İnsan Ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş

Book : İnsan Ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş

Author : * Çiğdem Kağıtçıbaşı

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Haziran 1977

Publisher : Duran Ofset Matbaacılık Sanayi A.Ş.

Document Type : Book

Book No : 3942

INDEX


iÇiNDEKiLER
ÖNSÖZ
BiRiNCi BASICININ ÖNSÖZÜ..........................
İÇiNDEKiLER.....................................
ŞEKİLLER .......................................
ÇİZELGELER.....................................
BÖLÜM l : SOSYAL PSİKOLOJİ NEDiR ? ...........
Sosyal Psikolojik Analiz Düzeyi ................
Sosyal Psikolojinin Diğer Sosyal Bilimler Arasındaki
Yeri
Sosyal Psikolojinin Tarihsel Gelişimi .............
Sosyal Psikolojinin Bir Çalışma Alanı Olarak
Belirmesi ...............................
Daha Sonraki Gelişmeler.....................
özet ...................................
BÖLÜM 2 : SOSYAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE ÖRNEKLER ...............
Giriş
Bilimsel Yöntemin Mantığı ...................
Bilimsel Araştırmaların Amaçlan ...............
a) Olayların betimlenmesi.................
b) Olaylar arasındaki ilişkileri bulup çıkarma
c) Olayları anlama ve açıklama..............
d) Olayların önceden tahmini ..............
e) Olayların kontrolü ....................
Sosyal Psikolojinin Temel Yöntemleri...........
1) Laboratuvar Deneyi...................,
2) Alan Deneyi
3) Doğal Deney.......................
4) Alan Araştırması ....................
5) Survey...........................
6) Arşiv Araştırması....................
özet .................................
BÖLÜM 3 : SOSYAL ETKİ VE UYMA ...........
GiRiŞ...............................
ÜÇ SOSYAL ETKİ ARAŞTİRMASİ.......
Araştırma l : Sherif'in "grup normunun
oluşması" deneyi
Araştırma 2 : Asch'in "uyma" deneyi .....
Araştırma 3 : Milgram'ın "itaat" deneyi Uyma Davranışını Etkileyen Ortamsal Etkenler
a) Grubun büyüklüğünün etkisi nedir ?.......
b) Grubun sözbirliğinin etkisi nedir ?.......
c) Mevkiin ve saygınlığın etkisi nedir ?
d)Yüzyüze olmanın etkisi nedir ? ..........
İnsanlar Niçin Uyma Davranışı Gösterir ?
(İtaat, Özdeşleşme, Benimseme)..............
Sosyal Etki ve Uyma Davranışının Kavramlaştınlması
ve Çeşitleri
Uyma Davranışı Bir Kişilik Özelliği midir ?
("Uyan Kişilik" diye bir şey var mıdır ?)
Özet................................
BÖLÜM 4 : TUTUMLAR
Tutum Nedir ? ...................
Tutumların Öğeleri......................
Tutumların özellikleri ....................
a) Güç derecesi......................
b) Karmaşıklık ......................
c) Diğer tutumlarla ilişki ve merkezilik ......
d) Öğeler-arası tutarlılık................
e) Tutumlar-arası tutarlık ...............
Tutum ve Davranış .
Tutumların Gelişmesi ve Kalıplaşması ..........
Kalıplaşmış Tutumlar.....................
Kalıplaşmış Tutumların Durağanlığı ...........
Tutumların ölçülmesi.....................
a) Thurstone Ölçekleri (Eşit Görünen Aralıklar Tekniği) ..................
b) Likert Ölçekleri (Toplamalı Sıralama Tekniği.........................
c) Guttman Ölçekleri (Birikimli Ölçekleme Tekniği).........................
özet ................................
BÖLÜM 5 : TUTUM DEĞİŞİMİNE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR .............
Tutum Kavramının Değişmesi ..........
1) ömeklem Surveyleri ve Kamu Oyu Araştırmaları
2) Küçük-Grup Araştırmaları........
3) Psikanalitik Kavramlaştırmalar .....
4) Deneysel İletişim Araştırmaları ....
öğrenme Kuranları .................
Sosyal Yargı Kuramı.................
Tutarlık Kuramları ..................
a) Heiler'in Denge Kuramı.........
b) Rosenberg ve Abelson'un Bilişsel Dengeleme Kuramı.............
c) Osgood ve Tannenbaum'un Uygunluk Kuramı ....................
d) Newcomb'unObjektif Denge Kuramı
e) Festinger'in Bilişsel Çelişki Kuramı . .
1. Karar verme sonucu meydana gelen bilişsel çelişki..............
2. Davranışa neden bulma gereği . . .
3. İtaat, benimseme ve bilişsel çelişki Tutarhk Kuramlarının Karşılaştırılması
İşlevsel Kuramlar...................
Özet ...........................
iLETiŞiM VE PROPAGANDA
Kaynağın özellikleri..................
a) İnanırlık
1. Saygınlık .................
2. Güvenilirlik (maksat) .........
b) Sevilmek ...................
İletişimin özellikleri.................
a) Görüş farkı..................
b) Tek yönlü - çift yönlü iletişim .....
c) Duygusal - ussal iletişim ..........
Hedef öğesinin (yani dinleyicilerin) özellikleri
a. Taahhüt (bağlanma).............
b. Kendine güven.................
c. Saygınlık farkları...............
d. Zekâ ve eğitim ____............
e. Cinsiyet farkı .................
Ortamın özellikleri..................
özet ...............
BÖLÜM 7 : GRUP YAPISI VE DİNAMİĞİ
Grup Nedir ?
Grup Araştırmalarının Gelişmesi
Grubun Bireye Etkisi (Grup Dinamiği)...........
a) Grubun birey üzerindeki normatif etkisi.....
b) Grubun bireysel tutum değişimine etkisi
c) Grubun bireyin verimliliğine etkisi ........
1. "Sosyal hızlandırma" ...............
2. "Eleştirisiz grup tartışması" . . .........
d) Zararı göze alma (riske girme) eğilimi ......
Grup Yapısı ve Süreci......................
a) iletişim yapısı......................
b) Yetkeci - demokratik grup yapısı .........
c) "Etkileşim süreci analizi" ve liderlik oluşumu .
d) Liderlikte rol farklılaşması..............
Liderliğin Kavramlaştırılması.................
a) Etkileşim liderlik modeli...............
b) Kişisel liderlik modeli.................
c) Ortamsal liderlik modeli................
d) Fiedler'in etkin liderlik modeli...........
Bir Grup Dinamiği Uygulama Alanı : Duyarlık Eğitimi Özet.................................
BÖLÜM 8 : SOSYALLEŞME, KÜLTÜR VE KiŞiLiK
SOSYALLEŞME
Ahlâk Gelişmesi
1) Freud'un ahlâk gelişmesine yaklaşımı ......
2) Cezalandırma türünün vicdan gelişmesine etkisi
3) Ahlâk gelişmesine bilişsel yaklaşımlar : Piaget ve Kohlberg.......................
a. Piaget .........................
b. Kohlberg.......................
Sosyalleşmenin Kültür Bütünleşmesi içindeki Rolü . . .
KÜLTÜR - KiŞiLiK iLiŞKiLERi .............
Sosyalleşmenin Toplumdaki 'Tipik" Kişiliğe Etkisi . . Kültür - Kişilik ilişkilerine Çeşitli Kuramsal Yaklaşımlar ............................
1) Kültür-kişilik yaklaşımına karşıt görüş .....
2) Psikolojik indirgeme yaklaşımı...........
3) Kişilik kültürdür görüşü................
4) Kişiliğin ara değişken olduğu görüşü.......
5) "İki Sistem" görüşü ................
a. ideal uyum
b. Yerleşik olmayan uyum ..............
c. Kurumsal değişme sonucu ortaya çıkan uyumsuzluk ......................
d. Karakter nedeniyle ortaya çıkan uyumsuzluk
SOSYAL DEĞİŞME VE KİŞİLİK DEĞİŞMESİ Sosyal Değişme Konusuyla İlgili Psikolojik
Yaklaşımlar ...........................
Kişisel Modernlik Yaklaşımları...............
Sanayileşmeyle Modernleşmenin İlişkisi.........
Teknoloji Sonrası Toplumdaki Bazı Değişmeler Özet ................................
BÖLÜM 9 : TÜRKİYE'DE SOSYAL PSİKOLOJİ ......
Türkiye'de Sosyal Psikolojinin Gelişmesi .....
İstanbul'da Psikolojinin Başlaması..........
Ankara'da Sosyal Psikolojinin Gelişmesi......
1950'den Sonraki Devre ................
1950'lerdeki Gelişmeler ................
Türkiye'de Sosyal Psikolojik Araştırmaların Gruplanması........................
A. Sosyal psikolojik konuların yan konular olarak kaldığı araştırmalar..........
B. Tamamen veya önemli derecede sosyal psikolojik özellikteki çalışmalar ......
1. Özellikle öğrencilerle yapılan tutum surveylerive benzeri araştırmalar ...
2. Kişilik gelişmesiyle aile ve kültür ilişkilerinin incelendiği araştırmalar . .
3. Basan güdüsüyle ilgili araştırmalar . . .
4. Yetkecilik (otoriteryenizm) ile ilgili araştırmalar s.................
5. Bir sosyal değişim kuramına yönelik araştırmalar .................
6. Deneysel sosyal psikolojik araştırmalar
Türkiye'de yapılmış kısmen ya da tamamen sos-yal psikolojik konulan içeren ya da bu konularla ilgili olan çalışmaların bibliyografyası
Yararlanılan kaynaklar .................
İsim Dizini .........................
Konu Dizini........................