Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa

Book : Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa

Author : * Nermin Abadan-Unat

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-6857-47-1

Published Date : Ekim 2002

Publisher : Bilgi Yayınevi

Document Type : Book

Book No : 3887

INDEX


İçindekiler
Tablolar ve Grafikler Teşekkür Giriş
l BİRİNCİ BÖLÜM Uluslararası Göçün Kuram ve Kavramları
4 Göç Kuramlarının Başlangıcı
5 Uluslararası Göç Hareketlerinin Çağdaş Çözümlemeleri
6 Neoklasik Ekonominin Makro Kuramı
7 Neoklasik Ekonominin Mkro Kuramı
8 "Yeni Ekonomi" Kuramları
10 İkiye Bölünmüş (Segmented) Emek Piyasası Kuramı
15 Dünya Sistemleri Kuramı
18 İlişkiler Ağı (Network) Kuramı
20 Kurumsal Kuram
21 Kümülatif Nedensellik
22 Göç Sistemleri Kuramı 23 Kuramların Yorumu
27 İKİNCİ BÖLÜM Türk Dış Göçünün Aşamaları: Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa 31 Küresel Göç Hareketinin özellikleri
31 Avrupa'nın Emperyalist Atılımları ve Göç
31 Avrupa'nın Üçüncü Dünyayı Göçe Zorlaması
32 Birinci Dünya Savaşı Sonrasının Getirdikleri
33 Sömürgeciliğin Tasfiyesi ve Bağımsızlık Hareketleri
34 Ekonomi, Verimlilik ve İşgücü İhracı 35 Türk Dış Göçünün özellikleri
Ş5 Yeni "Güney Avrupa" 36 Azgelişmişlik ve Göç 37 Türk Dış Göçünün Aşamaları: 1950'li Yıllardan 2000'li Yıllara 39 1950'li Yıllar 42 1960'lı Yıllar 46 1970'liYıllar 52 1980'li Yıllar 59 1990'lıYıllar69 Döviz Transferleri, Tasarruflar ve
Sosyal içerikli Türk Yasaları
69 Gönderilen Tasarruflar
74 Köy Kalkınma Kooperatifleri (KKK)
77 Türk İşçi Şirketleri
80 Göç ve Toplumsal Yapı 82 Ortadoğu'ya Türk İşgücü Akımı
84 Ortadoğu Ülkelerinin Demografik özellikleri
87 Ortadoğu'da Türk İşgücü
90 Ortadoğu Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Yasaları 93 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alan Araştırmaları 95 1963 Federal Almanya Araştırması
96 Araştırmanın Metodolojisi ve Örneklem
97 Federal Almanya'ya Giden İşçilerin özellikleri
102 Türk İşçilerinin Endüstri Yaşamı Karşısındaki Tutumları 108 Türk İşçilerinin Serbest Zaman Faaliyetleri 110 Türk İşçileri ve Alman Toplumu 114 Türk İşçilerinin Dinsel İnanç ve Tutumları 116 İşçilerin İstikbal Projeleri 118 Türk İşçileri ve Anavatan 118 Sonuç 121 1975 Boğazlıyan Araştırması: Göç ve Gelişme
122 Araştırmanın Kuramsal Temelleri
123 Dış Göçün Yerel Gelişme Üzerindeki Etkisi 136 Araştırmanın Sonuçları
138 Araştırmanın Kuramsal Yorumu
143 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türk Dış Göçü ve Toplumsal Süreçler 145 Dış Göç ve Türk Göçmen Kadınları
147 Uluslararası Göç Sürecinde Türk Kadınları
150 Türk Göçmen Kadın İşçilerinin özellikleri
151 Kentleşme, Endüstrileşme ve Göç Gibi Toplumsal Süreçlerin Bir Sonucu Olarak "özgürleşme"
153 Türk Göçmen İşçi Kadınlarının Statüleri,
Çalışma Koşulları ve Endüstriyel İş Türüne Uyumları
156 Ailede Yapısal Değişiklikler
158 Toplumsal Rollerde Değişme
160 Kadınların Ekonomiye Katılma Biçimleri ve Aile Bütçesinin Denetimi161 Kızların Kendilerinden Küçük Kardeşlerine
Bakma Yükümlülüğü 164 Tasarruf ve Yatırım Eğilimleri
166 Göçün Anayurtta Kalanlar ve Özellikle Kadınlar Üzerindeki Etkisi
167 Türkiye'deki Parçalanmış Ailelerin Tipolojisi 170 Karar Alma ve Otorite
174 Geride Kalanların Tüketim Kalıpları
177 Kadınların Ev Dışında Çalışmalarına ilişkin Tutumları
178 Faal Nüfustaki Türk Göçmen Kadınları 178 Sonuç
180 İkinci, Üçüncü Kuşakların Eğitim, Dil ve Uyum Sorunları
181 Yapısal Marjinallik
182 Kültürel Kimlik
183 Yetişkinler Arasında Bir iletişim Aracı Olarak Dil 186 öğrenim ve Uyum Açısından Dil
192 Avrupa Eğitim Sistemlerinde Seçicilik
194 Eğitim Modelleri Karmaşası
195 Türkçe Öğretimi, Kuran Kursları 197 Çocuk Eğitiminde Farklılıklar 200 Çokkültürlülük ve Üçüncü Kuşak
202 Sonuç
203 Avrupa'daki Türklerde Etnik Topluluklar, Etnik İşletmeler ve Etnik Siyaset
203 Göç ve Değişen Paradigmalar 206 Etnik işletmeler
212 Etnik Topluluklar
217 Türk Göçmenler Arasında Değişik Kolektif Örgütlenme
Biçimleri: isveç, Hollanda, Fransa, Almanya örnekleri 226 Sonuç
229 "Euro-Türkler"de Sivil Toplum ve Din 230 Geçicilikten Kalıcılığa 232 Tarikata Dayalı Sufî Dernekler 236 Siyasal Kimlikli Dernekler
242 Kamusal Dinsel Kuruluşlar
243 Türk Olmayan Müslüman örgütler
245 Alman Okullarında Din Eğitimi
246 Ailelerin Din Dersi Tercihleri
248 Alman ve Fransız "Ilımlı" islâm'ı
249 Dinlerarası Diyalog: Göstermelik mi?250 Sığınma, Yabancı Düşmanlığı ve Diaspora
250 Siyasal ve Ekonomik Sığınma (İltica) Hareketleri
253 Almanya'da 1980'den Sonra Göç ve Sığınma Hareketleri
258 Yabancı Korkusu, Yabancı Düşmanlığı,
Yabancıya Duyulan Kin 262 Türklere Yönelen Yabancı Düşmanlığı 265 Türkiye'den Gelen Sığınmacılar ve örgütleri 267 Almanya'daki Kürt Örgütleri 269 Göçmen, Sığınmacı ve Diaspora 273 BEŞiNCi BÖLÜM Küreselleşme ve Göç
275 Küreselleşme, Göç ve Ulus-Devlet
278 Küreselleşme ve Ulus-Devlet
280 Ulus-Devlet ve Uluslararası Göç
281 Farklılıkların Denetimi 288 Ulus-Ötesi Topluluklar
292 Ulus-Ötesi Toplulukların Getirdikleri 295 ALTINCI BÖLÜM Yirmibirinci Yüzyıla Girerken 297 Küreselleşme, Göç ve Çelişkiler
298 Kapsama (Insertion) ve Dışlama (Exclusion) Arasındaki Çelişki
299 Piyasa ve Devlet Arasındaki Çelişki
300 Artan Zenginlik ve Yoksullaşma Arasındaki Çelişki
300 "İlişkiler Ağı" (Network) ve "Ben" Arasındaki Çelişki
301 Küresel ve Yerel Arasındaki Çelişki
302 Ekonomi ile Çevre Arasındaki Çelişki
302 Modernizm ve Post-Modernizm Arasındaki Çelişki
303 Ulusal Vatandaş ile Küresel Yurttaş Arasındaki Çelişki 304 Günümüzde Göçmenlere Uygulanan
Farklı Hukuk Rejimleri
307 Siyasal Katılma Biçimleri
310 Çokkültürlülük Politikaları
314 Türk Göçmenlerinin Yarını 327 Ekler
345 Seçilmiş Kaynakça 365 Konu Dizini 381 Kişi Dizini