Türkiye Cumhuriyeti'nde Halk Eğitimi

Book : Türkiye Cumhuriyeti'nde Halk Eğitimi

Author : * Turhan Oğuzkan

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1956

Publisher : Maarif Basımevi

Book No : 3493

INDEX

iÇiNDEKiLER

BÖLÜM I
TÜRKiYE CUMHURİYETİNDE HALK EĞİTİMİ FAALi­YETLERi............
İlk Gayretler.......................
Okur-Yazarlık Eğitimi........................
Sağlık Bilgisi..................................
Ziraî Eğitim............................................................
Meslekî Eğitim .................... ........................
Sağlık Eğitimi
Ev-Sanatları ve Aile Eğitimi
Vatandaşlık Eğitimi
Dinlenme imkân ve Faaliyetleri
Milletlerarası Anlayış
Kütleye Hitabeden Vasıtalar
Kütüphane ve Müzeler
Üniversite ve Yüksek Okul Programları
BÖLÜM II
TÜRKİYE'DE HALK EĞiTiMi HAREKETiNİN BELLİ
BAŞLI MESELELERi.............................................
Vekâletler-Arası Temel Eğitim ve Yetişkinler Eğitimi
Komisyonu............................................................
On Vilâyetten Rapor............................,...................
Halk Terbiyesi Hakkında Muhtıra ..............................
Ankara'da Halk Eğitimi Semineri ....... .......................
Profesör Dickerman'ın Raporu.................................
B.Nusret Köymenin Tekiifi ..............................
B.Şevket Teklifi
BİBLİOGRAFYA.................................