Açıklamalı İşsizlik Sigortası Kanunu

Book : Açıklamalı İşsizlik Sigortası Kanunu

Author : * Ahmet Aldemir

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 2000

Publisher : Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası -TES-İŞ

Document Type : Book

Book No : 1478

INDEX

İÇİNDEKİLER
I- GİRİŞ :........................................................
II- GENEL OLARAK SOSYAL GÜVENLİK :........
III- TÜRKİYEDE SOSYAL GÜVENLİK HİZMETİ
IV- İŞSİZLİK SİGORTASININ SOSYAL
GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ YERİ :...............
V- İŞSİZLİK SİGORTASININ TANIMI :.............,
VI- İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSADIĞI
KESİMLER :................................................
VII- İŞSİZLİK SİGORTASININ TARİHSEL
SÜRECİ:.....................................................
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU MADDE 46 İŞSİZLİK SİGORTASININ AMAÇ VE KAPSAMI İLE YETKİLİ GÖREVLİ VE SORUMLU KURULUŞLAR :...........................
Kanunun Amacı :..................................
Kanunun Kapsamı: :............................
İşsizlik Sigortası Kanunu Kapsamında Bulunanlar :.........................................
Kanun Kapsamında Olmayanlar :.........
İşsizlik Sigortasında Yetkili Ve Görevli Kuruluşlar:...........................................
İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı :......
MADDE 47 - İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ TANIMLAR :.....................................................
İşsizlik Sigortasının Özellikleri ve Yararlanma
Şartlan:............................................................................MADDE 48 - İŞSİZLİK SİGORTASINA İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLER :.................................................
İşsizlik Sigortasının Başlama Tarihi :.........................
İşsizlik Sigortasında Bildirim :...................................
İşten Ayrılma Bildirgesi :...........................................
İşsizlik Sigortasından Yapılan Ödeme Ve
Yardımlar :.................................................................
Yurt Dışına Gönderilen Sigortalıların
Durumu :...................................................................
MADDE 49 -İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ İLE
SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNE İLİŞKİN
HÜKÜMLER :.............................................................
İssizlik Sigortası Primleri :.........................................
İşsizlik Sigortası Primlerinin Ödenmesiyle
İlgili Hususlar :...........................................................
İşsizlik Sigortası Primlerinin Gelirden
İndirilebilmesi :..........................................................
MADDE 50 - İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN; MİKTARI.
ÖDEME SÜRELERİ VE ZAMANI İLE SAĞLIK
PRİMLERİ VE GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK DURUMU:.....
İşsizlik Ödeneğinin Miktarı :.......................................
İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Süresi:..................
İşsizlik Ödeneğinin Ödenme Zamanı Ve Usulü:........................................................................
Hastalık Ve Analık Sigortası Primlerini
Karşılama Yardımı :...................................................
İşsizlik Ödeneği İle Geçici İş göremezlik
Ödeneklerinin Birleşmesi :.........................................
Yeni İş Bulma Hizmeti :..............................................
Meslek Geliştirme Edindirme Ve Yetiştirme
Eğitimi Hizmeti :.........................................................
MADDE 51 - İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZAN
MANIN ŞARTLARI :....................................................
İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma :..............................
İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanabilmeyi Doğuran
Hizmet Aktinin Sona Erme Halleri :............................

MADDE 52 - İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENMESİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ NEDENLER:................................
işsizlik Ödeneği Hakkının Kaybedilmesi :..... İşsizlik Ödeneğinin Geçici Olarak Kesilmesi İssizlik Sigortasında Denetim .....................
MADDE 53- FONUN KURULUŞU. YÖNETİMİ. DENETİMİ.GELİRLERİ, GİDERLERİ İLE MAL VE ALACAKLARININ TABİ OLACAĞI HÜKÜMER:......
İşsizlik Sigortası Fonu :...........................
Fon Yönetim Kurulu :..............................
Fon Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü Fonun Gelir Ve Giderleri :.......................
Fonun Mali Özellikleri :..........................
MADDE 54 - İDARİ PARA CEZALARI ÎLE İDARÎ İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZLAR :........................
İdari Para Cezasını Gerektiren Fiiller..........................
A)-lş ve işçi Bulma Kurumunca verilebilecek idari para cezalan :............................................
1-işsizlik sigortası primleri nedeniyle sigortalılar ücretlerinden indirim veya kesinti yapmak. :....
2-İşten ayrılma bildirgesini Kuruma vermemek :..
B)-Sosyal Sigortalar Kurumunca verilebilecek idari para cezaları.:......................................................
1-Prim belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna vermemek.........................
2-Prim belgelerini doğrulayacak belgeleri isteni-lince ibraz etmemek, usul ve esaslara uygun düzenlememek :..................................................
İdari Para Cezalarına İtiraz :.......................................
İşsizlik Sigortasıyla İlgili İdari İşlemlere İtiraz:...........
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUYLA İLGİLİ DİĞER MADDELER
MADDE 55 - YÖNETMELİK :......................
MADDE 57 - (İHDAS EDİLEN KADROLAR)

MADDE 62 - KALDIRILAN HÜKÜMLER :............
Çalışanların Tasarrufa Teşvikine Dair Kanun:....
GEÇİCİ MADDE 1................................................
İş Kaybı Tazmlnaüyla İşsizlik Ödeneğinin Birleşmesi
MADDE 63-YÜRÜRLÜK.. MADDE 64-YÜRÜTME....

NOTES

25.8.1999 tarih ve 4447 sayılı kanunla kabul edilen