Köy, İlçe Ve İllerde Sağlık Yönetimi Ve Mevzuatı

Book : Köy, İlçe Ve İllerde Sağlık Yönetimi Ve Mevzuatı

Author : * Nevzat Eren

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Published Date : 1984

Publisher : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Document Type : Book

Book No : 3935

INDEX


İÇİNDEKİLER
Sunu önsöz ... İçindekiler
BiRiNCi BÖLÜM
A. YÖNETİM NEDiR
1. Tanım
a Tarihçe,
2.1. öncüler
22. Klasikler
2.3- Yeni Eğilimler
3. Yönetimin Genel özellikleri
3.1. Amaçlılık
3.2. Kapsayıcılık
3.3. Karmaşıklık
3.4. Verimlilik
4. Yönetim-Birimleri
4.1. Sınır Kuruluşlar
4.2. Yardımcı Birimler
4.3. Kurmay Birimler
5. Kapsam
6. Yönetimin Görevleri
B. TÜRKİYE'DE SAĞLIK YÖNETİMİNiN GENEL ÖRGÜTLENİŞİ
(Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma
Esasları Hakkında Yönetmelik)
Merkez Yönetimi
1.Bakanlık Makamı
1.1. Bakan
1.2. Müsteşar
1.3. Müsteşar Yardımcıları
1.4. Özel Kalem
2. Kurullar
2.1. Yüksek Sağlık Şurası
2.2. Sosyalleştirme Genel Kurulu
2.3. Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi
2.3. Verem Savaşı Danışma ve İnceleme Kurulu
2.5. Hemşirelik Danışma Konseyi
2.6. Harp Sağlık Komitesi
2.7. Kodeks Komitesi
2.8. Gıda Konseyi
2.9 Bakanlık Encümeni
2.10. Koordinasyon Kurulu
2.11. Bütçe Grubu
2.12. İdari Geliştirme Komitesi
2.13. Bakanlık İnzibat Komisyonu
3. Danışma Birimleri
3.1.Refik Saydam Merkezi Hıfzıssıhha Müessesesi
3.2. Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Kurulu
3.3. Danışma ve İnceleme Kurulu Başkanlığı
3.4. Teftiş Kurulu Başkanlığı
3.5. Hukuk Müşavirliği
3.6. Savunma Sekreterliği
4. Temel Hizmet Birimleri
4.1. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4.2. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
4.3. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
4.4. Verem Savaşı Daire Başkanlığı
4.5. Sağlık Eğitimi (Mesleki Öğretim) Genel Müdürlüğü
4.6. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
4.7. Sosyalleştirme Daire Başkanlığı
4.8. Aile CNüfus) Planlaması ve Ana-Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü
4.9. Trahom Savaş Müdürlüğü
4.10. Akıl ve Ruh Sağlığı Müdürlüğü
4.11. Kanserle Savaş Müdürlüğü
4.12. Sıtma Eradikasyonu Daire Başkanlığı......
4.13. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
5. Yardımcı Birimler
5.1. Personel Müdürlüğü
5.2. Sağlık Propagandası ve İstatistik Müdürlüğü
5.3. Destek Hizmetleri Daire-Başkanlığı
5.4. Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
5.5. Muhasebe Müdürlüğü
5.6. Bakanlık Evrak Müdürlüğü
İKİNCİ BÖLÜM
BÖLGEYİ TANIMA
A. GENEL OLARAK BÖLGEYİ TANIMA
1. Coğrafya Yapısı .......................
2. İklim Özellikleri.....................
3. Ulaşım Koşullan.....................
4. Haberleşme......... ..................
5. Ekonomik Yapı
6. Yerleşim özellikleri..................
7. Bölgenin Genel Yönetsel Yapısı
8. Yatırım Durumu
9. Diğer Özellikler
B. BÖLGEYİ SAĞLIK YÖNÜNDEN TANIMA
1. Nüfus
a. De Facto Sayım , b. De Jure Sayım
2. Doğurganlık Durumu
3. Hastalıklar .........
a. En Çok Görülen İlk 10 Hastalık
b. Bulaşıcı ve Sosyal Hastalıklar
c. Morbidite Hızları
ç. Beslenme Bozukluklarına Bağh Hastalıklar
d. Bağırsak Parazitleri
4. Ölüm Hızlan
a. Kaba ölüm Hızı
b. Bebek Ölüm Hızı
c. Yaşa Özel Orantılı Ölüm Hızları
Ç. Ana ölüm Hıza
d. En Çok ölüme Neden Olan İlk 10 Hastalık
e. Bulaşıcı Hastalık Ölümleri
f. Temel-Ara-Son Ölüm Nedenleri
5. Diğer Bazı Hızlar
a. Kişi Başına Ortalama Muayene
b. Hasta Gönderme (Sevk) Hızı
c. Bağışıklama Hızı
ç. Doğum Başına Ortalama İzlem
d. 0-12 Aylık Bebek Ortalama İzlenimleri
BÖLGEYİ SAĞLIK ÖRGÜTÜ YÖNÜNDEN TANIMA
1. Sağlık Ocakları
2. Yataklı Sağlık Kurumları
EKLER
A. Tipi Sağlıkocağı Standart Demirbaş Döşeme Listesi Köy Tipi Sağlıkocağı Standart Demirbaş Döşeme
Listesi
Sağlıkevi Standart Demirbaş Döşeme Listesi
Sağlıkevi Standart Tıbbi Malzeme Listesi
Sağlıkocağı Standart Tıbbi Malzeme Listesi
Doktor Çantası Standart Tıbbi Malzeme Listesi
Ebe Çantası Standart Tıbbi Malzeme Listesi
Hemşire Çantası Standart Tıbbi Malzeme Listesi
Sağlık Memuru Standart Tıbbi Malzeme Listesi
Sağlıkocağı Standart İlaç Listesi
Sağlıkevi Standart İlaç Listesi
Doktor Çantası Standart İlaç Listesi
Sağlık Memuru Çantası Standart İlaç Listesi
Hemşire Çantası Standart İlaç Listesi
Ebe Çantası Standart İlaç Listesi
Sağlıkocağı Denetleme Formu
Sağlıkocağı Personel Kaydı
Sağlıkocağı Yerleşme Yeri Özellikleri
SağLIK YÖNETİMİ
A.Öncelikleri Saptama
3lan-Program Yapma
- XII -
C. Yönetim (Sevk ve îdare)
- Görev
- Kişi
- Verim
- Görev Analizi
- Verim Eksikliği
Ç. Eğitici Denetim
- Sağlık Hizmeti Kapsamı
- Eşgüdüm
- Denetimin Amacı
- Hizmetiçi Eğitim
- Güdüleme
- Öözeleştiri
D. Personel Yönetimi
- Tanım
- Sağlık Personeli
. Hekimler
. Diş Hekimleri
. Eczacılar
Yardımcı Sağlık Personeli
.. Hemşireler
. Ebeler
. Sağlık Memurları
. Çevre Sağlığı Teknisyenleri
. Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı Teknisyeni Sağlık Memurları
. Laboratuvar Teknisyeni Sağlık Memurları
. Diğer Yardımcı Sağlık Personeli
Diğer Personel
. Tıbbi Sekreter
* Şoförler
. Hizmetli
Personel Yönetimi îçin öneriler
Memur Haklan
* Statü Kurullarının Uygulanmasını îsteme Hakkı
. Şikayet ve Dava Açma Hakkı
. Çekilme (İstifa) Hakkı ............
. Suçlamalara Karşı Korunma Hakkı
. Maaş Hakkı ........................
. Yolluk Hakkı .....................
. İzin Hakkı ........................
. Emeklilik Hakkı ..................
. Toplumsal (Sosyal) Haklar ......
Memurların ödevleri
. Ulusa, Rejime, Hükümete Bağlılık
. Yansızlık ......... ..................
. Amire itaat ........................
. İşbirliği ............... ............
. Araç-Gereci, Devlet Malını Koruma
Yasaklar .....
Sorumluluklar Göreve Atanına Devir Teslim Disiplin
Uyarma ...........................
Kınama ...........................
Aylıktan Kesme
Kademe İlerlemesinin Durdurulması
Devlet Memurluğundan Çıkarma
Uygulama ........................
Emir ve Yasal Olmayan Emir
Sicil Verme ............ ............
Sicil Verme Sırası ...............
Soruşturma ........................
Fezleke
EKLER
Çevre Sağlığı Memurları Yönetmeliği Sağlık Eğitimcileri Yönetmeliği Sağlık İstatistikçileri Yönetmeliği
. Laboratuvar Teknisyeni Sağlık Memurlarının Görev ve Yetkilerine ilişkin Yönetmelik
. Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı Teknisyeni Sağlık Memurlarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönetmelik
. Epidemiyolojik Çalışmalarla Görevli Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü
Mezunlarının Çalışma Talimatı .....................
- Eğitim
EKLER
. Bir Eğitim Sağlıkocağinın Duvarlarına Asılması Gereken Tablo ve Grafikler ........................
. Eğitim Sağlıkocağında Hekimler îçin Kurs Programı
. Eğitim Sağlıkocaklarında Hemşireler için Kurs Programı
. Eğitim Sağlıkocaklarında Sağlık Memurları îçin Kurs Programı ....................................
. Eğitim Sağlıkocaklarında Ebeler îçin Kurs Programı
. Eğitim Sağlıkocaklarında Tıbbi Sekreterler îçin Kurs Programı
ALTINCI BÖLÜM
SAĞLIK YÖNETiMi BÜROSUNUN YÖNETiMi ......
1. Sağlık Eğitimi Şubesi .......................
2. Sağlık istatistikleri Şubesi .................
3. Çevre Sağlığı Başkanlığı ....................
4. Epidemiyoloji Başkanlığı
5. Besin Denetim-Beslenme Başkanlığı ........
6. Donatım Başkanlığı
7. Yardımcı Sağlık Personeli ve Genel Yönetim
Hizmetleri Başkanlıktan ...................
YEDiNCi BÖLÜM
KÖYLERDE SAĞLIK ÖRGÜTÜ.......................
A. Temel Sağlık Hizmetlerine Toplum Katılımının Sağlanması......
B. Sağlık Ekibinin Köylerde Yapacağı işler Köy Yönetiminin Sağlığa ilişkin Görevleri
A. Köylülerce Yapılması Zorunlu Olan işler
B. Yapılması Köylünün isteğine Bağlı Olan işler Muhtar ve ihtiyar Heyeti Üyelerinin Sağlıkla ilgili Görev ve Sorumlulukları .........................
SEKiZiNCi BÖLÜM
SAĞLIK YÖNETİCİSİNİN KATILACAĞI DEĞiŞiK KURUL VE YÖNETiM BiRiMLERi ...............
- il ve ilçe idare Kurulları
- Askerlik Meclisi
- Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu
- il ve ilçe Sağlık Kurulları ......
EKLER
. Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetlerinin Sağlık Kurulları Yönetmeliği
. il Genel Hıfz-ıssıhha Meclisi
. il ilköğretim Kurulu ..............................
. il ve ilçe Disiplin Kurulları
. Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Savaş Komisyonu
EKLER
- Frengi Savaş Yönetmeliği
- İl özel idareleri
. İl Genel Meclisi - ...
. İl Daimi Encümeni
DOKUZUNCU BÖLÜM ERKEN TANI HiZMETLERi
1. Temel Sağlık Hizmeti Veren Kurumlarda Yürütülen Erken Tanı Hizmetleri ......
a. Gebe İzlemeleri ..........
b. Bebek ve Çocuk izlemeleri
c. Diğer İzlemeler ..........
2. Tedavi Kurumlarında Yapılan Erken Tanı Hizmetleri
ONUNCU BÖLÜM
DEĞİŞİK ALANLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ .....
- Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş .........
- Hudut ve Sahiller Sağlık Koruma İşleri
- Belediyelerin Sağlık Hizmetleri
EK
Meskenlerde Bulunması Gereken Sağlık Önlemlerine ilişkin Yönetmelik ......
- işyeri ve İşçi Sağlığı İle İlgili Görevler
- özel Hastaneler
- Özel Muayenehaneler
- Gözlükçüler..............................
- Biokimya ve Bakterioloji Laboratuvarları
- Röntgen Tanı ve Tedavi Yerleri ......
- Fizik Tedavi Kurumlan ..................
EKLER
. Bakterioloji ve Biokimya Laboratuvarlan İle ilgili Yasa.................................................
. Bakterioloji ve Biokimya Laboratuvarlan Açılırken ve Denetlenirken Doldurulacak Form ..........
. Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Kurumlan Açılış ve Denetleme Formu
. Fizik Tedavi Kuruluşlarının Açılması ve Denetlenmesi Formu.........
. Bakterioloji - Biokimya Laboratuvarı Araç-Gereçleri
. Biokimya Laböratuvan Araç-Gereci
. Evylenme Muayenesi Tüzüğü ......
- Mezarlıklar ve Ölülerin Gömülmesi
- Ölülerin Çıkarılması ve Taşınması
EKLER
. ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Taşınmasına İlişkin Yönetmelik ............ ....................
. Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ...... .....
. Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler ............
. İkinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler
. Üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler
. İşyerlerini Denetlemede Düzenlenecek Tutanak
. Yiyecek ve İçeceklerden Örnek Almada Düzenlenecek Tutanak...........................
. Besin Örneği Üzerine Konacak Etiket ............
. Laboratuvara Gönderilecek Yazı Örneği .........
. Esnaf Muayene Formu .....................
- İşyeri Açılması ve Denetimi ..................
İşyeri Denetlenmesi
- Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Kuruluşlar EKLER
Gayn Sıhhi Müessese Başvuru Beyannamesi
Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Deneme
Çalışma İzni
Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Açılma Ruhsatı İkinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Açılma Ruhsatı Üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Açılma Ruhsatı Gayrı Sıhhi Müessese Çalışma İzni Yazı Örneği Gayn Sıhhi Müesseselere Asılacak Çalışma Belgesi Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselere Kurma İzni
Verilmesi İçin İstenecek Belgeler ..................
. Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselere Açılma İzni Verilmesi İçin Gerekli Belgeler ...............
Esnaf Muayene îşlem Kartı
Gayrı Sıhhi Müessese Belediye'ye Bilgi Yazısı
- Yenilecek ve içilecek Maddeler
- İçilecek, Kullanılacak Sular ..............
EK
. Kaynak Sulan Yönetmeliği.........................
- Maden Sulan ve Kaplıcalar ...................
- Oteller, Hanlar ve Halkın Yararlanmasına Açık Yerler
- Kanalizasyon, Atık Sular ve Atıklar ..............
EKLER
Yiyecek ve içeceklerden Örnek Alma Tutanağı Yiyecek ve içecek Satan Yerleri Denetleme Formu - Hazır Kıyma Satış Yerleri..................... .
EK
Mezbaha Yapı Tüzüğü ............ ............
- Kan Merkezleri ve Kan dağıtım istasyonları
EKLER
Kan Merkezlerinin Açılmaları ve Çalışmaları
Hakkında Yönetmelik..................... ......
Kan Verici Formu...............
Kan Verici Defteri ..............................
Kan Şişesi Etiketi ..............................
Kan Bankası İstek Belgesi
Kan Grubu Defteri
Kan Alıp Verme Formu ........................
Elde Bulunan Kan ve Türevleri Günlük Formu
Kan Grubu Belgesi
- Eczaneler
. Eczane ve Ecza Dolabı Açacakların Vereceği Beyanname
. Eczanelerin Denetimi île ilgili Sürekli Tamim
. Eczane Kontrol Raporu
. Eczacılar ve Eczacılar Yönetmeliği ..............
. Ecza Depolan Yönergesi
. Fizyoterapi ve Benzeri Kuruluşlara İlişkin Tüzük
. Kaplıcalar ve İçmeler .............................
- Tarım İlaçları Satan Yerlerin Denetlenmesi EKLER
. Insektisit, Rodentisit ve Mollusisitİerin Perakende Satıldığı Yerlerin Denetimi........................
. Insektisit, Rodentisit ve Mollusisitİerin Toptan Satıldığı Yerlerin Denetimi
- Okullar
- Verem Savaşı ile İlgili Hizmetler...............
- Sıtma Eradikasyonu Hizmetleri..................
- Aile Planlaması ve Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri
EKLER
2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun 510 Sayılı Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon
Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ....................................
509 Sayılı Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği .....................................
507 Sayılı Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek
Personelin Eğitimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ......................
MAL SAĞLAMA - MAL VERME EKLER
istek Kağıdı ...............
irsaliye .....................
Ayniyat Tesellüm Makbuzu
Esas Ambar Defteri ......
Demirbaş Eşya Defteri İlaç-Ecza Gelir Gider Defteri ihracat Pusulası.........
- İhale-Satınalma' EKLER
Muayene ve Kabul Formu ...........
ihale Karar Örneği
Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri
- Küçük Onarım
EKLER
. Duyuru Tutanağı
. Emanet Komisyonu Tutanak Örneği
. Taahhütname
- Büyük Onarım-İnşaat
EKLER
Kamulaştırma İçin Tebligat Kıymet Takdir Komisyonu Tahsis
Tabip-Tabip Odaları ilişkileri Birim Maliyetleri .........

EKLER
Form, Genel Bilgiler ......
Form, Personel Giderleri Form, Yatırını Giderleri
Form, Büro Giderleri
Form, Birim Maliyet Toplamı
- Resmi Taşıtların Bakım, Tamir ve Kullanılması EKLER
Taşıt Talep Formu Taşıt Görev Emri Formu Taşıt Tamir Sicil Kartı Taşıt Kullanma Belgesi
- Memurlann Hastalık Raporlarım Verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
-.Yangına Karşı önlem
- Yazı Makinalannın Temizlenme ve Denetimine İlişkin Yönetmelik.................................
- Kamu Konutlan Kanunu
-. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildiği İl ve
Bölgelerde Sağlık Ocağı ve Sağlık Evi Lojmanlarının Tahsis, Yönetim ve Kira Yönetmeliği ................................. ......
EKLER
. Lojman Tahsis İstem Formu .........
. Sağlık Ocağı/Sağlıkevi Giriş Tutanağı - Memur Konutlan Yönetmeliği
EKLER
. Konut Tahsis istem Formu . Puanlama Tablosu ......
Memur Konutları Geri Alma Tutanağı Memur Konutları Giriş Tutanağı
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
- Devlet Memurlarını Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği
- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
EKLER
Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi Görevine Son Verilen Aday Memurların Bildirimi
-. Mahrumiyet Yeri Ödeneği Uygulama Esasları -. İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklara
Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ............
- Kamu Hizmetlerinde Tasarruf Sağlayıcı ve
Maliyeti Azaltıcı Tedbirler Talimatı ...... ...
EKLER
Elektrik Tüketim Çizelgesi Elektrik Tüketim Grafiği Elektrik Masraf Muhasebesi Elektrik Tüketim Raporu
Taşıt Talep Formu ........
Taşıt Görev Emri Formu
- Resmi Yazışma Usulü ..................
- Desimal Sisteme Göre Evrak Kod Listesi
- Hastalıkların 150 Başlıklı A Listesi
- Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
- Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler
- İkinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler
- Üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler
- Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Grup Başkanlıklarından Ayda, Üç Ayda ve Bir Yılda İstenen Miatlı Bilgiler ............
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- Sağlıkla İlgili Yasalar ........................
- Sağlıkla İlgili Kronolojik Tüzükler Dizini
- Tababet Uzmanlık Tüzüğü ........- .........
EKLER
. Gayrı Sıhhi Müesseseler Tesis Raporu
. Gayrı Sıhhi Müesseseler Açılma Raporu
Sanayi Bölgesi Dışında Kurulacak Müesseseler îçin Yer Seçimi Raporu
Başka Tür îş Yerleri îçin Ayrılmış Sanayi Bölgelerinde Kurulacak Müesseseler İçin Yer Seçim Raporu..................................
. Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu
. Beyanname (Gayrı Sıhhi Müesseseler İçin)
. Memur Sicil Defteri .......................
. Personel Tanım Fişi
. Evlilik Beyannamesi
. Emeklilik Tescil Fişi
. Yabancı Dil Fişi
. ölüm Beyanamesi