Amerika Birleşik Devletlerinde Türk Beyin Göçü

Kitap : Amerika Birleşik Devletlerinde Türk Beyin Göçü

Yazar : * Berrak Kurtuluş

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 975-316-261-8

Yayın Tarihi : Ekim 1999

Yayıncı : Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti.

Tür : Kitap

Kitap No : 2525

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Tablolar
Kısaltmalar
Önsöz
GiRiŞ

BiRiNCi BÖLÜM
ULUSLARARASI BEYiN GÖÇÜ VE AMERiKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
I. Beyin Göçünün Gelişimi ve Beyin Göçü Hareketlerinde
A.B.D'nin Yeri
A. Beyin Göçünün Başlangıcı..............................................
B. A.B.D'nin Uluslararası Göçlere Sahne Olması..................
1. Kitle Göçü Dönemi......................................................
2.1. Dünya ve II. Dünya Savaşları Arasındaki Dönem........
3. Beyin Göçünün Hız Kazanması ..................................
a) 1945 - 1970 Dönemi..............................................
b) 1970'den Sonraki Gelişmeler..................................
c) Gelecekte Beyin Göçü..............................................
II. Beyin Göçünün Sebepleri....................... ............................
A. Beyin Göçünün Sebepleri Üzerine Başlıca Yaklaşımlar......
1. Merkez - Çevre Ülkeler Yaklaşımı ....
2. Arz-Talep Dengesizliği Yaklaşanı......
3. Çeldd - itici Güçler Yaklaşımı
B. Beyin Göçünün Sebeplerini Belirlemeye Yönelik Araştırmalar......................................
1.Wilson Araştırması ........................
2. Hatch - Rudd Araştırması................
3. Ulusal Bilim Kurumu Araştırması ....
4. Portes Araştırması
5. UNITARAraştırması III. Beyin Göçünün Değerlendirilmesi ..........
A. insaniyetçi Model
B. Milliyetçi Model..................................

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE'DEN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLERİNDE BEYİN GÖÇÜ
I. Türkiye'den A.B.D'ye Göçler
II. Türkiye'den A.B.D'ye Beyin Göçü
A. Türkiye'den A.B.D'ye Beyin Göçünün Gelişimi .
B. Türkiye'den A.B.D'ye Beyin Göçünün Sebepleri Üzerine Yapılmış Araştırmalar ............ . ................
III. A.B.D'deki Türk Öğrenciler
A. Uluslararası öğrenci Hareketlerinde A.B.D'nin Yeri
B. A.B.D'dekiTürk Öğrencilerinin Artış Seyri
C. A.B.D'deki Türk Öğrencilerin Yurda Dönüş Eğilimleri..
1.A.B.D'deki Uluslararası öğrencilerle ilgili Araştrmalar.
2.A.B.D'deki Türk öğrencilerinin Yurda Dönüş Eğitimleri
Araştırması
a) Araştırmanın izahı................................................
1. Araştırmanın Amacı
2. Araştırmanın Evreni ......................... .................
Anket Formlannın Hazırlanması
4. Araştırmanın Yürütülmesi

b) Araştırma Bulguları.................................................

2. Ekonomik Özellikler
3. Akademik Özellikler
4.Sosyal Hayat ve Çevre
5. Karşılaşılan Başlıça Sorunlar
6. Türk Öğrencilerinin Türkiye'yi Dönüş Eğilimleri
7. sonuç
AMERiKA BiRLEŞiK DEVLETLERl'NE YÖNELEN TÜRK BEYİN GÖÇÜNÜN DURDURULMASI

I. Literatürde Beyin Göçünün Durdurulması ile ilgili Tedbirler
U. Beyin Göçü Kaybı Karşısında Dünyadaki Başlıca Uygulamalar .............................. ..................................
A. Arjantin Uygulaması
B. Hindistan Uygulaması
C.İngiltere Uygulaması
D. Kanada Uygulaması
E. Meksika Uygulaması
F Uzak Doğu Uygulaması
G. Birleşmiş Milletler Uygulaması
III.. Beyin Gücü Kaybı Karşısında Türkiye Uygulaması
A. Farklı Uygulama Alanları..............................................
1. Meslek Adamlarına Yönelik Uygulamalar
a) Yurtdışındaki Elemanlardan Yararlanma..................
b) Tersine Beyin Göçü Projesi
2. Öğrencilerle ilgili Uygulamalar..................................
a) Tersine Beyin Göçü Projesi
b) özel Üniversiteler.................................................
c) Yurtdışına öğrenci Gönderilmesi
3. Yabana Beyin ithali
B. Beyin Göçü Konusunda Türkiye Uygulamasının Tahlili ve Tavsiyeler
SONUÇ..............
BİBLİYOGRAFYA EKLER ................