''Bilanço 1923-1998:Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 Yılına Toplu Bakış'' Uluslararası Kongresi

Book : ''Bilanço 1923-1998:Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 Yılına Toplu Bakış'' Uluslararası Kongresi

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Ocak 1988

Publisher : Tarih Vakfı

Document Type : Book

Book No : 1326

INDEX

AÇILIŞ OTURUMU / OPENING SESSION
Oturum Başkanı / Chair: HALİL İNALCIK
The Turkish Democratic Expcrimcnt
BERNARD LEWIS
Modernleşmenin Temel Süreçleri
MÜBECCEL KIRAY
Turkcy's Foreign Policy Options, 1945-1952, Reconsidcrcd
FEROZ AHMAD
1. SİYASAL GELİŞME SORUNLARI PROBLEMS OF POLITICAL DEVELOPMENT
ALAN SORUMLUSU / WORKSHOP COORDINATOR: METE TUNÇAY
1. 1. A. Oturum Başkanı /Chatr: ANDREW MANGO
Geçmiş ile Uzlaşmak
ENGÎN DENiZ AKARLİ
Kemalizm: Özgün Bir Model mi, Hegemonya Stratejisi mi?
GALiP YALMAN
1. 1. B. Oturum Başkanı /Chair: ANDREW MANGO

Çağdaşlaşmanın Süregelen Önemi: Bir Düşünce Ekolünün
Cumhuriyet Türkiyesi Işığında Yeniden Değerlendirilmesi
REŞAT KASABA
Cumhuriyetten Önce Cumhuriyet Düşüncesi ve Cumhuriyetçilik Akımı
CEMiL KOÇAK
1920'Ii Yıllarda Türkiye'de Korporatizm
AYKUT KANSU
1. 2. A. Oturum Başkanı /Chair: ŞERAFETTlN TURAN Globalleşen Dünya ve Türk Aydınlanma Devrimi BEDIA AKARSU
Demokrasi Kuramı, Atatürk Devrimi ve Faşizm SINA AKŞIN
1. 2. B. Oturum Başkanı/Chair. ŞERAFETTlN TURAN Bütünselci Devlet, Yetkeci Devlet, Demokratik Devlet ve Türkiye KEMAI.I SAYBAŞII.I Cumhuriyet Tarihinde Otoritarizinin Sürekliliği
AHMET 1NSEL
1. 3. A. Oturum Başkanı /Chair. ERSiN KALAYCIOĞLU Atatürk's Rcforms and Social Dynamics in Turkey ANDREVV MANGO
Munis Tekinalp's Contribution to the Discussion on Kemalisim ÎACOB LANDAU
1. 3. B. Oturum Başkanı/Chair: ERSiN KALAYCIOĞLU
Atatürkçülük Kavramı ve Gelişimi
HALiL İNALCIK
Rituals of the Republic
ERİK JANZÜRCHER
1960 Sonrası Türk Solunda Kemalist Söylem Sorunsalı
HASAN BÜLENT KAHRAMAN

1. 4. A. Oturum Başkanı /Chair: ALPASI.AN IŞIKLI
Laiklik, Çoğulculuk, Türkiye ve Batı
YAMAN ÖRS
Türkiye Cumhuriyeti Laiklisinin Tarihte ve Toplumda Kökleri
İLHAN BAŞGÖZ
1. 4. B. Oturum Başkanı /Chaır: ALPASLAN IŞIKLI Cumhuriyet, Kamusal Alan ve Siyasal lslam
ALi YAŞAR SARIBAY
State and Religion: The Casc of Kamadan Ouriııg the Kemalist Era
FRANÇOIS GEORGEON
İslamcı Perspektiften Kürt Milliyetçiliği
ÜMiT CİZRE SAKALLIOGLU
1. 5. Oturum Başkanı /Chair: SEZGİN TÜZÜN
Erken Cumhuriyet Döneminde Sivil Toplum:
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Üzerine Bazı Gözlemler
OKTAY GÖKDEMlR
Cumhuriyet Döneminde Hümanizma Akımı
ZEKİ ARIKAN
Cumhuriyet ve Bat.ı Dini Akımlar
ALPASLAN IŞIKLI
1. 6. A. Oturum Başkanı /Chair: SUNA KILI Türkiye'de Yasama Sisteminin Kurumsallaşma Düzeyi ERS1N KALAYCIOĞLU Türkiye'de Secimler
İHSAN GÜNEŞ
1. 6. B. Oturum Başkanı /Cbair: SUNA KİLİ
Türkiye'ye Yönelik Göç Hareketlerinin Değerlendirilmesi
KEMÂL KİRİŞÇİ
Türkiye'de Siyasi Kutuplaşmalar ve Seçmen Davranışları
AHMET KARDAM SEZGlN TUZUN
Küreselleşen Türkiye'de Ulus'tan Nereye?
BASKIN ORAN
1. 7. A. Oturum Başkanı /Chair: SİNA AKŞlN Cumhuriyet ve insan Haklan Eğitimi: 1923 1998 MESUT GÜLMEZ
İslam ve Tarih: Modernİte ve Postınodernite Karşısında IŞAYA ÜŞÜR
1. 7. B. Oturum Başkanı /Chair: SiNA AKŞIN
Medya, Siyaset, Demokrasi: 75. Yılda Nasıl Bir Yeniden Yapılanma?
RAŞIT KAYA
Balkanlarda Nobel Barış Ödülüne Layık Tek Devlet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk DJENG1Z HAKOV
2. İKTİSADİ DEĞİŞME SÜREÇLERİ PROCESSES OF ECONOMIC DEVELOPMENT
ALAN SORUMLUSU / WORKSHOP COORDINATOR: OKTAR TÜREL
2. 1. KURULUŞ YILLARINDA EKONOMİ ECONOMY İN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD
Oturum Başkanı /Chair: SENCER AYATA
Economk Change ajıd Modernization in Turkey (1923-1929)
X ELOY FERNANDEZ CLEMENTE


Cumhuriyet Döneminde iktisadi Hayatın Millileştirilmesi Çabaları: Ege Örneği
SABRI YETKlN-ERKAN SERÇE
2. 2. ULUS-DEVLET VE ULUSAL İKTİSAT (1923-1950)
THE NATION STATE AND THE NATIONAL ECONOMY (1923-1950)
Oturum Başkanı /Chaır: OĞUZ OYAN
Cumhuriyet Ekonomisi Kavramlastırılabilir mi?
YAKIT KEPENEK
Ulusal Devletin Kuruluş Döneminde iktisat Politikaları Üzerine Gözlemler
BILSAY KURUÇ
Dünya iktisadî Bunalımı ve 1930'lara Yeniden Bakış
ŞEVKET PAMUK
2. 3. TARIM VE İKTİSADİ GELİŞMENİN FİNANSMANI
AGRICULTURE AND FINANCING ECONOMIC GROWTH
Oturum Başkanı /Chair: ERDOĞAN SORAL.
Türkiye'de Tarım Politikaları ve Köylülük
OYA KÖYMEN
Âşar'ın Kaldırılması ve Etkileri
İZZE'ITİN ÖNDER
Meiji-Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti: Cumhuriyet'in Vergi Politikasına
iktisadi Kalkınma Sorunsalından Bakış
OĞUZ OYAN
2. 4. İKTİSADİ BÜYÜME VE SANAYİLEŞME (1950-1980)
ECONOMIC GROWTH AND INDUSTRIALIZATION (1950-1980)
Oturum Başkanı /Chair: MERlH CELASUN
The Long Gestation and Brief Triıımph of Import Substituting
Industrialization
IOHN WATERRBURY
1950 Sonrası Türkiye'de Sanayileşme Politikası Üzerine Gözlemler
ATTÎLA SÖNMEZ
Büyüme, Ekonomik Yapı Değişmeleri, 1950-1997
ADİL.TEMEL
1950-1980 Dönemi Türkıyesinin Büyüme Politikalarının Finansmanında
Bankalar ve Rolleri
SERDAR ŞAHINKAYA
2. 5. KÜRESELLEŞME VE YENİDEN YAPILANMA (1980'LER VE SONRASI)
GLOBALIZATION AND RESTRUCTURING (THE POST-1980 YEARS)
2. 5. A. Oturum Başkam /Chair: FİKRET ŞENSES
Türkiye'de Ulus-Devlet ve Küreselleşme: Vizyon ve Amaçlar Açısından
Bir Karşılaştırma
GÜLTEN KAZGAN
Türkiye - IMF ilişkileri
MUSTAFA SÖNMEZ
Cumhuriyet Türkiyesindc ve Küreselleşme Sürecinde Devlet Planlama Teşkilatı
ORHAN GÜVENEN
2. 5. B. Oturum Başkanı /Cbair: BİLSAY KURUÇ
1980 Sonrası Serbestleşme Deneyimi
HASAN ERSEL
Türkiye'de Uygulanan iktisat Politikaları ve Yatırımlar
NURHAN YENTÜRK
Türkiye'de Üretim Yapısının Dönüşümü ve Esnek Üretim Örgütlenmesi ile
Yeni İstihdam Biçimlerinin Ortaya çıkışı
AYDA ERAYDIN


2. 6. BİLİM, TEKNOLOJ VE İNSAN GÜCÜ SCIENCE, TECHNOLOGY AND MANPOWER
Oturum Başkanı /Chair: MELiH ERSOY
Türkiye Cumhuriyeti'nin Bilim ve Teknoloji Politikaları
ERGUN TÜRKCAN
Yurt Dışına işgücü Göçünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri
TUNÇ TAYANÇ
2. 7. TÜKETİM KALIPLARI CONSUMPTION PATTERNS
Oturum Başkanı /Chair: AYSIT TANSEL
Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tüketimi Biçimlendiren Unsurlar
AYŞE BUĞRA
Türkiye'de Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmaları Gelişmesi
NEZiH NEYZI
3. KÜLTÜR VE ULUSAL KİMLİĞİN OLUŞUMU CULTURE AND NATIONAL IDENTITY
ALAN SORUMLUSU / WORKSHOP COORDINATOR: AYŞE ÖNCÜ-İLKAY SUNAR
3. 1. GEÇMİŞİN KURULMASI/TARİHİN YAZILMASI RE-THINKING THE PASTWRITING HISTORY
3. 1. A. Oturum Başkanı /Chatr: ZAFER TOPRAK Tarih, Tarihsellik, Tarihselcilik ve Kültürel Tüketim
FiLiZ YENlŞEHlRLlOĞLU
Atatürk Devrinde Tarih Yazıcılık
İLBER ORTAYLI
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Araştırmaları Üstüne Düşünceler
SALİH ÖZBARAN
3. 1. B. Oturum Başkanı /Chair: ZAEER TOPRAK
Batılı ve Doğulu Dünya Görüşleri Arasında Yer Alan Türkiye
EKREM AKURGAL
Atatürk ve Arkeoloji
TAHSiN ÖZGÜÇ
Türkiye Cumhuriyeti ve Arkeoloji: Siyasi Yünlendirmeler-Çelişkiler ve
Gelişim Süreci
MEHMET ÖZDOĞAN
3. 2. KURUMLAŞMA DENEYİMLERİ TOWARDS INSTITUTIONALIZATION
3. 2. A. Oturum Başkanı /Chair: ENGiN D. AKARLI
Bir Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Kurulusu Olarak Halkevleri
ŞERAFETT1N TURAN
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Cumhuriyet Tarihi
Öğretimi içindeki Yeri, 1942-1980
SEÇİL AKGÜN-NESİM ŞEKER
3. 2. B. Oturum Başkanı /Chair: ENGiN D. AKARLI
1933'de Kurulan ''İstanbul Üniversitesi' ile
'Y. Ziraat Enstitüsü'nün Karşılaştırılması
EMRE DÖLEN
Cumhuriyetimizin Kuruluş Yıllarında Üniversite Yasalarında Ozgürlük Kavramı
NlNGUR NOYANALPAN
Türk Üniversitelerinin Bugünkü Durumu
AYBAR ERTEPINAR


Cumhuriyetle Özdeşleşen bir Gazete: Cumhuriyet TEVFİK ÇAVDAR
3. 3. DİL VE ULUSLAŞMA SÜRECİ
LANGUAGE AND NATION BUILDING
Oturum Başkanı /Chair: TALAT KALMAN Yazı ve Dil Devrimleri
TALAT TEKIN
Türk Dilbiliminin Cumhuriyet Dönemindeki Gelişmesi ve Bugünkü Durumu
GYÖRGY HAZAI
Türk Dil Devriminin Ulusal Kimlik Açısından Geniş Konumu
EZEL KURAL SHAW
Aydınlanmanın Aracı Olarak Öz Türkçe
CEM EROGUL
3. 4. MİMARİDE GELENEK VE ÇAĞDAŞLIK
TRADITION AND MODERNITY İN ARCHITECTURE
3. 4. A. Oturum Başkanı /Chair: YILDIRIM YAVUZ
Türkiye'de Modernleşme ve Vernaküler Mimari Gelenek:
Bir Cumhuriyet Dönemi ikilemi
UĞUR TANYELİ
Emin Onat ve Cumhuriyet için bir Mimarlık Söylemi
AFİFE BATUR
"Modern Ev'in Çeperleri
GÜLSÜM HAYDAR NALBANTOĞI.U
3. 4. B. Oturum Başkanı /Chair: YILDIRIM YAVUZ
Modernleşen Türkiye'de Eskiyen Kentler
ŞEBNEM ÜNAL
Cumhuriyet Döneminde Kültürel Varlıkların Konınması
EMRE MADRAN
75 Years of Public Sculpturc in Turkey
KLAUS KREISER
3. 5. DEVLET. SANAT VE YAŞAYAN KÜLTÜR STATE POLICIES, ART AND LIVING CULTURE
3. 5. A. Oturum Başkanı /Chair: SEÇlL BÜKER Cumhuriyet'in Kültür ve Sanat Politikası VECDİ SAYAR Kimlik Arayışı ve Sinemamız
MAHMUT TALÎ ÖNGÖREN
Türkiye'de Sinema Üzerine Yazılanlar Konusunda Bir Yorum Denemesi (1923-1998)
KURTULUŞ KAYALI
3. 5. B. Oturum Başkanı /Chair: SEÇlL BÜKER Cumhuriyet'in İlk Yıllarındaki Romanlarda Ankara OLCAY ÖNERİTOY
Yetmiş Sonrası Türk Romanında Estetik Devrim YILDIZ ECEVlT(DTCF)
3. 5. C. Oturum Başkanı /Chair: YILMAZ ONAY Cumhuriyet'in Kuruluşuyla Tiyatromda Atılan ilk Adımlar ÖZDEMİR NUTKU
Türk Tiyatrosunda Ulusal/Uluslararası Kimlik Sorunu AYŞEGÜL YÜKSEL

4. TOPLUMSAL YAPILANMALAR SOCIAL STRUCTURATIONS
ALAN SORUMMLUSU / WORKSHOP COORDINATOR: BAHA'ITlN AKSİT
4. 1. NÜFUS YAPISINDA DÖNÜŞÜM TRANSFORMATION İN POPULATION STRUCTURE
Oturum Başkanı /Chain ÖMER GEBlZLIOĞLU Cumhuriyetten Günümüze Nüfus Dinamiklerindeki Dönüşümler MÜMTAZ PEKER
Cumhuriyet Döneminde 'Ycnî Doğurganlık Rejimine Geçiş" ATTÎLA HANCIOĞLU
4. 2. KÖY TOPLULUKLARI VE GELENEKTE DÖNÜŞÜM RURAL SOCIETY AND CHANGES İN TRADITION
4. 2. A. Oturum Başkanı / Chair: ÇİĞDEM KAĞITÇİBASI 20. Asrın Son Yarısında Alevilerin Kültürel Gelişmeleri ve Köyden Kente Yerleşmelerinin Sonuçları
IRENE MELlKOFF
Turkish Tradition in the Modern Age
JENNY B. WHITE
4. 2. B. Oturum Başkanı /Chair: BOZKURT GÜVENÇ
The Rise and Dcnıİse of Village Life
CAROL DELANEY
Migratİon and its Impact on the Family and Household Structures in
Rural Turkey
GABRIELE RASULY-PALECZEK
4. 2. C. Oturum Başkanı /Chair: BİRSEN GÖKÇE
Folkloru Yeniden Düşünmek: Türkiye'de Folklor Çalışmaları Tarihçesine Bir Bakış
ARZU ÖZTÜRKMEN
Sosyoloji Ders Kitaplarında Köy ve Kente Bakış
NILGÜN ÇELEBİ
Cumhuriyetsin Gündelik Yasama Ktkisi: Gaziantep Örneği
SEVİL ATAUZ
4. 3. KENT TOPLUMUNDA DÖNÜŞÜM CHANGES İN URBAN SOCIETY
Oturum Başkanı /Chair: ÜNAL NALBANTOĞLU
Cumhuriyet Türkiye'si Kent ve Köylerinde insan ve Hanehalkı Profilleri
BAHATIİN AKŞlT- MUSTAFA ŞEN
Kentsel Çevrenin Toplumsal Yapılanmadaki Rolü: Ankara 1929-1939
GÖNÜL TANKUT
1980 Sonrasında Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Gelişimi
ORHAN S1L1ER
4. 4. TOPLUMSAL CİNSİYET GENDER
4. 4. A. Oturum Başkanı /Chair: ZEHRA KASNAKOĞLU
Kadın Hareketleri: Dün Bugün
NERMİN ABADAN UNAT
Türkiye'de Kadının Konumu
ÇİĞDEM KAGITÇIBAŞI
Türkiye'ıin Yakın Toplumsal Tarihinde Kadın Örgütlenmesi
YİLDİZ ECEVIT (ODTÜ)


4. 4. B. Oturum Başkanı /Chair: 1SENB1KE TOGAN
Yeni Toplumda Erkeklerin Yeni Olmayan Kimlik Arayışları
FATMAGÜL BERKTAY
Türkiye'de Evlatlık Kurumu: Köle mi. Evlat mı?
FERHUNDE ÖZBAY
Kadının Yeni 'Sembolik' Önemi
AYŞE AYATA
4. 4. C. Oturum Başkam /Chair: MEHMET ECEVlT
Refah Partisi Hanımlar Teşkilatı ve Kadınların Siyasal Katılımı
YEŞiM ARAT
Cumhuriyetten Günümüze Çalışma Yaşamı ve Kadınlar:
Ayrımcılığın Değişen Boyutlarıyla
FİLÎZ KARDAM GÜLÂY TOKSOZ
Cumhuriyet'in 75. Yılında 'Kadınların insan Hakları'nın Neresindeyiz?
FERİDE ACAR
5. İNSAN VE ÇEVRE
HUMAN DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT
ALAN SORUMLUSU / WORKSHOP COORDINATOR: İLHAN TEKELİ
5. 1. ÇEVRE
ENVIRONMENT
5. 1. A. Oturum Başkanı /Chair: GÖNÜL TANKUT Türkiye'nin Çevreye Yaklaşımında Gelişmeler
AYSEN MÜEZZİNOĞLU
Türkiye'de Kıyı Yönetiminin Gelişimi ERDAL ÖZHAN Türkiye'de Çevre Hareketleri AYHAN ERiM
5. 1. B. Oturum Başkanı /Chair: GÖNÜL TANKUT
Kırsal Kültürün Proto Kent Deneyi (1950-1998)
DOĞAN KUBAN
7 Büyükşehirde Göçmen Nüfusun Dağılım Kalıpları
Üzerinde ilişkisel Çözümlemeler
MURAT GÜVENÇ
Türkiye'nin Modernleşme Aşamaları içinde Konut Üretimi ve Konut Çevreleri
İHSAN BiLGiN
5. 2. TEMEL ALTYAPI
DEVELOPMENT OF BASIC INFRASTRUCTURE
Oturum Başkanı /Chair: YILMAZ GÜRER
Cumhuriyet Halk Fırkası Zabıtlarından Cumhuriyetin Demiryolu Politikası
İLHAN TEKELİ SELiM iLKiN
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Tarihçesine ilişkin Çalışıma
EROL TUNCER LEYLA ŞEN
Devlet Su işleri Tarihi
ABDULLAH DEMiR

Oturum Başkanı /Chair: ORHAN OZTÜRK
Ulus Devlet Olma Yolunda Bir Metafor Olarak Sağlık Hastalık Söylemi
AKİLE GÜRSOY
Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Sağlık Politikaları
RECEP AKDUR

Bir Gönüllü Kuruluş Olarak Kırsal Kalkınmaya Katkı Modeli TÜRKAN SAYLAN
6. ULUSLARARASI İLİŞKİLER INTERNATIONAL RELATIONS
6. 1. TÜRKİYE'NİN YURTDIŞINDAKİ İMAJI IMAGES OF TURKEY ABROAD
Oturum Başkanı /Cbair: ATTÎLA ERALP
The Rcpublic of Turkcy in thc Grcck Press in 1998
HERKÜL MILLAS
Anti-Atatürk: A Psychotogical Portrait of Stergiades, Dictator of loania ir
1919-1922, the Greck that Failed to Conquer Turkcy
DIMITRI KITS1KIS
6. 2. TÜRKİYE VE DÜNYA TURKEY AND THE WORLD
6. 2. A. Oturum Başkanı /Chaır: İRENE MELIKOFF Türk Dış Politikası ve Batı (1908 1945)
NUR BİLGE CRISS
Anatolian-Syrian Relations and Indcpcndcnce Movemcııts, 1918-1923
HASAN KAYALI
Dışilişkilcr Rakımından Türkiye Cumhuriycti'nin îlaııı
BiLAL ŞİMŞİR
6. 2. B. Oturum Başkanı /Chair: IRENE MEL1KOFF M. K. Atatürk ve Azerbaycan - Türkiye ilişkileri MAHAD MAHMUTOĞLU SOFIYEV Sovct-Türkey Münasibctleri Sovet Tarıxsüııaslıqında SOLMAZ RÛSTAMOVA TOHIDI Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti NORMAN STONE