İş Uyuşmazlıklarında Uzlaştırma

Book : İş Uyuşmazlıklarında Uzlaştırma

Author : * R.Bruce Macdonald * Philip L.Martin

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 92-2-801007-X

Published Date : Ocak 1982

Publisher : Uluslararası Çalışma Örgütü

Language : English

Translator : Rüchan Işık

Document Type : Book

Book No : 1609

INDEX

Giriş
l. Uzlaştırmaya genel bir bakış ................
Uzlaştırma ve toplu pazarlık ................
Uzlaştırma ve hakemlik ...................
Bir kişi veya bir kurul tarafından yapılan uzlaştırma Uzlaştırıcıların seçimi ....................
İhtiyari ve zorunlu uzlaştırma ...............
Resmi uzlaştırma servisi ...................
Servisin konumu .....................
Uzlaştırıcılar ...... . ...............
Uzlaştırma kurulları ..................
2. Uzlaştırma ortamı................
iş uyuşmazlıkları ................
Çıkar uyuşmazlıkları ...........
Hak uyuşmazlıkları ............
Haksız iş uygulamaları ..........
Tanımama uyuşmazlıkları .......
Toplu iş ilişkileri deneyimi ..........
Toplu pazarlık sistemi .............
Uzlaştırmaya ve hakemliğe verilen önem .
3. Uzlaştırıcının nitelikleri ..................
Kişisel meziyetler ......................
Bağımsızlık ve tarafsızlık ..............
Kendini işine adama .................
Diğer kişisel meziyetler ...............
Mesleki nitelikler ......................
İşkolu ve iş ilişkileri sisteminin bilinmesi ....
Deneyim ve araştırmadan yararlanma yeteneği

VI iş uyuşmazlıklarında uzlaştırma
4. Uzlaştırıcının hazırlıkları ............................
Genel hazırlıklar ..................................
Bilgi servislerinin gerekliliği .......................
Gerekli önbilgi ................................
(a) işverenlere ve sendikalara ilişkin önbilgi .........
(b) Toplu sözleşmeler, hakem kararları ve asgari ücret hakkında önbilgi.........................
(c) Taraflar arasındaki önceki müzakere ve uyuşmazlıklar hakkında önbilgi.........................
(d) Son gelişmeler ve eğilimler hakkında önbilgi ......
özel hazırlıklar....................................
Olay dosyası .................................
Edinilmesi gereken bilgi ..........................
(a) Uyuşmazlığın gerçek nedenleri hakkında
toplanacak bilgi .........................
(b) Uyuşmazlık konulan hakkında toplanacak bilgi ....
(c) Kişiler hakkında toplanacak bilgi ..............
5. Uzlaştırıcının devreye girmesi ......
Uzlaştırma oturumlarının başlatılması
Zamanlama ...............
Uyuşmazlıkla görevlendirilme . . . Taraflarla ön temaslar ...........
Bilgi verme ...............
Bilgi alma ................
tş ilişkilerinin kurulması ......
6. Toplantıların düzenlenmesi ve toplantı çeşitleri
Ortak toplantılar ..................
Ayn toplantılar ..................
Özel toplantılar ..................
Toplantı türlerinin seçimi ve sıralanması . . Düzenlemeler ve hazırlıklar ..............
Toplantı yeri ....................
Oda durumu ....................
Toplantılara davet.................
Temsilcilerin sayıları ve yetkileri .......
Belgelerin sunulması ...............
Uzlaştırıcının toplantı hazırlıkları ......
7. Toplantıların yönetimi..............
Ortak toplantılar .................
Karşılama ve ön tartışmalar .......
Tanışma ve oturma düzeni ........
Açış konuşmaları ve savların sunuluşu Başkanlık ...................

Ayrı toplantılar
Ayrı toplantı çağrısı .......
Toplantı ortamı ve yöntemi . . Ayrı ve ortak toplantıların sorunları
Oturum tutanaktan ........
Sorunların tartışılma düzeni . .
Toplantı süresi ...........
Erteleme ...............
Basın bildirileri...........
8. Uzlaştırma aşamaları ........................
Katı tutum ..............................
Uzlaşma arayışı ...........................
Katı tutumun yumuşatılması ...............
Seçeneklerin değerlendirilmesi ve sunuluşu ......
Aynı taraf içindeki görüş ayrılıklarının uzlaştırılması Anlaşma ortamı .........................
9. Uzlaştırma teknikleri................
Bir sanat olarak uzlaştırma ............
Kişisel üslup ..................
Dinleme, soru sorma ve zamanlama . . . İkna ....................
(a) Tarafları anlamak .........
(b) Uzlaştırıcının manevi otoritesi .
(c) Baskıların yönlendirilmesi . . . Uzlaştırıcının çok yönlülüğü ...........
Tartışma lideri .................
Alternatif hedef veya emniyet subabı . .
İletişim bağı ..................
Sondajcı .....................
Bilgi ve fikir kaynağı .............
Yansıtıcı .....................
Koruyucu ....................
Güç durumda yardımcı ...........
İtici güç .....................
Sempati yaratan ................
Değerlendirici veya danışman .......
Avukat ......................
Durum kurtarıcı ................
Rehber veya eğitici ..............
öneriler ve karşı öneriler .............
Tarafların önerileri ve karşı önerileri . . .
Uzlaştırıcının önerileri ve karşı önerileri

VIII iş uyuşmazlıklarında uzlaştırma
10. Uzlaşmaya fazla yer vermeyen durumlar ................
Sendikal haklara ilişkin uyuşmazlıklar ve hak uyuşmazlıkları . . Haksız iş uygulamaları .........................
Tanımama uyuşmazlıkları ......................
Hak uyuşmazlıkları ...........................
(a) "Evet veya hayır" yanıtını gerektiren durumlar ..
(b) Disiplin işlemi ........................
(c) Toplu sözleşmelerin uygulanması ve yorumlanması
(d) Yasanın yürütülmesi ve uzlaştırma ...........
(e) Bireysel hak uyuşmazlıktan ve toplu sözleşme müzakereleri .........................
Grev ve lokavt durumları ..........................
Devam etmekte olan grev ve lokavtlar ...............
Yaklaşmakta olan grev ve lokavt ..................
11. Uzlaştırma oturumlarının tamamlanması ve sonraki girişimler . .
Sözleşmenin yazılması ............................
Anlaşmaya varılamaması ..........................
Uzlaştırma raporları .............................
Uzlaştırma sonrası girişimler ........................
Gayri resmi usuller ...........................
(a) İşçilerin oyuna sunulması.................
(b) Uyuşmazlığın üst düzeyde bir uzlaştırıcıya havalesi Resmi usuller ...............................
(a) Uzlaştırma kurulları ....................
(b) Soruşturma ..........................
(c) ihtiyari hakemlik ......................
12. Uyuşmazlıkları önleyici uzlaştırma ....................
Uzlaştırma sonrası önleyici faaliyet ...................
Ele alınan sorunlar ...........................
Uyuşmazlıkları önleyici uzlaştırma metotları ve yöntemleri Teşvik edici faaliyetler............................
Belirli hedefler ..............................
Öneri ve yardım..............................
Bilginin toplanması ve dağıtılması .................
Öğretim ve eğitim programları ...................
EK: Uzlaştırıcıya öneriler . . .
Temel tutum ve yaklaşım Toplantılar .........
Uzlaştırma arayışı .....