İşgücü Piyasası (Yurt Dışında Yaşayan Türkler)

Kitap : İşgücü Piyasası (Yurt Dışında Yaşayan Türkler)

Dil : Türkçe

Bölüm : Türk Dış Göçü

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-19-2915-6

Yayıncı : T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Kitap No : 3006

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER
I. YURT DIŞINA İŞGÜCÜ GÖÇÜ
1.1.Yurt Dışına İşgücü Göçünün Nedenleri
1.2. Batı Avrupa Ülkelerindeki Vatandaşlarımız
l 3.Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerindeki Vatandaşlarımız
1.4. Rusya Federasyonu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki Vatandaşlarımız
2. YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN BULUNDUKLARI ÜLKELERDE VE ÜLKEMİZE DÖNDÜKTEN SONRA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
2.1. Yurt Dışındaki Vatandaşlarımızın Karşılaştıktan Sorunlar
2.1.1. Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İkamet Eden Vatandaşlarımıza "Avrupa Birliği Hukuku'nun Uygulanmaması ÖNERİ
2.1.2. İşsizlik ve Meslek Eğitimi ÖNERİ
2.13. Aile Birleştirmesi
2.1.4. Vatandaşlarımıza İlişkin Hukuki Sorunların Değerlendirilmesi ÖNERİ

2.1.5. Vize Uygulaması
2.1.6. Yabancı Düşmanlığı
2.1.7.Sosyal Yardımlardan Yararlananların Denetlenmesi
2.1.8 Eğitim Eşitsizliği
2.1.9.Vergi Yükümlülüğünde Eşitsizlik
2. 2 Vatandaşlarımızın Uyum Sorunları
2.2.1. Yetişkinlerin Uynm Sorunları ÖNERİLER
2.2.2. Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Uyum Sorunları
2.23. Aileden Kaynaklanan Sorunlar
2.2.4. Almanya'daki Fiziki Durumun Yetersizliğinden, Alman Toplumundan ve Uygulamalardan Kaynaklanan Sorunlar
2.2.5. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar
2.2.6.Türk Çocuklarının ve Gençlerinin Alman Toplumuna Uyumunun Önemi ve Bu Konuda Alınabilecek Önlemler ÖNERİLER 3. YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ
3. 1. Halen Yurt Dışında Bulunan Vatandaşlarımızın Çocuklarının Eğitim ve Öğretimine İlişkin Hizmetler
TABLO-3: Yurt Dışında Örgün Eğitim Kurumlarındaki Türk Öğrenci Sayısı
4. YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ
4.1. Yurt Dışındaki Vatandaşlarımızın Sorunları Ve Çözüm Önerileri

4.1.1. Sözel iletişim Becerisi
4.1.2. Sosyal İlişkiler Ağı
4.1.3 Sağlık
4.1.4. Çocukların Yaşadıkları Sorunlar
4.1.5. Kadınların Yaşadıktan Sorunlar
4. 2. Yurt Dışındaki Vatandaşlarımızın Araştırma Ve Hizmetlerden Etkin Biçimde Yararlanabilmelerine Yönelik Diğer Öneriler
5. VATANDAŞLARIMIZIN GERİ DÖNÜŞ EĞİLİMLERİ VE YENİDEN UYUM SORUNLARI
5. 1. Geri Dönüş Eğilimleri
5.2. Yeniden Uyum Sorunları
5.2.1. Kesin Dönüş Yapan Vatandaşlarımızın Yeniden Uyumları İle İlgili Olarak Verilen Başlıca Hizmetler
6. ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNDE ÇALIŞAN YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARI
6.1. Libya'daki Vatandaşlarımızın Sorunları
7. VATANDAŞLARIMIZIN TÜRK MEVZUATI VE İDARİ UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN SORUNLARI
7. 1. Yurt Dışında Geçen Sürelerin Sosyal Güvenlik Bakımından Türk Mevzuatına Göre Değerlendirilmesi "
7. 2 .3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'un Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
7. 3. Pasaport Süreleri ve Harçları
7. 4. Yabancı Ülkelerde İkamet Eden Vatandaşlarımızın Askerlik İşlemleri7.4.1. Askerlik İşlemlerine İlişkin Sorunlar
7.4.2. Askerlik İşlemlerine İlişkin Öneriler
7. S. Gümrüksüz Otomobil İthal İzni Talebi
8. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ İÇİNDE ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
8.1. Türk Müteahhitlerin Yurt Dışına İşçi Götürmede Karşılaştıkları Sorunlar
8. 2. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinde Çalışanların Sorunlarına İlişkin Türk Müteahhitler Birliği Tarafından Getirilen Öneriler
8. 2. 1. Topluluk Sigortası Uygulamasından Kaynaklanan Soruna İlişkin Öneriler
8.3. Asgari Ücret Sorunu
8.3.1. Sözleşme Sorunu
8.3.2. Masraf Karşılıklarına İlişkin Sorunlar
9.YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARI ÖNERİ
10. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KİŞİ VE KURULUŞLARA SAĞLADIĞI HİZMETLERİLE EKONOMİK GELİŞMEYE İLİŞKİN ÖNERİLER ÖNERİLER
10. 1. Türkiye Halk Bankası Tarafından Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlara Sunulan Hizmetler
10.2 Yurt Dışındaki Vatandaşlarımızın Ekonomimize Katkıları Ve T. C. Merkez Bankasınca Sunulan Hizmetler
11. YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA İLİŞKİN OLARAK TURİZM SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER
12. TÜRKİYE' DEKİ YABANCILAR
12. l.Türkiye'ye Girişleri ve Çalışmaları Yasal Olanlar
12. 2.Türkiye'de Kaçak Yaşayan Ve Çalışan Yabancılar Topluluğu
12.3.Ülkemizde Yabancı Kaçak İşçiliğin Boyutları
2.3.1. Yasadışı Yabancı İşgücü Göçünün Türk İşgücü Piyasasına Etkileri ÖNERİLER
EK I. YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUM
YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA
KOMİTELERİ VE BU KOMİTELER TARAFINDAN ALINAN TAVSİYE
KARARLARI
DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
I.) EKONOMİK BİLGİ OLUŞTURMA KOMİTESİ
II). HUKUKİ SORUNLARI DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
III). SEÇME VE SEÇİLME HAKKI KOMİTESİ
IV). KADIN VE AİLE KOMİTESİ
V). EĞİTİM VE KÜLTÜR KOMİTESİ
VI). EKONOMİK GÜÇLENDİRME KOMİTESİ
VII). ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK KOMİTESİ
VIII). BASIN VE İLETİŞİM KOMİTESİ
EKONOMİK BİLGİ OLUŞTURMA KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
HUKUKİ SORUNLARI DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TAVSİYE
KARARLARI
SEÇME VE SEÇİLME HAKKI KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
KADIN VE AİLE KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
EĞİTİM VE KÜLTÜR KOMİTESİ TAV SİYE KARARLARI
EKONOMİK GÜÇLENDİRME KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK KOMİTESİ TAVSİYE KARARLAR
BASIN VE İLETİŞİM KOMİTESİ TAVSİYE KARARLARI
EK 2: YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN DİNİ KONULARLA İLGİLİ MEVCUT DURUMLARI VE SORUNLAR
EK 3: İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU YURT DIŞI İŞE YERLEŞTİRME
HİZMETLERİ
YURT DIŞI İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ I- RUSYA-BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU, ORTADOĞU ÜLKELERİ VE ALMANYA İLE İLGİLİ OLARAK İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNCA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÖNERİLER
YARARLANILAN KAYNAKLAR

NOTLAR

Özel İhtisas Komisyonu Raporu