Belediyeler, Özelleştirme ve Çalışma İlişkileri

Book : Belediyeler, Özelleştirme ve Çalışma İlişkileri

Author : * Şenay Gökbayrak

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-7400-17-3

Skin : 28

Published Date : Temmuz 2003

Publisher : Mülkiyeliler Birliği Vakfı

Document Type : Book

Book No : 2864

INDEX


İÇiNDEKiLER
ÖNSÖZ, GİRİŞ-
BİRİNCİ BÖLÜM
NEOLİBERALİZM, YAPISAL UYUM POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE MERKEZi YÖNETiM DÜZEYiNDE ÖZELLEŞTiRME UYGULAMALARI
1.1. Neo-liberalizm
1.2. Yapısal Uyum Politikaları
1.3. Özelleştirme-
1.3.1.Özelleştirmenin Tanımı, Gerekçeleri ve Dünyadaki Boyutları
1.3.2. Türkiye'de Merkezi Yönetim Düzeyinde Özelleştirme Uygulamaları Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi
1.3.2.1. Özelleştirmeye İlişkin Gerekçeler
1.3.2.1.1.Üretim ve Hizmet Sunumunda Verimlilik Artışı.
1.3.2.1.2.Mülkiyetin Tabana Yayılması
1.3.2.1.3.Mali Gerekçeler
1.3.2.2. Özelleştirme Yöntemleri
1.3.2.2.1. Satış (Denationalization)
1.3.2.2.2.Yasal Kurumsal Serbestleşme (Deregûlasyon)
1.3.2.2.3.İmtiyaz
1.3.2.2.4.İhale
1.3.2.2.5.Yap-İşlet-Devret
1.3.2.2.6.Kiralama
1.3.2.2.7.Kamu Özel Sektör Ortaklığı
1.3.2.2.8.Şirketleşme
1.3.2.2.9.Fiyatlandırma1.3.2.2. lO.Kupon Yöntemi
1.3.2.2.1l.Gönüllü Kuruluşlar ve Kendi Kendine Yardım 1.3.2.2.12.Vergi Teşvikleri ve İdari Düzenlemeler
1.3.2.3. Özelleştirmeye İlişkin Yasal Çerçeve
1.3.2.4. Türkiye'de Merkezi Yönetim Düzleminde Özelleştirmenin Boyutları ve Özellikleri
1.3.2.5.ÖzelIeştirmenin Ortaya Çıkardığı Sosyal Sonuçlar
1.3.2.6.ÖzeIleştirmeye Sosyal Destek Projesi
İKİNCİ BÖLÜM
YEREL YÖNETİMLERİN DEĞiŞEN YAPISI ÇERÇEVESiNDE BELEDİYELERDE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
2.1. Yerel Yönetim Kavramı,Türleri ve Tarihsel Gelişimi
2.1.1. Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri
2.1.1.1.Yönetsel Nedenler
2.1.1.2.Toplumsal Nedenler 2.1.1.3.Siyasi Nedenler
2.1.2. Yerel Yönetim Türleri
2.12.1.Amaç ve İşlevlerine Göre Yerel Yönetimler
2.1.2.2.NiteIikleri Açısından Yerel Yönetim Türleri
2.1.2.3.Görev,Yetki ve Gelirleri Açısından Yerel Yönetim Türleri-2.1.3. Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi
2.2. Türkiye'de Belediyeciliğin Gelişimi ve
1980 Sonrası Belediyecilik Uygulamaları
2.2.1.Genel Çerçeve
2.2.2.Türkiye'de Belediyeciliğin Gelişimi
2.3.Küreselleşme Sürecinde Yerel Yönetim Anlayışında Değişim: Yerelleşme
2.4.Türkiye'de Yerelleşme Yönünde Yerel Yönetim Anlayışında Değişim ve Özelleştirme2.4.1. Belediyeler Tarafından Sunulan
Kentsel Hizmetlerin Özelleştirilmesi
2.4.1.1. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesine İlişkin Gerekçeler
2.4.1.1.1. Ekonomik Gerekçeler
2.4.1.12. Mali ve İdari Gerekçeler-2.4.1.1.3. Siyasi Gerekçeler-
2.4.1.2. Yerel Hizmetlerin Özelleştirme Yöntemleri
2.4.1.2.1. Yasal Kurumsal Serbestleşme-Deregülasyon
2.4.1.2.2. Hizmetlerin Piyasa Fiyatlarına Göre
Fiyatlandırılması
2.4.1.2.3. Hizmetlerin İmtiyaz ve Sözleşme/İhale Aracılıgıyla Özel Sektöre Devri 2.4.1.2.3.Taşınır ve/veya Taşınmaz Malların Satışı 2.5. Diğer Ülkelerde Yerel Hizmetlerin Sunumunda
Özelleştirme Uygulamaları
2.5.1.İngiltere Deneyimi 2.5.2AB.D. Deneyimi
2.5.3.Fransa Deneyimi 2.5.4Almanya Deneyimi. 2.5.5.İsveç Deneyimi
2.5.6.Yunanistan Deneyimi
2.5.7.Macaristan Deneyimi
2.5.8.Şili Deneyimi
2.5.9.Ukrayna Deneyimi
2.6.Türkiye'de Yerel Hizmetlerin Özelleştirme Uygulamaları
2.6.1.Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesinin Yaygınlık Durumu
2.6.2.Şirketleşme
2.6.3.Yerel Hizmetlerin Sözleşme/İhale Yolu İle
Özel Sektöre Devri: TaşeronlaşmaÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİR ÖZELLEŞTiRME YÖNTEMi OLARAK BELEDİYELERDE TAŞERONLAŞMA ve ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
3.1. Genel Olarak Taşeronluk Kavramı
3.1.1. Taşeronluğun Tarihsel Kökeni
3.1.2.Taşeronluğun Tanımı ve Özellikleri.
3.1.3.Taşeronlaşmanın Nedenleri
3.1.4.Değişik Boyutlarıyla Taşeronluk 3.1.4. l.Hukuksal Boyut
3.1.4.1.1.İş Kanunu'na Göre Taşeronluk
3.1.4.1.2. SSK Kanunu'na Göre Taşeronluk
3.1.4.1.3.BorçIar Kanunu'na Göre Taşeronluk
3.1.4.1.4.Toplu iş Sözleşmelerinde Taşeronluk
3.1.4.2.TaşeronIuğa İlişkin Uluslararası Düzenlemeler: 94 Sayılı ILO Sözleşmesi
3.1.4.3. Ekonomik Boyut
3.1.4.4. Esnek İstihdam Biçimi Olarak Taşeronluk
3.1.4.5. Sosyal Boyut.
3.2. Belediyelerde Çalışma İlişkileri. 3.2.1. İstihdam Yapısı
3.2.1. l.Memurlar
3.2.1.2.Sözleşmeli Personel
3.2.1.3.İşçi Statüsü
3.2.1.4. Geçici İşçilik
3.2.1.5.Belediyelerde Personel Harcamaları Üzerine Tartışmalar
3.2.2. Belediyelerde Sendikalaşma
.1.1. Belediyelerde İşçi Sendikacılığı.
3.2.1.2. Belediyelerde İşveren Sendikacılığı 3.2.3.Belediyelerde İşçi Hareketleri.
3.3. Belediyelerde Taşeron Uygulamaların Çalışma İlişkileri Üzerine Etkileri3.3.1. Taşeronluğun İş Hukuku Alanına İlişkin Olarak Ortaya Çıkardığı Sorunlar
3.3.2. Taşeronluğun Sendikalaşma Üzerindeki Etkileri
3.3.3. Taşeronluğun Ücretler ve Çalışma Koşullan
Üzerindeki Etkileri
3.3.4. Taşeronlaşma ve İş Güvencesi
3.3.5.Taşeronlaşma ve İşçi Sağlığı - İş Güvenliği.
3.3.6.Taşeronlaşma ve Sınıf Bilinci
GENEL DEĞERLENDİRME. KAYNAKÇA EK.1.

NOTES

Tezler Dizisi:12