Yurt Dışında Çalışan Doktoralı Türkler

Kitap : Yurt Dışında Çalışan Doktoralı Türkler

Yazar : * Turhan Oğuzkan

Dil : Türkçe

Bölüm : Türk Dış Göçü

Yayın Yeri : Ankara

Yayıncı : Orta Doğu Teknik Ünivesitesi

Kitap No : 4058

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
TABLOLAR LİSTESİ
BÖLÜM I. GİRİŞ.........................................................
. Göç Hareketine Karşı Duyulan İlgi
Göç Hareketinin Genişliği ve Başlıca Özellikleri Göç Hareketinde Türkiye'nin Durumu ............
BÖLÜM II. LİTERATÜRÜN TAHLİLİ ..............................
Göçün Anlamı Üzerinde Görüşler .....................
Göçün Sebepleri Üzerinde Görüşler ..................
Göçün Çareleri Üzerinde Görüşler ..................
BÖLÜM III. ARAŞTIRMA PROBLEMİ VE METOT ............
Araştırma Problemi ..........................................
Araştırma Metodu ..........................................
BÖLÜM IV. BULGULAR ....................................................
İncelenen Grubun Yabancı Ülkelere Dağılımı ...
Şahsi ve Ailevî Özellikler.................................
Anadil ve Bilinen Yabancı Diller........................
öğrenim Tecrübesi ..........................................
Bilim Dallan ve İhtisas Alanları .....................
Meslek Tecrübesi ..........................................
Halihazırdaki Çalışma Şartlan ........................
Göç Kararını Etkileyen Faktörler.....................
Göç Yolları ......................................................
Türkiye İle Mesleki İrtibat ve Dönme Niyeti ....
İncelenen Grupla İşbirliği İmkânları ................
Gelecek İçin Grubun Tavsiye Ettiği Tedbirler ....
BÖLÜM V. GENEL DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER
Ana Çizgileriyle Problem ve Metot ......................
Bulgular Üzerinde Genel Değerlendirme ..........
Varılan Sonuç ve Tavsiyeler ............................
BİBLİYOGRAFYA ...........................................
EKLER ..........................................................

NOTLAR

Türkiye'den Başka Ülkelere Yüksek Seviyede Eleman Göçü Üzerinde Bir Araştırma