Asgari Ücret

Book : Asgari Ücret

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 119

Published Date : Eylül 1978

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 1850

INDEX

BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ


KISIM : l
I. Böîüm : GENEL KAVRAMLAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
A - Ücretle İlgili Tanımlamalar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1) Ücretin Yasal Tanımı ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2) Ücretle İlgili Diğer Tanımlar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
B - Asgarî Ücretle İlgili Tanımlamalar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1) Asgarî Ücretin Yasal Tanımı ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2) Asgarî Ücretle İlgili Diğer Tanımlar ... ... ... ... ... ... ... ...
3) Asgarî Ücretin Önemi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4) Asgarî Ücret Tespitinin Amaçları ... ... ... ... ... ... ... ... ...
II. Bölüm : TARİHÇE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
A - Asgarî Ücret Fikrinin Tarihçesi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1) Klâsiklere Göre Asgarî Ücret ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2) Sosyal Katolİklere Göre Asgarî Ücret ... ... ... ... ... ... ... ...
3) Sosyalistlere Göre Asgarî Ücret ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4) En Az Geçim Ücreti Teorisi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
B - Türkiye Tarihinde Asgarî Ücret ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1) Osmanlı Döneminde ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2) Cumhuriyet Döneminde ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
III. Bölüm : MEVZUAT .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
A - Türkiye'de Cumhuriyetten Scnra Asgarî Ücret Mevzuatının Gelişimi
1) 3008 Sayılı İş Kanunu ve 1951 Tarihli Asgarî Ücret Yönetmeliği
a) İlk İs Kanununda Kabul Edilen Esaslar ... ... ... ... ... ...
b) 1951 Tarihli Yönetmelikte Kabul Edilen Esaslar ... ... ... ..
2) 1961 Anayasası ve Kalkınma Plânlarında Asgarî Ücret ... ... ...
a) 1961 Anayasasında Asgarî Ücretle İlgili Hükümler ... ... ...
b) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Asgarî Ücret ... ... ...
c) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Asgarî Ücret ... ...
d) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında Asgarî Ücret ... ...
3) 931 Sayılı İş Kanunu ve 1968 Tarihli Asgarî Ücret Yönetmeliği a) Kabul Edilen Esaslar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4) 1475 Sayılı İş Kanunu ve 1972 Tarihli Yönetmelik ... ... ... ...
IV. Bölüm : ASGARİ ÜCRETİN YAN ETKİLERİ - ASGARİ ÜCRETİN KAPSAMI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
A - 1475 Sayılı İş Kanunu Kapsamına Girenler . ... ... ... ... ...


B - Asgarî Ücret - SSK Primi İlişkisi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
C - İşçi Emeklileri Taban Maaşlarının Arttırılması ... ... ... ... ... ...
D - Kıdem Tazminatları Tavan Sınırının Arttırılması ... ... ... ... .. ...
E - Memur Taban Maaşlarının Yükseltilmesi ... ... ... ... ... ... ... ...
F - En Az Geçim İndirimini Etkilemesi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G - Tarım İşçileri Asgarî Ücreti ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
H - Asgari Ücret - Sosyal Yardımlar ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
KISIM : II l. Bölüm : TESBİT YÖNTEMLERİ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
A - 1969 Yılından önce : (3008 ve 5518 Sayılı İş Kanunlarına Göre) ...
1) Mahalli Komisyonlarca Asgari Ücret Tespitleri ... ... ... ... ...
2) Komisyonların Teşekkül Tarzı ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3) Yöntemler ... .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4) Asgarî Ücret Tespitindeki Özellikler ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5) 3008 Sayılı Kanun ve 1951 Tarihli Yönetmeliğin Değerlendirilmesi B - 1969 dan Sonra Asgari Ücret Tespit Yöntemleri : ... ... ... ... ...
1) 1969 Tespit Yöntemi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a) Dengeli Besin Kompozisyonunun Kurulması ... ... ... ... ...
b) Bölgelerin Ayrımı ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
c) Besin Maddelerinin Fiyatlandırılması ... ... ... ... ... ... ...
d) Besin masraflarının Asgarî Ücret İçindeki payının hesaplanması ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2) 1972 Tespit Yöntemi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3) 1974 Tespit Yöntemi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4) 1976 Tespit Yöntemi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5) 1978 Tespit Yöntemi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
II. Bölüm :UYGULAMA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
A - 1951 - 1967 Arası Uygulama ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1) 1951 - 1955 Devresi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2) 1956 - 1960 Devresi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3) 1961 - 1964 Devresi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4) 1965 - 1967 Devresi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a) Sektörler İtibariyle Asgarî Ücret Tespitleri ... ... ... ... ...
b) (1965 Yılı Sonu İtibariyle) Türkiye'de Cari Asgari Ücretler
B - 1952 - 1967 Asgari Ücret Uygulamaları ile İlgili TÜRK-İŞ Görüşü
C - 1951 - 1967 Asgari Ücret Uygulamasının yol Açtığı Gelişmeler
ve Sonuçları ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1) 1951 - 1967 Asgarî Ücret Uygulamasının Başarısız ve Eksik Tarafları ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a) Şekil Bakımından Belli Başlı Aksaklıklar . ..
b) Asgarî Ücretin Sosyal Amacı Bakımından Aksaklıklar ... ...


D - 1967 den Günümüze Kadar Süregelen Asgarî Ücret Uygulamaları
1) 1969 Asgarî Ücret Uygulaması ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a) 1969 Asgarî Ücret Tespitlerinde Türk-İş'in Çalışmaları ...
b) İşverenlerin 1969 Asgarî Ücret Tespitine İtirazları ... ... ...
2) 1972 Asgarî Ücret Uygulaması ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3) 1974 Asgarî Ücret Uygulaması ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a) 1974 Tespit öncesinde Türk-İş Görüşleri ve Türk-İş Tara fından Yürütülen Çalışmalar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
b) 1974 Tespit öncesinde İşveren Kesiminin Görüşleri ... ... ...
4) 1976 Asgarî Ücret Uygulaması ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5) 1977 Asgarî Ücret Uygulaması ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a) 1977 Tespit Öncesinde Türk-İş'in Görüşleri ... ... ... ... ...
6 - 1969 - 1977 Yılları Arasında Tespit Edilen Asgarî Ücretlerin
Genel Görünümü ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7) Toplu Sözleşmelerle Asgarî Ücret Tespitleri ... ... ... ... ... ...
III. Bölüm : TARIM KESİMİNDE ASGARÎ ÜCRET ... ... ... ... ... ... ... ...
A - 1973 Tarım Asgarî Ücreti Tespiti ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
B - 1974 Tarım Asgarî Ücreti Tespiti ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
C - 1976 Tarım Asgarî Ücreti Tespiti ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
D - 1978 Tarım Asgarî Ücreti Tespiti ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
E - Tarım Asgarî Ücretleri ile İlgili Türk-İş Görüşleri ... ... ... ... ...
F - 1973 - 1978 Tarım Asgarî Ücretlerinin Genel Görünümü ... ... ... ...
IV. Bölüm : ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ASGARÎ ÜCRET ÜZERİNE
GÖRÜŞ, ÖNERİ VE KARARLARI ... ... ... ... ... ... ... ...
A - Uluslararası Çalışma Teşkilâtının Sözleşmeleri ... ... ... ... ... ...
1) Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin 26 Sayılı Sözleşme
2) Tarım'da Asgarî Ücret Tespit Usullerine Dair 99 No .lu Sözleşme
3) Gelişmekte olan Ülkelerde özellikle Asgarî Ücret Tespiti Üze-rinde Duran 131 Sayılı Sözleşme ... ... ... ... ... ... ... ... ...
B-Uluslararası Hür İşçi Teşkilâtının (ICFTU - ARO)'nun Görüş - öneri ve Kararları ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1) Gelişen Bir Ekonomide Ücret Politikası ... ... ... ... ... ... ...
2) Asgarî Ücretin Rolü ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3) Gerçek Ücret Seviyeleri Üzerine Asgarî Ücret Tespitinin Etkileri
4) Gerçek Ücretlerdeki Artışların Etkileri ... ... ... ... ... ... ... ...
5) Ekonomik Gelişme Üzerine Etkisi ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6) İstihdamın Etkinliği ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7) Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8) Asgarî Ücret Tespitinde Kriterler (Ölçüler) ... ... ... ... ... ...
9) Asgarî Ücret Tespitinde Kapsam ... ... ... ... ... ... ... ...
10) Asgarî Ücretler ve Ücret Yapısı ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11) Asgarî Ücret Tespit Mekanizma Şekilleri ... ... ... ... ... ... ...
12) Asgarî Ücret Mekanizması Çalışmasında İşçi İşveren ve Diğer Şahısların Rolü ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


13) Asgarî Ücret Tespit Yetkilileri ve Genel Ekonomi ve Sosyal
Politika Yapımcıları Arasında İlişkiler ... ... ... ... ... ... ...
14) Asgarî Ücret ve Geçim Masrafları ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15) Asgarî Ücretler ve Ekonomik Gelişme ... . ... ... ... ... ... ...
16) Asgarî Ücret Tespiti için Bilgiler (veriler) ... ... ... ... ... ...
17) Asgarî Ücret Kurulları ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18) Ülke Çapında Asgarî Ücretler ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19) Kamu Sözleşmelerinde Adil Ücret Hükümleri ... ... ... ... ... ...
20) Asgarî Ücret Kurallarının Kapsamı ... ... ... ... ... ... ... ...
21) Denetim ve Uygulama ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22) Ücret Politikası ve Ekonomik Kalkınma ... ... ... ... ... ... ...
23) Temel Tüketim Mallarının Arzı ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
24) Ücret Politikasının Parçası Olan Asgarî Ücret Kanunu ... ...
25) İhtiyaca Dayalı Asgarî Ücret ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26) Asgarî Ücret Kanunları ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
V. Bölüm : DİĞER ÜLKELERDE ASGARİ ÜCRET ... ... ... ... ... ... ... ...
A - A.B.D'de Asgarî Ücret ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
B - Sosyalist Ülkelerde Asgarî Ücret ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
C - Hindistan'da Asgarî Ücret Mevzuatı ... ... ... ... ... ... ... ... ...
D - Endonezya'da Ücret Sorunları ve Politikaları ... ... ... ... ... ...
VI. Bölüm ASGARİ ÜCRET HAKKINDA ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER ... ... ... ...
A - Üniversite öğretim Üyelerinin Görüşleri ... ... ... ... ... ... ... ...
B - Basında Asgarî Ücret ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
C - İşverenlerin Görüşleri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
E - DİSK'in Görüşleri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
F - Devlet Plânlama Teşkilâtının Görüşleri ... ... ... ... ... ... ... ... ...
VII. Bölüm : SONUÇ VE ÖNERİLER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
A - Ülkemizde Ücret, Fiyat ve Sosyal Güvenlikle İlgili Genel Durum
1) Sosyal Güvenliğin Kapsamı ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2) Sosyal Sigorta Kapsamındaki İşçi Sayısı ... ... ... ... ... ... ...
3) Toplu Sözleşmelerden Yararlanan İşçilerin Durumu ... ... ... ...
4) Devlet Memurları ve Asgarî Ücret ... ... ... ... ... ... ... ...
5) Sosyal Güvenlik ve Kuruluş Fonlarından Yararlanan Diğer Aylıklılar
6) Türkiye'de Ücretlerin Genel Seyri ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7) İşçilik Ücretlerinin Maliyet İçindeki Payı ... ... ... ... ... ...
8) Türkiye'de Fiyatların Genel Seyri ... ... ... ... ... ... ... ... ...
B - Asgarî Ücretlerin Mevzuat ve Uygulama Yönünden Değerlendirilmesi
1) Mevzuat Yönünden Değerlendirme ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a) Yeni Mevzuatımızda Olumlu Yönler ve Gelişmeler ... ... ...
b) Mevzuatımızın Yetersiz ve Aksayan Yönleri ... ... ... ... ...
2) 1969 - 1978 Asgarî Ücretlerinin Uygulama Yönünde Değerlendirilmesi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
EKLER
l - YÖNETMELİKLER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
II- ASGARİ ÜCRET TESPİTİ İLE İLGİLİ RAPORLAR ... ... ... ... ... ...
III - ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARLARI ... ... ... ... ...
BİBLİYOGRAFYA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...