Yeni Türkiye Çevre Özel Sayısı

Book : Yeni Türkiye Çevre Özel Sayısı

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4174

Skin : 5

Published Date : Temmuz 1995

Publisher : Yeni Türkiye Medya Hizmetlerı Yayınları

Document Type : Periodical

Book No : 1789

INDEX

içindekiler
Tarih, Felsefe
Fatih'in Tababetle İlgili Vasiyeti / 7
Kızılderili Reis'in Mektubu / 8
îsmet Binark Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Belgeler Işığında Türkler'de
Çevrecilik Anlayışı
ibrahim Canan İslâmda Çevre Çok Buudludıır / 27 Rıza Akçalı Sürdürülebilir Kalkınma / 39 Beşir Ayvazoğlu Meyve Bahçelerinden Taş Ocaklarına / 45 M. Vehbi Dinçerler Çevreciliğin Temeli İnsanoğlunu Korumaktır / 52 Tınaz Titiz "Çevre Sorunları"mı, Yoksa"Çevre'de Kristalleşen Sorular" mı? / 57 Hayrettin Karaca "Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin İnsan Verimliliği" / 64 Fehmi Başaran Nasıl Bir Çevrecilik? / 70 Çelik Gülersoy Dönülmez Akşamın Ufku / 72 Akın Atauz Gönüllü Ekolojik Tasarruflar Üzerine / 74
Lütfi Şehsuvaroğlu Newtoncu Medeniyetin Kendini Tatmin Alanı: Çevre / 77 Cengiz Aydoğdu Günaha Son Çağrı / 81
A.Ragıp Buluç Teknoloji, Sanat ve Çevre Üzerine Araştırma ve Düşünceler / 86 Fatih Bülent Yaren Yaşamı Kavrayış Sorunu Üzerine Yapılanan Sorun: Çevre
Sorunu / 90 AlanDurning Doymak Bilmez Bir Dünya / 103
Çevre Politikaları
Ertekin Durutürk Çevre ve Siyaset / 123 B.Doğancan Akyürek Çevre Sorunları / 127 Hasan Dikici Çevre ve İnsan / 130 Sabri Yavuz Çevre Üzerine Düşünceler
İsmail Özdağlar Çevre Sorunları Okyanusunda Kısa Bir Gezinti / 135 Güneş Gürseler İnsan Haklan mı, Sanığın Hakları mı? / 150 Murat Sungur Bursa Çevre Üzerine Çeşitlemeler / 154 Mustafa Keten Çevre Korumada Hedef ve Politikalar /156 Muzaffer M. Evirgen Çevreye Nasıl Bakıyoruz? / 162 Sücaattin Kınmhan Türkiye'de Çevre Sorunları ve Çevre Politikası / 164 Gülerman Sürücü "Çevre" Üzerine / 168
İrfan Önal Çevre Sorunlarına Temel Yaklaşımlar ve Bazı Çözüm Önerileri/172 M.Galip Eroğlu Doğru Bir Çevre Politikası Ülkemiz İçin Bir Lüks mü? / 175 Zerrin Toprak Karaman Globalleşmede Çevre Faktörü ve Çevre Korumacı İdeolojiye Politik Bir Yaklaşım / 178
Uluslararası İlişkiler
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı Stockholm Deklarasyonu / 188 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Rio Deklarasyonu / 191

Necmi Sönmez Ortak Geleceğimiz (Stockholm1972-Rio-1992 ve Sonrası) 194
Nesrin Algan Çevre Geleceğinin Küresel Düzeyde Ele Alınışı / 210
İmren Aykut 2000'li Yıllara Doğru Dünyada Çevre Sorunları ve Türkiye / 220
Işın Çelebi Avrupa Birliği Çevre Politikaları / 224
Ömer Faruk Cençkaya Bölgesel İşbirliği ve Çevre Sorunları: Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örnek Olayı / 227 Gülsen Kuğu Sulak Alanların Korunması ve Ramsar Sözleşmesi / 233
Çevre Yönetimi ve Planlama
Zeynep Arat Çevre Yönetimi / 235
Firuz Demir Yaşamış Ulusal ve Yerel Çevre Yönelimleri İçin Etkenlik
Ölçütleri/238
Celal F.Gökçay Çevre Yönetiminde Havza Modeli / 256 H..İbrahim Daşöz Çevre Yönetimimizin Hukuksal ve Kurumsal'Yapısı Üzerine
Değerlendirmeler/260
İlker Çetin Çevresel Kurumsallaşmanın Gelişimi / 264
Mehmet Arif Demirer Çevre Bakanlığı Değil Doğal Denge Bakanlığı ve Küresel
Komşuluk / 267 Semra Atabay-Fatih Bülent Yaren Küreselleşme-Yerelleşme Sürecine Uyum ve
Ekolojik Bölge Planlama Kavramı / 272 Murat Meşhur Çevre Duyarlı Planlama / 279
Oktay Ekinci En Büyük Çevre Sorunu: Plansızlık / 296
İsmet Karalar Çevresel Etki Değerlendirmesi / 298
A.Öznur Özer Çevresel Etki Değerlendirmesini Uygulanabilir Kılmanın
Koşulları/300 Yılmaz Dündar Çevresel Enformasyon / 312
Ekonomi, Hukuk ve Çevre
İ.Orhan Türköz Çevre Meselelerinin Ekonomik Yorumu / 320 İstiklâl Alpar Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu / 325 Öner Kabasakal Ekonomi-Çevre İlişkisi Üzerine Bir Deneme / 330 Mehmet Karpuzcu Çevre Kirlenmesi-Ekonomi ve Toplum / 339 İ.Sahir Çörtoğlu Kirleten Öder İlkesi ve Ekolojik Zarar Kavramı / 347 İ.Turgut Balkaş-Gaye Tuncer Çevre Kirliliği Kontrolü Planlamasında Ekonomik Uygulamalar "Maliyet-Kârlılık İlişkisi" / 353
Mehmet Arda Uluslararası Ticaret Çevre İlişkileri / 357
Nuran Talu. Çevre ve Ticaret Politikaları ve Türkiye'de Durum / 363
Çevre ve Enerji
Veysel Atasoy Enerji ve Çevre / 369
Mustafa Ttris Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Çevre Kirliliği / 372
Atillâ Özmen Nükleer Enerji ve Çevre / .383
Noyan Özkan Hukuk Açısından Sinop Nükleer Santral Projesi / 386

Mustafa Balcı-Yakup İçingür Çevre Sorunları ve Alternatif
Enerji Kullanımı / 392 T.Nejat Veziroğlu Hidrojen ve Fosil Yakıt Sistemlerinin Çevresel ve Ekonomik
Karşılaştırması / 394
Doğal Kaynakların Yönetimi
Taşkın Tuna Doğadaki Hassas Dengeler / 404
Fahri Akben Avrupa Konseyi 1995 Yılını Doğayı Koruma Yılı Olarak
İlan Etti / 406
Tansu Gürpınar Türkiye'nin Doğal Çevresine Genel Bir Bakış / 410 Erdoğan Şahinoğlu Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri / 414 Tuna Ekim Türkiye Florası ve Endemkleri / 417 Yücel Çağlar Ormanlarımızda ve Ormancılığımıza Neler oluyor / 433 Orhan Doğarı En Büyük Çevre Sorunu Erozyon / 440 TEMA Vakfı Türkiye'nin Sessiz Krizi: Erozyon / 449 Serap Kuleli Su Kaynaklarının Yönetimi / 461
Kirliliğin Önlenmesi
Metin Eriş Çevre Kirliliği Üzerine Düşünceler / 465
Necdet Aral İnsan ve Çevre İlişkileri / 471
Ülkü Yetiş Türkiye'de Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü / 477
Hasancan Okutan Türkiye'de Hava Kirliliği ve Kömür Gerçeği / 483
Mehmet Dazkır Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi / 487
Sami Ağırgün Su Kaynaklarının Kirlenmesi, Arıtım Tesisleri ve Ortak Arıtımın
Önemi/ 489 H.Zuhuri Sankaya - Cumali Kınacı - Hürrem Bayhan Doğal Arıtma
Sistemleri / 492
Ahmet M. Saatçi - Aslıhayı Kerç İçme Suyu Arıtımında Ozon Kullanımı / 496 Yılmaz Dağcı Denizi Neden Sevmiyoruz? / 499 Barış Mater Türkiye ve Kıyıdaş Ülkelerden Karadenize Taşınan Evsel ve
Endüstriyel Atıksuların Etkileri / 502 Gürcü Gürcan Yülek Karadeniz'in Kirliliği ve Kirliliğin Tesbitinde Uygulanacak
Nükleer ve İzotopik Teknikler / 515 Sema Alpan Belediyelerdeki Çöp Sorunu Üzerine / 520 Zeynep Yöntem Tehlikeli Atıkların Yönetimi / 523 Hanife Büyükgüngör Tehlikeli Atıklar / 529
Çevre ve Kentleşme
Veysel Eroğlu Çevre İle Uyumlu Şehirleşme / 534
Ahmet Vefik Alp Çevre Psikolojisi / 537
Turgut Cansever Türkiye Şehirleşmesinde Planlamanın ve Uygulamanın Teknik
ve İdari Meseleleri / 540 Birol Ertan Ekopolis Çevre ve Kent İlişkisi Temelinde Yaşanabilir Kent İçin
Düşünceler/545

Büyükşehir ve Çevre Sorunları
Ahmet Samsunlu Nüfus, Şehirleşme, Çevre ve İstanbul Örneği / 548
Ali Talip Özdemir Çevre Sorunları / 553
İ. Kesat Özkan Gelişen Çevre Kavramı ve Türk Boğazlarında Deniz Trafiği
Meselesi / 555 Ferruh Ertürk İstanbul'da Hava Kirliliğinin Boyutları ve Kontrolü İçin Alınması
Gereken Tedbirler / 565
Orhan Kural Hava Kirliliği İstanbul'un Kaderi mi? / 575
Erdoğan Şahinoğlu Ankara'da Gürültü Sorunu ve Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan
Hava Kirliliğinin Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar / 585 İ.Melih Gökçek Büyükşehirler, Çevre Değerleri, Yapılması Gerekenler ve
Sıkıntılar / 593 Orhan Doğan - Nursen Arpınar - Ayşegül Yiğitler Başkent ve Kirlenen Ankara
Çayı/597 Burhan Özfatura İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ile İlgili
Çalışmaları / 605
Aytaç Durak İnsanlığın Ortak Sorunu: Çevre / 613 Oğuz Berberoğlu Erzurum'da Hava Kirliliği, Çözümleri / 615 Kemal Nehrozoğlu Çevre Kirliliği İle Mücadelede Kocaeli Modeli / 619
Gönüllü Çevre Hareketleri ,
Tuncay Neyişçi Türkiye'de Çevre Hareketi / 626
Oktay Demirkan Çok Renkli Gönüllü Kuruluşlar ve Sorunları / 636
Nergis Yazgan Çevre Sorunları Ne Kadar Önemli? / 638
Y. Savaş Emek Havadan Sudan Sohbetler/ 641
Saynur Gelendost Direniş!../ 647 Türksen Başer Kafaoğlu S.O.S. İstanbul Çevre Gönüllüleri Platformunun
Perspektif ve İşlerliği / 649 Metin Sözen Çekül / 651 Berto Hullu Greenpeace ve Çevre / 652 İrfan Çiftçi Türkistan'da Kalan Sovyet Atıkları / 658
Çevre ve Eğitim
Cevat Geray Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığı İçin Halkın Eğitimi / 664 Hasan Asmaz Türkiye'de Çevre Eğitimi / 669
Çevre ve Sağlık
Çağatay Güler Çevre ve Sağlık / 675
Bibliyografya
Çevre Bibliyografyası / 727