2. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi

Book : 2. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : İzmir

Published Date : Haziran 1991

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Book

Book No : 26

INDEX

Türk Tabipleri Birliği'nin düzenlediği II. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi çalışmalarına 4 Nisan 1988 Pazartesi günü saat 9.00'da Ankara'da Türk-İş Salonlarında (Bayındır Sokak No. 10. Kızılay) başlayacaktır. Kongre, 7 Nisan 1988 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir. Programı, çağrımızın öteki sayfalarında inceleyebilirsiniz.
Kongremize katılma olanağı bulmanız umuduyla, sağlık ve esenlikler dileriz.
Kongre Bilim Kurulu : Prof. Dr. Turhan Akbulut Doç. Dr. Nazmi Bilir Doç. Dr. A. Gürhan Fişek Dr. Bülent Piyal Dr. Engin Tonguç Doç. Dr. ismail Topuzoğlu
Kongre Çalışmalarına Diğer Katkıda
Bulunanlar:
Sultan Bike
Dr. Derman Boztok
Dr. Uğur Cilasun
Burak Ekmekçi
Mustafa Kutlutürk
Haluk Orhon
Dr. Ata Soyer
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB) II. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi
14-7 Nisan 1988 Türk-İş Salonları Ankara
4 Nisan 1988 Pazartesi
l. Salon l. Oturum
9.00 - 9.40 Açış Konuşmaları Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Nusret H. Fişek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın imren Aykut Sağlık ve Sosyal Yardım bakanı Sayın Bülent Akarcalı
10.00-13.00 PANEL "işçi Sağlığının Boyutları"
Oturumu Yöneten Prof. Dr. Turhan Akbu-lut (Emekli Öğretim Üyesi; Türk-İş Aile Planlaması Proje Müdürü; TTB)
Konuşmacılar:
Erhan Acar (Mimar)
Doç. Dr. Nazmi Bilir (Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. A. Gürhan Fişek (Türk Tabipleri
Birliği işçi Sağlığı Kolu Başkanı)
Mesut Odabaşı (Milli Prodüktivite
Merkezi)
Atilla Özsever (Milliyet Gazetesi)
Doç. Dr. Sarper Süzek (Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Hüseyin Avni Yardımcı (Teletaş iş
Güvenliği Uzmanı)
14.30 - 15.45 l. Salon - II. Oturum
Oturum Başkanı : Doç. Dr. Ferruh Korkut (istanbul Tabip Odası Başkanı)
Bildiriler:
Dr. Uğur Cilasun (Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri) : Türk Tabipleri Birliği'nin işçi Sağlığı Politikası. Cevdet Selvi (Eskişehir Milletvekili) : işçi Sağlığı iş Güvenliği Konusunda Devletin Denetimi
Hüsnü Çuhadar (Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri) : İşyerlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Sorunu Doç. Dr. Efşin Pınar, Dr. Meltem Altınörs (SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi) : Zonguldak'ta Kömür işçileri Pnömokonyozu Hakkında Bir Saha Araştırması.
Meral Ekim (BANKS Genel Başkanı): Bankacılık İşkolunda İş Sağlığı.
16.15-17.30 l. Salon - III. Oturum
Oturum Başkanı : Dr. Şükrü Güner (istanbul Tabip Odası Genel Sekreteri)
Bildiriler:
Ali Ekber Güvenç (Basın-iş Genel ; Başkanı) : Sorunun Kaynağı Olarak Örgütsüzlük
Prof. Dr. Güler Kanra (İSGÜM Müdiresi): İSGÜM Çalışmalarına Genel Bakış Prof. Dr. Övat Güray, Kim. Müh. Dr. Le-man Demir, Y. Doç. Dr. Rian Dişçi: Kurşuna Maruziyetin Yoğun Olduğu işyerlerinde Periodik Kontrollerin işçi Sağlığı Yönünden önemi Prof. Dr. izzet Barış (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi): Sanayide Asbest Sorunu.
Doğan Duman, Necati Altunkaynak (Kristal-lş Genel Sekreteri): İşçi Sağlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri.
5 Nisan 1988 Salı 9.00 - 13.00 II. Salon - IV. Oturum (Tartışma Grubu) Konu : işçi Sağlığı iş Güvenliği Kurulları Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sevinç Oral
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Dr. Ergin Atasü
9.00 - 10.45 l. Salon - V. Oturum
Oturum Başkanı: Dr. Orhan Süren (izmir Tabip Odası Başkanı)
Bildiriler:
Doç. Dr. Bedrettin Türkel (D.B. Deniz Nakliyatı A.Ş.) Denizci Sağlığı Dr. Gufran Bakırcı, Doç. Dr. İsmail To-puzoğlu : Bir Fabrika İşçilerinin Sağlık Sorunlarına ilişkin Araştırma. Dr. Ömer Mutlu : Yenice iş Sağlığı Merkezi Çalışmalarına Genel Bakış. Sabahattin Şen (Türkiye Maden-lş): iş Kazalarına ilişkin istatistik Araştırma. Prof. Dr. Ayan Gülgönen (TİSK-Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı): iş Kazalarında Yaklaşım. Dr. Arslan Ebiri (Türkiye Taş Kömürleri işletmesi) : iş Kazalarında insan Psikolojisi Faktörü.
Dr. Yaşar Spor, Prof. Dr. Turhan Akbu-lut, A. Türkbıkmaz, A. Akayoğlu, N. Morgül (istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi): iş Kazalarında Ruhsal Etmenlerin Metalden Eşya imali işkolunda Araştırılması.
I. Salon • VI. Oturum
Oturum Başkanı: Dr. Sıtkı Ünal (Eskişehir Tabip Odası Başkanı)
Bildiriler: . '. Haluk Orhon (Şeker-lş): Makine Sanayinde iş Kazası Değerlendirmesi, izzet Şipal (Demiryol - iş): Demiryolu işkolunda iş Kazaları ve Maliyetleri. Saim Yoloğlu (inönü Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi): iş Kazaları ve Absenteism.
Dr. Çağatay Güler, Doç. Dr. Nazmi Bilir (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi): İşçi Sağlığı Değerlendirme Aracı Olarak Harvard Basamak Testi. Oktay Öğünç (TMMOB): Yapı isterinde işçi Sağlığı.
H. Avni Yardımcı (Teletaş iş Güvenliği Uzmanı): iletişim ve işçi Sağlığı Doç. Dr. Nazmi Bilir (Hacettepe 314*4 Üniversitesi Tıp Fakültesi): Mesleki Kanserler
I. Salon - VII. Oturum
14.30-17.30 "işçi Sağlığı ve işçi Sendikalarının işlevleri"
Bildiri: Doç. Dr. A. Gürhan Fişek
PANEL:
Dturumu Yöneten : Yıldırım Koç
Konuşmacılar:
Münir Ceylan (Petrol-iş Genel Başkanı) Bayram Meral (Yol-iş Genel Başkanı) Mustafa Orhon (Türkiye Maden-lş Genel Başkanı)
Mustafa Özbek (Türk Metal Genel Başkanı)
Mustafa Başoğlu (Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri)
6 Nisan 1988 Çarşamba 9.00-13.00 II. Salon-VIII. Oturum Konu : iş Hekimliği ve işyeri Sağlık
Örgütlenmesi
Oturum Başkanları : Doç. Dr. Arslan Tunç-bilek (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) Dr. Haldun Sirer
9.00-10.45 l. Salon - IX. Oturum
Oturum Başkanı : Dr. Selim Ölçer (Ankara Tabip Odası Başkanı)
Bildiriler: ,->' u,;s«-Ayşe Döler, Y.E. Karakulukçu, N. Gökhan : istanbul iki Tersanede Belirli iş Kollarında Çalışan işçilerin Fizyolojik Açıdan Solunum Parametreleri. Dr. Yıldız Pekşen, Dr. Muhlise Alvur (19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi): Sigara içme ve Sigara Harmanlama işinde Çalışmanın CarcinoembryoniK Antigen Düzeyine etkisi Ş. Dursun, B. Barutçu, M. Terzioğlu, E. Yurdakoş, Ö.B. Seçkin, S. Bayoğlu : Belli Yüksekliklerde, Tomruk Yükleme İşleminde Çalışan Orman işçilerinin Kalori Tüketimleri ve iş Verimlerinin Karşılaştırılması Haluk Orhon (Şeker-lş): Kişisel korunma Araçları Standardizasyon. Dr. Gufran Bakırcı: Çalışan Hanımların Annelikle ilgili Sağlık Sorunları. Doç. Dr. A. Gürhan Fişek : Çocuk İşçilerin Mediko-Sosyal Sorunları Araştırması.
Dr. Ergin Atasü : işçi Sağlığı iş Güvenliği Kurulları Konusundaki Tartışma Grubu'nun Çalışmalarına İlişkin Rapor
11.15-13.00 l. Salon - X. Oturum
Oturum Başkanı : Dr. Ali Caner (Denizli Tabip Odası Başkanı) Bildiriler:
Mahmut Karakoç (Otomobil-iş) : işçi Sağlığını Korumada En Geniş Katılımın Sağlanması.
Mustafa Taşyürek (Kordsa iş Güvenliği Uzmanı): işçi Sağlığı iş Güvenliği ve Çevre işleri Çalışmaları. Hacer Tuna (Petrol -iş): Krom Üreten Bir işyerinde işçi Sağlığı iş Güvenliği. Dr. Sinan Budak (Beyoğlu Hastanesi): Derinin Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sorunları. Şaban Tören (Deri-lş): Deri işkolunda işçi Sağlığı Sorunları ve Çözümleri. Ziya Ustaoğlu (Koop-lş): Fikir işçilerinin Sağlık Sorunu.
ilgi Varış : Sağlık işkolunda Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Konusundaki Hukuki Güvenceleri.
I. Salon • XI. Oturum
14.30-17.30 : "Sağlık Alanında Çalışanların
Sağlık ve Güvenliklerinin Korunması" Bildiri: Doç. Dr. Nazmi Bilir
PANEL:
Oturumu Yöneten : Dr. Erdal Atabek (TTB Merkez Konseyi Eski Genel Başkanı)
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Doğan Benli (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) : Prof. Dr. Cengiz Güleç (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi) , Prof. Dr. Alpaslan Işıklı (SBF Eski Öğretim Üyesi) ': Dr. Ata Soyer (SSYB Ankara Numune Hastanesi)
Nimet Karataş (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu)
7 Nisan 1988 Perşembe
9.00-13.00 II. Salon-XII. Oturum (Tartışma Grubu) Konu : işçi Sağlığı iş Güvenliği Eğitimi Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güler Kanra (İSGÜM) Dr. Derman Boztok
9.00-10.45 l. Salon • XIII. Oturum
Oturum Başkanı : Dr. Osman Çiftçi (Sivas Tabip Odası Başkanı)
Konuşmacılar:
Ayfer Karadakovan, Doç. Dr. Çiçek Fadıloğlu (Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu) : Gürültülü Ortamda Çalışmanın Kan Basıncı ve Nabız Hızına Etkisinin incelenmesi. Doç. Dr. Hilmi Sabuncu (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi) : İşyeri Ortamında Fiziksel Etkenler-Gürültü. Doç. Dr. H. Nevzat Özgüven, Doç. Dr. Mehmet Çalışkan (ODTÜ Makine . Mühendisliği) : Endüstriyel Gürültü, Kontrolunda Uygun Yöntemlerin Seçimi. Doç. Dr. Mehmet Çalışkan, Doç. Dr. H. Nevzat Özgüven (ODTÜ Makina Mühendisliği) : Endüstriyel Gürültü. Gürültü Yönetmeliği ve Uluslararası Standartlar.
Dr. Suzan Cemri Çetin (İstanbul Tabip Odası) : İşyeri Hekimleri ile Yapılan Anket Çalışması ve Sonuçları.
Halil Altunay (Laspetkim-İş Genel Sekreteri) : Siyasal İktidarın İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konusundaki Yaklaşımı 4 Dr. Haldun Sirer: "iş Hekimliği ve İşyeri Sağlık Örgütlenmesi" Konusundaki Tartışma Grubu'nun Çalışmalarına ilişkin Rapor
11.15-13.00 l. Salon-XIV. Oturum
Oturum Başkanı: Dr. Uğur Cilasun (TTB Genel Sekreteri)
Bildiriler:
Gazanfer Akçin (Tarım-İşGenel Başkanı)
Tarımda Mesleki Sağlık Sorunları.
İlgi Varış (Petrol-iş): Meslek Hastalığı İş Hastalığı.
F. Saçaklıoğlu, S. itegin, Doç. Dr. Gazanfer Aksakoğlu (9 Eylül Üniversitesi • Tıp Fakültesi): Narlıdere Bölgesi Yelki Köyünde Tarımda Çalışanların Tarım ilaçlarının Kullanımı Saklanması ve Zararlarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi.
Dr. Necmettin Erkan (Ege Yatırım Grubu): işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Sorunlarına Toplu Bakış.
Kenan Durukan (Harb-iş Genel Başkanı): işçi Sağlığı ve Disiplin Uygulaması izzet Şipal (Bilar A.Ş.): İşçi Sağlığı İş Güvenliği Politikalarında Sendikalara Düşen Görevler. jş Dr. Derman Boztok : "İşçi Sağlığı iş Güvenliği Eğitimi" Konusundaki Tartışma Grubu'nun Çalışmalarına ilişkin Rapor.
l. Salon XV. Oturum
14.30-17.30 "Türkiye'de İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Çözüm Yollan" Bildiri: Doç. Dr. ismail Topuzoğlu (Emekli
Öğretim Üyesi;TTB)
PANEL:
Oturumu Yöneten : Dr. Engin Tonguç
(Emekli SSK Genel Müdür Yardımcısı TTB)
Konuşmacılar:
Dr. Ergin Atasü (Eski işçi Sağlığı Genel Müdürü)
Haluk Orhon (SSYB Ankara Onkoloji Hastanesi)
İhsan Otağ (TMMOB)
Dr. Bülent Piyal (TTB)
Dr. Haldun Sirer (Emekli istanbul Meslek
Hastalıkları Hastanesi Başhekimi; TTB)