İş Güvenliği

Book : İş Güvenliği

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-395-507-3

Published Date : Eylül 2003

Publisher : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Document Type : Book

Book No : 3907

INDEX

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihi Gelişimi..........................
1. Kısım Dünyadaki Gelişmeler..................................................................
2. Kısım Türkiye'deki Gelişmeler...............................................................
İkinci Bölüm Kimyasal Etmenler......................................................................
3. Kısım Kimyasal Etmenlerin Özellikleri...................................................
4. Kısım Kimyasal Etmenlerin Değerlendirilmesi.....................................
5. Kısım Kimyasal Etmenleri Kontrol Yöntemleri.....................................
Üçüncü Bölüm Fiziksel Etmenler.........................................................................
6. Kısım Gürültünün Etkileri........................ ..............................................
7. Kısım Sıcak Ortamda Çalışmak............... ..............................................
8. Kısım Ergonomi......................................................................................
Dördüncü Bölüm Meslek Hastalıkları......................................................................
9. Kısım Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri..............................
Beşinci Bölüm İş Kazaları ve İş Güvenliği..........................................................
10. Kısım İş Kazaları......................................................................................
11. Kısım İş Güvenliği...................................................................................
Altıncı Bölüm İşçi Sağlığı İş Güvenliği Kurullarının Görev ve Yetkileri.........
12. Kısım İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları...........................................
13. Kısım İşyeri Hekiminin Görev ve Yetkileri.............................................
14. Kısım İş Güvenliği Mühendisinin Görev ve Yetkileri............................
Yedinci Bölüm İş Güvenliği Yönetim Sistemleri................................................
15. Kısım OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri.......
Sekizinci Bölüm Makina ve Tezgahlarda İşçi Sağlığı İş Güvenliği......................
16. Kısım İnsan - Makina Sistemleri............................................................
17. Kısım Makina Koruyucuları.................... ...............................................
Dokuzuncu Bölüm Elektrikle Çalışmada İş Güvenliği..............................................
18. Kısım Elektrikte Güvenlik........................................................................
Onuncu Bölüm Kazanlarda İş Güvenliği..............................................................
19. Kısım Kazan Patlamaları ve Güvenlik Önlemleri...................................
Onbirinci Bölüm Kaynak İşlerinde Sağlık ve Güvenlik.........................................
20. Kısım Kaynak Atölyelerinde Sağlık ve Güvenlik Sorunları.................
21. Kısım Kaynak İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Önlemleri..........................
Onikinci Bölüm İnşaat İşlerinde İş Güvenliği ..............................................
22. Kısım İnşaat İşlerinde Güvenlik Önlemleri............................................
Onüçüncü Bölüm Kaldırma Makinalarında İş Güvenliği........................................
23. Kısım Kaldırma Makinalarmda Güvenlik Önlemleri..............................
Ondördüncü Bölüm Maden İşlerinde Güvenlik Önlemleri.........................................
24. Kısım Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde, Tünel Yapımında Alınacak
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri.........................................
Onbeşinci Bölüm Yangın ve Yangın Güvenliği........................................................
25. Kısım Yangından Korunma İlkeleri.........:...............................................
26. Kısım Yangın Ekibi..................................................................................
Onaltıncı Bölüm Kişisel Koruyucular......................................................................
27. Kısım Kişisel Koruyucuların Özellikleri..................................................