6. Çerçeve Programı Koordinatörlüğü

Book : 6. Çerçeve Programı Koordinatörlüğü

Language : Turkish

Episode : European Union

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 2003

Publisher : Ankara Üniversitesi Yayınları

Document Type : Booklet

Book No : 3930

INDEX


İÇİNDEKİLER
ANKARA ÜNiVERSiTESi REKTÖRÜ SAYIN Prof. Dr. NUSRET ARAS'IN ÖNSÖZÜ
iÇiNDEKiLER
1 - BiLGi, DESTEK ve EYLEM KILAVUZU'NUN AMACI VE KAPSAMI
2- AVRUPA BiRLiĞİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI VE AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI (ERA) TANITIM BiLGiLERi
2.1. AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI (ERA)'NIN AMACI VE KAPSAMI
2.2. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NIN AMACI VE KAPSAMI
2.2.1. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NIN TEMEL iLKELERi
2.2.2. STRATEJİLER
2.2.3. BÜTÇE
2.2.4. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NA KATILAN ÜLKELER
BiRiNCi BLOK ETKİNLİK ALANLARI
2.2.5. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NIN AMACI
2.2.6. AVRUPA POLİTİKALARININ GELiŞTİRiLMESiNE DESTEK NİTELİĞİNDEKİ ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME (RTD) ETKİNLİKLERİ
2.2.7. YENi VE YENİ GELİŞMEKTE OLAN BiLiM VE TEKNOLOJİ (NEST) ETKiNLiKLERİ
2.2.8. KOBl'LERE YÖNELiK ÖZEL NİTELİKTEKİ ARAŞTIRMA ETKiNLİKLERi
2.2.9. ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞI'NİN DESTEKLENMESİ AMACI İLE GELİŞTİRİLEN ÖZEL NİTELİKTEKİ ÖNLEMLER
İKiNCİ BLOK ETKiNLiK ALANLARI
2.2.10. YAPISAL NİTELİKTEKİ ZAYIFLIKLARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ETKiNLiKLER "ERA'NIN YENiDEN YAPILANDIRILMASI" ÖZEL AMAÇLI PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ BLOK ETKİNLiK ALANLARI
2.2.11. AVRUPA ARAŞTIRMA ALANI (ERA)'NIN TEMELLERİNiN GÜÇLENDİRİLMESİ
2.3. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NA KATILMANIN YARARLARI
2.3.1. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NA
KATILMANIN ŞiRKETLER AÇISINDAN YARARLARI
2.4. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NIN ÖNCELiKLi ALANLARI
2.4.1. SAĞLIK İÇİN GENBlLİM VE BlYOTEKNOLOJİ
2.4.2. BİLGİ TOPLUMU TEKNOLOJİLERİ
2.4.3. NANO-TEKNOLOJİLER, AKILLI MALZEMELER VE YENİ ÜRETiM SÜREÇLERİ
2.4.4. HAVACILIK VE UZAY
2.4.5. GIDA GÜVENLiĞİ VE SAĞLIK RiSKLERİ
2.4.6. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
2.4.7. AVRUPA AÇIK BiLGi TOPLUMUNDA YURTTAŞLIK VE YÖNETİŞİM
3- ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NlN 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NA KATILIMI
3.1. ANKARA ÜNlVERSlTESİ'NlN BiLiMSEL ARAŞTIRMA HEDEFLER!
3.2. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NIN ÜNİVERSİTELER AÇISINDAN ÖNEMİ VE ÜNİVERSİTEMİZDE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER
4- 6. ÇERÇEVE PROGRAMI UYGULAMA VE EYLEM PLANI
4.1. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NDA YER ALAN PROJELERE BAŞVURU YAPABİLECEK KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR
4.2. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI UYGULAMA ARAÇLARININ AYRINTILI TANITIMI
4.2.1. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NA ÖZGÜ YENİ VE GELENEKSEL UYGULAMA ARAÇLARI
4.2.1.1. 6. ÇERÇEVE PROGRAMI'NA ÖZGÜ YENİ UYGULAMA ARAÇLARI
4.2.1.1.1. Bütünleştirilmiş Projeler (Integrated Projects)
4.2.1.1.2. Mükemmelliyet Ağları (Networks Of Excellence)
4.2.1.1.3. 169. Madde (Joint Implementatıon Of Netvvorks)
4.2.1.2. ÖNCEKİ ÇERÇEVE PROGRAMLARINDA YER ALAN GELENEKSEL UYGULAMA ARAÇLARI
4.2.1.2.1. özel Amaçlı Araştırma Projeleri (Specıfıc Targeted Research Projects)
4.2.1.2.2. Eşgüdüm Etkinlikleri (Coordınatıon Actıons)
4.2.1.2.3. Özel Nitelikte Destekleyici Etkinlikler (Specıfıc Support Actıons)
4.2.1.2.4. Kobi'lere Yönelik Özel Nitelikte Araştırma Projeleri
4.2.1.2.5. ARAŞTIRMA ALTYAPISININ GELiŞTiRiLMESiNE YÖNELiK ÖZEL
EYLEMLER
4.2.2 6. ÇERÇEVE PROGRAMINA UYGUN VE UYGUN OLMAYAN PROJELER
4.2.2.1. 6. ÇERÇEVE PROGRAMINA UYGUN PROJELER
4.2.2.2. 6. ÇERÇEVE PROGRAMINA UYGUN OLMAYAN PROJELER
4.2.3. ORTAK ARAMA
4.2.4. PROJE SUNUMU
4.2.5. PROJE İÇERİKLERİNDEN ÖRNEKLER
4.2.5.1. BÜTÜNLEŞİK PROJENiN İÇERİĞİ (ÖRNEK)
4.2.5.2. MÜKEMMELLİYET AĞLARININ İÇERİĞİ(ÖRNEK)
4.2.6. PROJE DEĞERLENDiRME ÖLÇÜTLERİ
4.2.7. MÜKEMMELLİĞİN TANINMASI, BiLGi AKTARIMI, EĞiTiM VE DOLAŞIMIN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK "MARIE CURIE" ETKiNLiKLERi
4.2.7.1. KURUM GÜDÜMLÜ "MARIE CURIE" ETKiNLİKLERi
4.2.7.1.1. "Marie Curie" Araştırma ve Eğitim Ağlan
4.2.7.1.2. "Marie Curie" ilk Aşama Eğitim Bursları
4.2.7.1.3. "Marie Curie" Bilgi Aktarım Kursları
4.2.7.1.4. "Marie Curie" Konferansları ve Eğitim Kursları
4.2.7.2. BİREYSEL "MARIE CURIE" ETKİNLİKLERİ
4.2.7.2.1. "Marie Curie" Avrupa içi Bursları
4.2.7.2.2. "Marie Curie" Avrupa İçi Uluslararası Bursları
4.2.7.3. MÜKEMMELİYETİN TANINMASI VE DESTEKLENMESİ
4.2.7.3.1. "Marie Curie" Mükemmel Gruplara Parasal Destek Verilmesi
4.2.7.3.2. "Marie Curie" Kürsüleri
4.2.7.4. GERİ DÖNÜŞ VE YENiDEN BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ
4.2.7.4.1. "Marie Curie" Avrupa İçi Yeniden Kazanım Desteği
4.2.7.4.2. "Marie Curie" Uluslararası Kazanım Desteği
4.2.8. FİKRİ MÜLKiYET HAKLARI 4.2.8.1. GENEL İLKELER
4.2.8.2. BiLGiNiN MÜLKiYETİ
4.2.8.3. BiLGiNiN KORUNMASI
4.2.8.4. BİLGİNİN KULLANIMI VE YAYIMI
4.2.9. ERiŞiM HAKLARI
4.2.9.1. PROJEDE YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ ERiŞiM HAKLARI
4.2.9.2. KULLANIM AMAÇLI ERİŞİM HAKLARI
6. ÇERÇEVE PROGRAMI KAPSAMINDA YER ALAN PROJE GİDER MODELLERİ
5.1. PROJE MODELLERİNİN UYGULANMA KAPSAMI
5.2. PROJE GİDER MODELLERİ
5.2.1. TOPLAM GİDER MODELİ (FC)
5.2.2. SABİT ORANLI TOPLAM GİDER MODELİ (FCF)
5.2.3. SABİT ORANLI EK GİDER MODELİ (AC)
5.3. PROJE GİDER MODELLERİNDEN YARARLANMA HAKKI
5.4. PROJE GİDER MODELİNİN KULLANIMI
5.5. HER MODEL İÇİN EN YÜKSEK GERİ ÖDEME ORANI
5.6. PROJE GELiRLERi
6. ÇERÇEVE PROGRAMI İÇİN BİLGİ ve ERiŞiM KAYNAKLARI