Sosyal Güvenlikte Yapısal Değişim - Avrupa /Türkiye Karşılaştırması

Book : Sosyal Güvenlikte Yapısal Değişim - Avrupa /Türkiye Karşılaştırması

Author : * Tankut Centel

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-7152-15-5

Published Date : Ocak 1997

Publisher : Mess (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası)

Document Type : Book

Book No : 1758

INDEX

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ .............................
I. Konunun Önemi...
II. Konunun Çerçevesi
III. İzlenecek Yöntem ..
Birinci Bölüm
AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ ÖRGÜTLENME ESASLARI
§1.. YAPILANMA MODELLERİ
Yer İtibariyle Sınırlama ...............................
1. Avrupa sosyal güvenlik alanı.................
2. Orta ve Doğu Avrupa'daki gelişmeler...
a) Piyasa ekonomisine geçiş süreci .....
b.) Değişikliğin sosyal güvence boyutu
c.) Değişimin yapısal etkisi................
Değişik Yapılar.........................................
1. Yapısal farklılıklar...................................
a.) Tarihi kökler...................................
b.) Yapısal örgütlenme.........................
2. Merkezi yapı .........................................
3. Merkezi yönetimden uzak yapılar..........
§ 2. YAPISAL ÖZERKLİK
Özerkliğin Ortaya Çıkışı ..............................................
1. Özerklik ve demokratik düzen ...............................
2. Özerklik ve sosyal sigortalar..................................
a.) Özerkliğin sosyal sigortaları etkileyişi..............
b.) Sosyal sigortaların sosyal özerklik içindeki yeri,

3. Özerkliğin hukuki temelleri .................
a.) Uluslararası belgelerde özerklik
b.) Özerkliğin ulusal güvence düzeyi
. Özerkliğin Kavramsal İçeriği...................
1. Terminoloji.....................................
2. Özerkliğin tanımı
3. Özerkliğin öğeleri .............................
a.) Kamu tüzel kişiliği...................
b.) Bağımsız yönetim
aa. ) Yönetsel yapı .........:...........
bb.) Organ oluşumu ..................
c. ) Devlet denetimi...................
aa. ) Denetimin içeriği ...........
bb.) Denetimin kapsamı...........
aaa. ) Denetim mercii.......
bbb.) Denetim alanı
l. Özerklik Uygulaması.............................
1. Özerkliğin yarar ve sakıncaları...........
2. Özerkliğin çevresi.............................
.. İÇ İŞLEYİŞ YAPISI,
Birlikte Yönetim ......................................................
1. Katılım farklılığı ..................................................
2. Değişik yapılanmalar........................................
a.) Tekli yapılanma...........................................
b.) İkili yapılanma ............................................
c. ) Üçlü yapılanma ..........................................
d.) Karma yapılanma........................................
Organik Yapı ve İşbölümü .......................................
1. Özerkliğin iç yapısı............................................
a. ) Özerk organlar ...........................................
aa. ) Genel kurul......................................
aaa. ) Genel kurulun oluşumu ..........
bbb.) Genel kurulun görev ve yetkileri bb. ) Yönetim kurulu ..................................
aaa. ) Yönetim kurulunun oluşumu
bbb.) Yönetim kurulunun görev ve yet

cc.) Genel müdürlük........................................
aaa. ) Genel müdür tayini............................
bbb.) Genel müdürün görev ve yetkileri.....
b. ) Organları oluşturma usulü...................................
aa. ) Seçim.......................................................
bb.) Temsilci gönderme ....................................
cc. ) Gönderilen temsilcilerin resmen atanması 2. Denetsel bağlılık ..........................................................
İkinci Bölüm
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ ÖRGÜTSEL YAPISI § 4. HUKUKİ TEMELLER .........................................................
I. Anayasal Bağlam ...............................................................
1. Uluslararası hukukun etkisi..........................................
2. Anayasa hükümleri......................................................
II. Kuruluş Yasaları................................................................
1. Dağınık görünüm .........................................................
2. Değişik sosyal güvenlik kuruluşları ................................
a. ) Kuruluş yapıları.................................................
aa. ) Yapısal farklılıklar............................. ......
bb.) Tek çatı ve özerklik ....................................
b. ) Bağımlı çalışanların sosyal güvenlik kuruluşu .......
aa. ) Emekli Sandığı'nın kurulması...................
bb.) Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kurulması ....
cc. ) Banka ve sigorta şirketleri sandıklarının
ortaya çıkışı ...............................................
c. ) Bağımsız çalışanların sosyal güvenlik kuruluşu .......
III. Uluslararası Kaynaklar......................................................
1. UÇÖ-Sözleşmeleri .......................................................
2. Avrupa sözleşmeleri .....................................................
a.) Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.....................
b.) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu ...............................
c.) Avrupa Sosyal Şartı ...............................................

§ 5. YAPISAL YÖNETİM VE DENETİM
1. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında Hukuki Yapı......
1.Sosyal Sigortalar Kurumu'nun hukuki yapısı..
a.) Kurumun hukuki niteliği..........................
b.) Kurum yöneticilerinin hukuki konumu ....
2. Bağ-Kur'un hukuki yapısı ....................................
a.) Kurumun hukuki niteliği........................
b.) Kurum yöneticilerinin hukuki konumu ....
3. Emekli Sandığı'nın hukuki yapısı .........................
a. ) Sandığın hukuki niteliği.........................
b.) Sandık yöneticilerinin hukuki konumu ....
II. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Yönetimi ..................
1. Yönetsel organlar ..............................................
a. ) Organların oluşumu ................................
aa. ) Sosyal Sigortalar Kurumu'nda organl; bb.) Bağ-Kur'da organlar.....................
cc. ) Emekli Sandığı'nda organlar........
b.) Oluşumda seçilmiş üye ağırlığı...........
2. Organların yetkileri.....................................
a. ) Yapısal görevler.....................................
aa. ) Genel Müdürlük kuruluşlarının işlevi bb.) Yönetim Kurullarının işlevi
cc. ) Genel Kurulların işlevi ..................
b. ) Yönetsel denetim .................................
III. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Denetimi..........
1. Hiyerarşik denetim.......................................
2. Kurum dışı denetim.......................................
a. ) Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimi b. ) Devlet Denetleme Kurulu'nun denetimi
§ 6. YENİDEN YAPILANMA ......................................
l. Yapısal Çözüm Önerileri ...............
1. Sosyal tarafların görüşleri.........
a. ) İşçi kesiminin önerileri ......
b. ) İşveren kesiminin önerileri

2. Öğretideki görüşler.....................................................
II. Özelleştirme Tartışmaları..............................................
1. Özelleştirme görüşlerinin ortaya çıkışı........................
2. Özelleştirmeye yönelik tepkiler ..................................
3. Özelleştirmeye hukuki yaklaşım..................................
III. Sistemde Yapısal Rasyonelleşme ..........................
1. Yapısal reform gereksinimi
2. Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası Reform Projesi ..
a.) Reform projesi çalışmaları.............................
b.) Projenin yapısal değişiklik önerileri..................
aa. ) Özerkliğin tanınması ...................................
bb.) Sistemin birleştirilmesi................................
cc. ) Sigorta kollarının yönetimini etkinleştirme ...
dd.) Vergi ve sosyal sigorta yönetimlerinin işbirliği
ee.) Kurum işleyişinin güçlendirilmesi..............
c. ) Projenin yapısal yönünün genel değerlendirmesi
§ 7. YAPISAL MODEL DENEMESİ.....................................
!.. İyileştirmenin Yönü ........................................................
II. İyileştirme Esasları ................................................
1. Kamu kuruluşlarını sistem dışı müdahaleden arındırma a. ) Organların demokratik biçimde oluşması.........
b.) Organ sayı ve işlevinde değişiklik .......................
aa. ) Organ sayısını azaltma ................................
bb.) Organik işlev değişikliği ...............................
2. Sistemde kısmen özelleşmeye gidilmesi....................
a. ) Özelleşmenin kapsamı.......................................
b. ) Özelleşmenin içeriği .......................................
aa. ) Temel felsefe ...............................................
bb.) Sağlık ve fon işletmeciliği............................
3. Kuruluş yapısını tek çatı altında toplama ....................
SONSÖZ ................................................................................
YARARLANILAN KAYNAKLAR ................................................