Batı Almanya'daki Türk İşçileri Ve Sorunları

Book : Batı Almanya'daki Türk İşçileri Ve Sorunları

Author : * Nermin Abadan-Unat

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

Publishing Location : Ankara

Published Date : Kasım 1964

Publisher : T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Book No : 3522

INDEX


İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ TEŞEKKÜR GİRİŞ
Endüstrileşme ve sosyal değişme
Sosyal ve kültürel alanda değişme - Yeni ekonomik im­kânların aranması - Yabancı bir kültürü benimseme -
Araştırmada kullanılan metod ve materyel
Yazılı kaynaklar - Açık mülakatlar - Tarama -
Almanya'daki yabancı işçilerin genel dağılımı
Sektör, anavatandaki bölgeler, cinsiyet, yaş, meslek esas­larına göre yabancı işçilerin dağılımı
Türk işçisi ile Almanya'da meşgul olan kamu kuruluşları
Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu - Alman Sendikalar Bir­liği - Türk - Danış - Türk işçi dernekleri ve federasyonu
Almanya'daki Türk işçi nüfusunun özellikleri
Süresiz nüfus hareketleri - Türkiye içinde göç hareketleri -Türkiye dışındaki göç hareketleri - Almanya'ya gitme usul­leri - Almanya'deki Türk işçi nüfusunun özellikleri
Türk işçilerinin sosyo - ekonomik statüsü
Dikey hareketlilik - Türk işçilerinin Almanya'daki meslekî dağılımı - İşçilerin çıraklık ve meslekî eğitim durumu -İşçilerin tercih ettikleri iş nevileri
İşçilerin yaklaşık gelir - Gideri
Ortalama aylık gelir - Ortalama aylık gider - Ortalama aylık ve yıllık tasarruf
İşçilerin kazançlarını değerlendirme yolu
Ailelerine para gönderme durumu - Tasarruf eğilimleri -Asgari geçim haddi - Eşya satınalma eğilimleri - İşçilerin oturdukları mesken nevileri
İşçilerin mesken durumu
Endüstri hayatı karşısında Türk işçileri
İş çevresi - Yapılan işin mahiyeti - İşten duyulan mem­nunluk - Ücretlerden duyulan memnunluk - Grup morali -Üst, alt münasebetleri - Çalışma sözleşmelerinin uygu­lanışı - İş kazaları - İş değiştirmek (Turnover) - İlerlemek imkânlrı- İşverenin ücret dışı teşvik faaliyetleri -Bölüm XI : İşçi ve mesleki eğitim ...................................................
Bölüm XII : İşçilerin sendikalar, konsolosluklar ve isçi teşekküllere
karşı tutumları ...............................................................
Sendikalaşma - Konsolosluklar - Türk - Danış Teşkilâtı -Türk işçi dernekleri üyelik
Bölüm XIII : İsçilerin serbest zaman faaliyetleri .................................
«Aktif» ve «Pasif» serbest zaman faaliyetleri - Ziyaretler -Okuma - Yıllık tatil - Zararlı faaliyetler - İçki, kumar, ehliyetsiz otomobil kullanma
Bölüm XIV : Kütle haberleşme vasıtalarının tesirliliği ........................
İşçilerin radyo - Televizyon - Gazeteleri takip şekilleri Bölüm XV : işçiler ve Alman toplumu ................................................
Erkek - Kadın münasebetleri - Alman aile hayatı ve çocuk terbiyesi hakkındaki görüşler
Bölüm XVI : Dinî inanç ve vaziyet alışları ..........................................
Teşkilâtlı ve resmî dinî faaliyetler - Dinî vaziyet alışlar Bölüm XVII : İşçilerin istikbal projeleri ...:.........................................
İşçilerin Almanya'da umduklarını gerçekleştirme oranı -Hayatta yapmak istedikleri - Aile kurma ile ilgili tasav­vurlar - Almanya'da kalma niyetleri
Bölüm XVIII : İşçiler ve Anavatan.........................................................
Memlekete dönünce iş bulma kolaylığı - Dönüşten sonra yapmak istedikleri işler - Özlenilen hususlar
Bölüm XIX : Kadın işçiler..................................................................
Sonuç : ........................................................................................
EK I : Almanya ve diğer yabancı ülkelerde çalışan Türk işçiler konusunda teklifler .................................................
EK n : Dış ülkelerde çalışacak işçilerle ilgilenecek personele uygu­lanacak eğitimin ana hatları ..........................................
EK m : Almanya'da yapılan taramanın uygulandığı firma ve şehir­lerin listesi...............................................................
Bibliyografya :.........................................................................................
Anket : Almanya'daki Türk işçilerine uygulanan sora kâğıdı ......
TABLOLAR :.......................................................................................
ENDEKS :.......................................................................................