506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Book : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

Author : * Ahmet Aldemir

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 2000

Publisher : Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası -TES-İŞ

Document Type : Book

Book No : 1479

INDEX

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM-l Genel Hükümler
1. Kanunun Amacı:..................................................
2. Sigortalı Sayılanlar:.............................................
3. Sigortalı Sayılmayanlar:......................................
4. işveren ve işveren Vekilinin Tarifi:.....................
5. işyerinin Tarifi:.....................................................
6. Sigortalılığın Başlangıcı ve Mecburi Oluşu:......
7. Geçici Görevde Yabancı Ülkeye Gönderilme....
8. işyerini Bildirme:.................................................
9. Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme:.......................
10. Bildirilmeyen Sigortalılar için Yapılacak işlem:
BÖLÜM-II
iş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası
11. iş Kazası ve Meslek Hastalığının Tarifi:.............
12. Sağlanan Yardımlar:...........................................
13. Sağlık Yardımlarının Tarifi:.................................
14. Sağlık Yardımlarının Süresi:..............................
15. işverenin Yükümü:..............................................
16. Geçici iş Göremezlik ödeneği:..........................,
17. Hekim Tavsiyelerine Uymazlık:..........................
18. Meslek Hastalığının Tespiti:...............................
19. Sürekli iş Göremezlik Hali:.................................
20. Sürekli iş Göremezlik Gelirinin Hesaplanması:
21. Birden Çok iş Kazasına Uğrama Hali:...............
22. Gelirin Sermayeye Çevrilmesi:...........................
23. Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması:...................

24. Ana ve Babaya Gelir Bağlanması:.
25. Sigortalının Kontrol Muayenesi:....
26. işverenin Sorumluluğu:..................
27. iş Kazasını Bildirme:.......................
28. Meslek Hastalığını Bildirme:..........
29. iş Kazasının Soruşturulması:.........
30. Meslek Hastalığının incelenmesi:..
31. Bildirme ve itiraz:............................
BÖLÜM-III Hastalık Sigortası
32. Sağlanan Yardımlar:.......................................
33. Sağlık Yardımlarının Kapsamı:......................
34. Sağlık Yardımlarının Süresi:..........................
35. Eş ve Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması:.
36. Gelir ve Aylık Almakta Olanlar ile Aile
Bireylerine Sağlık Yardımı Yapılması:..........
37. Geçici iş Göremezlik ödeneği:......................
38. Hekim Tavsiyelerine Uymazlık:.....................
39. Üçüncü Kişinin Sorumluluğu:.......................
40. Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi:.................
41. Bünyece Elverişli Olmadıkları işlerde
Çalıştırılanlar:.................................................
• 42. Ana ve Babaya Sağlık Yardımı Yapılması:...
BÖLÜM-IV Analık Sigortası
43. Sağlanan Yardımlar:......................................
44. Gebelik Halinde Muayene Ve Tedavi:...........
45. Doğum Yardımı:.............................................
46. Maktu Gebelik Ve Doğum Yardımları:..........
47. Emzirme Yardımı:..........................................,
48. Analık Yardımlarından Yararlanma Şartları:
49. Geçici iş Göremezlik ödeneği:.....................
50. Geçici iş Göremezlik ödeneğinden
Yoksun Kalma:...............................................
51. Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi:.................

BÖLÜM -V Malûllük Sigortası
52. Sağlanan Yardım:........................................
53. Kimlerin Malûl Sayılacağı:..........................
54. Malûllük Aylığından Yararlanma Şartları:..
55. Malûllük Aylığının Hesaplanması:..............
56. Aylığın Başlangıcı:.....................................,
57. Sigortalının Kontrol Muayenesi:................,
58. Aylığın Kesilmesi ve Yeniden Başlaması:.
BÖLÜM-VI Yaşlılık Sigortası
59. Sağlanan Yardımlar:.......................................
60. Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları:.......
61. Yaşlılık Aylığının Hesaplanması:...................
62. Aylığın Başlangıcı:........................................,
63. Yaşlılık aylığı alanların yeniden çalışmaları,
64. Toptan Ödeme:...............................................
BÖLÜM-VII ölüm Sigortası
65. Sağlanan Yardımlar:.......................................,
66. Ölüm Sigortasından Aylık Bağlama Şartları:,
67. ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın
Hesaplanması:..................................................
68. Eş ve Çocuklara Aylık Bağlanması:................
69 Ana ve Babaya Aylık Bağlanması:..................
70. Aylığın Başlangıcı:...........................................
71. Toptan Ödeme:.................................................
BÖLÜM-VIII Primler
72. Prim Alınması:...................................................
73. Prim Oranları:....................................................
74. iş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları
Prim Oranının Tespiti:.......................................
75. Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belli Edilmesi:.
76. Tehlike Sınıf ve Derecelerine Dokunabilecek Değişiklikler:......................................................
77. Prime Esas Ücretler:.........................................

78. Günlük Kazanç Sınırları:....................................
79. Prim Belgeleri:....................................................
80. Primlerin Ödenmesi:..........................................
81. Ödenmeyen Primler ve Verilen
Cezalar için Kurumca düzenlenecek belgeler:.
82. Prim Borçlarına Halef Olma:..............................
83. Teminatın ve Hakedişlerin Prim Borcuna
Karşılık Tutulması:.............................................
84. Yersiz Olarak Alman Primlerin Geri Verilmesi:
BÖLÜM - IX isteğe Bağlı Sigorta
85. Şartlar:.................................................................
86. Topluluk Sigortası:.............................................
BÖLÜM-X Ortak Hükümler
87. Üçüncü Kişinin Aracılığı:...............................
88. Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak
Günlük Kazanç:..............................................
89. Geçici iş Göremezlik ödeneğinin
Hesaplanması:................................................
90. Muayene için Verilecek Belge:......................
91. Geçici iş Göremezlik ödeneklerinin
Birleşmesi:......................................................
92. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi:.......................
93. Ana ve Babalarından Gelir Veya
Aylığa Hak Kazanan Çocuklar:.....................,
94. Lira kesirleri:...................................................
95. Değişen Gelir ve Aylıkların Başlangıcı:........
96. Aylıkların Alt Sınırı:........................................
97. Gelir ve ödeneklerin, Günlük Kazancın Alt Sınırına Göre Artırılması:...............................
98. Gelir ve aylıkların ödenmesi:........................
99. Zamanaşımı ve Hakkın Düşmesi:.................,
100. Avans:.............................................................
101. Çocukların Kontrol Muayeneleri:..................
102. Yol Parası ve Zaruri Masraflar:.....................
103. Cenaze Masrafı Karşılığı:...............................
VII

104. Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Nazara
Alınmayan Süreler:........................................
105. Uzun Vadeli Sigorta Kollarında Nazara
Alınmayan Süreler........................................
106. Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü
Olduğu Kimseler:..........................................
107. Sigortalılık Niteliğinin Ne Zaman
Yitirilmiş Sayılacağı:.....................................
108. Sigortalılık süresi:.........................................
109. Raporlar:........................................................
110. Sigortalının Kasdı ve Suç Sayılır Hareketi:.
111 Sigortalının Bağışlanmaz Kusuru:...............
BÖLÜM - XI Çeşitli Hükümler
112. Emekli Sandıkları Kanunlarına Tabi Olanlar:
113. Maden işçileri:.................................................
114. 151 ve 1593 Sayılı Kanunlarla ilgili
Hükümler.........................................................
115. Savcılıktan Bilgi istenmesi:............................
116. Bildiri ve itiraz:.................................................
117. Hekimlerin ve Sağlık Tesislerinin
Sigortalılara Duyurulması:..............................
118. Tedavinin Kurum Hekimlerince Yapılacağı:..
119. Hesap Kartları için Yapılacak itiraz:...............
120. Yaş:...................................................................
121. Sigorta Yardımlarının Haczedilemeyeceği:...
122. işe Alıştırma:....................................................
123. Sağlık Tesisi Kurma Ve Sözleşme
Yapma Yetkisi:.................................................
124. Koruyucu Tedbirler Alınması:........................
125. Kurum Hekimlerinin Raporları:......................
126. Resim, Harç ve Damga Vergisi Muaflığı:.......
127. Ücretlerden Kesinti Yapılmayacağı:..............
128. Yardımlaşma Sandıkları:.................................
129. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu:..........,
130. Teftiş,Kontrol ve Denetleme Yetkisi:.............
131. Hizmetlerin Birleştirilmesi:.............................
132. Bildiri:..............................................................
133. Özel Sigortalar:................................................
134. Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri:.........................
VIII

135. Tüzük ve Yönetmelik:.............................
136. Kurumun Adı:..........................................
BÖLÜM - XII
Karşılıklar ve Teknik Bilanço
137. Karşılıklar...............................................
138. Sigorta Kolları Arasında Borçlanma:....
139. Teknik Bilanço:.......................................
BÖLÜM - XIII Ceza Hükümleri
140. Kurumca Verilecek idari Para Cezaları:
Ek 1 .................................................................
Ek 2 ..................................................................
Ek 3 Muayene Ücreti:......................................
Ek 4 .................................................................
Ek 5 .................................................................
Ek 6 .................................................................
Ek 7 .................................................................
Ek 8 .................................................................
Ek 9 .................................................................
Ek10 .................................................................
Ek11 .................................................................
Ek12 .................................................................
Ek13 .................................................................
Ek14 Tasfiye Edilen Hizmetlerin ihyası:.........
Ek15 .................................................................
Ek16 .................................................................
Ek17 .................................................................
Ek18 .................................................................
Ek19 Ödenmekte Olan Avanslar:....................
Ek20 Katsayı ve Gösterge Tabloları:.............
Ek21 Gösterge Tespit Tabloları:.....................
Ek22 Göstergelerin Tespiti:............................
Ek23 Gelir ve Aylıkların Hesaplanması:.........
Ek24 Sosyal Yardım Zammı:...........................
Ek25 .................................................................
Ek26 .................................................................
Ek27 .................................................................
Ek28 .................................................................

Ek30 ......................................................................
Ek31 ......................................................................
Ek32 ......................................................................
Ek33 ......................................................................
Ek34 ......................................................................
Ek35 ......................................................................
Ek36 ......................................................................
Ek37 ......................................................................
Ek38 ......................................................................
Ek39 ......................................................................
Ek40 ......................................................................
Ek41 ......................................................................
BÖLÜM XIV Geçici Hükümler
Geçici 1 Kanunun Uygulanma Alanı:........................
Geçici 2 Sigortaya Tabi Olma Halinin Devamı:........
Geçici 3 itiraz:............................................................
Geçici 4 Sigortalı Çalıştırıldığını Bildirme Süresi:...
Geçici 5 Sağlık Yardımlarının Eş ve
Çocukları Kapsaması:.................................
Geçici 6 Doğumdan ileri Gelecek
Hastalıkların Tedavisi:................................
Geçici 7 Eski Hakların Devam Edeceği:...................
Geçici 8 ileri Yaştakilere Aylık Bağlama Şartları:....
Geçici 9 5417 ve 6900 Sayılı Kanunlara
Göre Kazanılan Haklar:...............................
GeçicilO Ağır ve Yıpratıcı işlerde Geçen Hizmetler:
Geçici11 Münavebeli işlerde Geçen Hizmetler:........
Geçici'12 Eski Primler ve Gün Sayıları:.....................
Geçici13 Yabancı Uyruklular:....................................
Geçici'14 Birden Çok Karısı Bulunanlar:...................
Geçici!5 Tüzükler Yürürlüğe Girinceye Kadar
Yapılacak işlem:..........................................
Geçici'16 Hastalık Sigortasının Ereğli Kömür
Havzasında Uygulanması:..........................
Geçici'17 Eski Gelirlerin Artırılması:..........................
1) Numaralı Cetvel:......................................
Geçici'18 Eski Aylıkların Artırılması:..........................
(2) Numaralı Cetvel:....................................
(3) Numaralı Cetvel:....................................Geçici19 Bağlanacak Aylıklarda Eski
Kazançların Artırılması:..........................
(4)Numaralı Cetvel:.................................
Geçici20 Bankalar, Sigorta Şirketleri, Ticaret ve
Sanayi Odaları ve Borsalar:...................
Gecici21 Borçlanma:..............................................
Geçici22 Sigortaya Tabi Olma Halinin Devamı:..
Geçici23 Göstergelerin Yeniden Tespiti:.............
Geçlci24 ..................................................................
Geçici25 ..................................................................
Geçici26 ..................................................................
Geçici27 .................................................................
Geçici28 .................................................................
Geçici29 .................................................................
Geçici30 .................................................................
Geçici31 .................................................................
Geçici32 .................................................................
Geçici33 .................................................................
Geçici34 .................................................................
Geçici35 .................................................................
Geçici36 .................................................................
Geçici37 .................................................................
Geçici38 .................................................................
Geçici39 .................................................................
Geçici40 .................................................................
Geçici41 .................................................................
Geçlci42 .................................................................
Geçicl43 .................................................................
Gecici44 .................................................................
Geçici45 .................................................................
Geçici46 .................................................................
Geçici47 .................................................................
Geçici48 .................................................................
Geçici49 .................................................................
Geçici50 Göstergelerin yeniden tespiti:...............
Geçici51 Avans ödemesi:......................................
Geçlci52 ..............................................................
Geçici53 .................................................................
Geçici54 .................................................................
Geçici55 .................................................................
Geçici56 .................................................................

Geçicl57 Geçlcl58 Geçici59 Geçici60 Geçicl61 Geçici62 Geçicl63 Geçicl64 Geçici65 Geçici66 Geçici67 Geçici68 Geçici69 Geçici70 Geçici71 Geçici72 Geçici73 Geçici74 Geçici75 Geçici76 Geçici77 Geçici78 Geçici79 Geçici80 Geçici81 Geçici82
EkG1.
BÖLÜM - XV Son Hükümler
141. Kaldırılan Hükümler:
142. Yürürlük Tarihi:.........
143. Yürütme Organı:.......

17/7/1964 TARİH VE 506 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN DİĞER KANUNLARIN İLGİLİ
MADDELERi
29/4/1964 Tarih ve 3275 Sayılı Kanunun Geçici ve ilgili Diğer Maddeleri
Geçicil Geçici2 Geçici3
2S/8/1999 Tarih ve 4447 Sayılı Kanunun ilgili ve Geçici Maddeleri
55.
60.
61.
62.
Geçlci4 Geçici5
63.

NOTES

25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Dahil