Düzenlemelerinin Uygulamamıza Getirdiği Yenilikler..........................................................................................
Prof. Dr. Mehmet SAYARI Borçlanma Maliyetleri Standardının Dayandığı Esaslar...............
Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL Fason Üretim ve Muhasebe İşlemleri.............................................
Doç. Dr. Yusuf SÜRMEN
Öğr. Gör. Ensar ÖZBİLGİN
Odalar ve Borsalarca Tahsil Edilen Kayıt Ücreti, Munzam Aidat ve Yıllık Aidatlar, Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülük Kavramı İçerisinde Sayılabilir mi?.................................................
Dr. Gökhan Kürşat YERLİKAYA
Kalite Maliyeti Vakaları..................................................................
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ