150 Soruda Sosyal Sigorta Hakları ve 25 Soruda İşsizlik Sigortası

Book : 150 Soruda Sosyal Sigorta Hakları ve 25 Soruda İşsizlik Sigortası

Author : * Gürbüz Ersan

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-498-068-3

Published Date : Temmuz 1980

Publisher : Şeker-İş (Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası)

Document Type : Book

Book No : 1304

INDEX

İÇiNDEKiLER
1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR
1- Sosyal Güvenlik nedir? ..........................................................
2- Sosyal Güvenlik Tedbirlerinin alınmasına ne zaman
başlanılmıştır?.......................................................................
3- Ülkemizde. Sosyal Güvenlikle ilgili yasal düzenlemeler ne
zaman başlamıştır? ...............................................................
4- Ülkemizde Sosyal Güvenlik uygulaması hangi kurum ve
kuruluşlarca yapılmaktadır?...............................................
5- Sosyal Sigortalar Kurumu ne zaman kurulmuştur?
Görevleri nelerdir? ......................................................
6- Sigortalı işçinin yararlandığı sigorta kolları nelerdir
Ve bu sigorta kollan ülkemizde hangi tarihte uygulanmaya başlamıştır? ...........................................................................
7- Kimler sigortalı sayılırlar? ...................................................
8- Sigortalılık zorunlu mudur? ..................................................
9- İşe alınan işçi, Sosyal Sigortalar Kurumu'na nasıl ve ne şekilde bildirilir? ...................................................................
10- Bir işyerinde çalışmaya başlayan sigortalı çalışmaya
başladığını S.S.K. na bildirecek midir? .................................
11- Daha önce aldığı sigorta kartını kaybeden ve numarasını da hatırlamayan veyahut evvelce birden çok sigorta numarası almış olan işçi ne yapmalıdır?.............................
12- işverence SSK'na bildirilmeyen sigortalının sigorta hakları ne olur? .................................................................................
13- Sigorta primi ne demektir, işçinin ücretinden ne oranda
prim kesilir? ..........................................................................
14- Sigortalının bütün kazançlarından prim alınır mı?.............
15- Sigorta primleri kimler tarafından ve ne zaman ödenir.?
16- Sigorta primleri süresi içinde ödenmez ise cezası var mıdır
ve bu cezayı kim öder?..........................................................
17- Sigorta primleri ödenmemişi ise, her hangi bir sigorta olayı için,sigortalının kendisine veya geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireylerine SSK'nca gerekli yardım yapılır mı.?
18- İşveren ve işveren vekili nasıl tanımlanır?............................
19- İşyeri nasıl tanımlanır?.........................................................
20- İşveren tarafından çalıştırılan, fakat SSK'na tescili yaptı-rılmayan veya tescili yaptırılmış olmakla beraber çalışma_ ları ile ilgili bilgiler ve belgeleri Kuruma verilmeyen isçi. bu çalışmasını nasıl kanıtlayacaktır?....................................
21 - İsteğe bağlı sigortalılık nedir? Kimler yararlanır? ..............
II. BÖLÜM İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI
22- İş kazasının tarifi nedir?........................................................
23- Öğle paydosunda veya akşam paydostan sonra işyerinin voleybol sahasında, voleybol oynarken sigortalının düşmesi sonucu kolu kırılmış ise bu olay is kazası sayılır mı?............
24- İşyeri hudutları içinde, her hangi bir saatte iki işçi kavga
eder ve birisi yaralanırsa, hu olay iş kazası sayılır?
25- Ücretli izinli olan bir işçi, öğle yemeği yemek ve arkadaşla-rını ziyaret etmek için işyerine gelmiş ve yemekhanenin merdiveninden düşerek yaralanmış veya ölmüş ise olay iş kazası sayılır mı? ...................................................................
26- İşyerinde bulunduğu sırada her hangi bir olay sonucu olmayıp, bir kalp krizi sonucu sigortalı işçi ölmüş ise. olay iş kazası sayılır mı?...........................................................
27- İşyeri mutemedinin, bankaya gidişi veya dönüşü esnasında ve iş saatleri dışında bir trafik kazasına maruz kalması hali iş kazası sayılır mı?......................................................... .....
28- İşveren. Edirne'de çalışan bir işçiyi görev ile İstanbul'a
göndermiş ve sigortalı gidiş-dönüşte bir trafik kazasına maruz kalmışsa bu iş kazası mıdır?..................... ........ ....
29- İşveren veya işveren vekili, mesai saatleri dahilinde, isçiye işini bıraktırarak kendi evine özel bir iş için göndermiş ise ve bu işçi gidişi veya dönüşü esnasında veya işverenin evinde bir o/ay sonucu yaralanmışa veya ölmüşse hu hır ıs kazası mıdır?..........
30- İşveren paydostan sonra işle ilgili olmayan özel ışı için işçiyi görevlendirmiş ise ve işçi yaralanmışsa bu iş kazası mıdır?....................................................................................
31 - Bir tamirci ustası işverenin ricası üzerine, paydos saatinden sonra her hangi bir makine parçasını aramak için dolaştığı sırada bir kazaya uğrarsa bu bir iş kazası mıdır?...............
32- Sabahleyin İkamet ettiği bölgeden işyerine veya akşam paydostan sonra işyerinden ikamet ettiği bölgeye götüren ve işverence sağlanan servis otosu bir trafik kazasına uğrarsa ve serviste bulunan işçi yararlanırsa, bu bir iş kazası mıdır?......................................................... .... .......
33- İşveren tarafından taşıt sağlanmamış ise işçilerin işyerine gidiş-dönüşlerinde olan bir olay sonucu işçi yaralanmış iste bu iş kazası mıdır?.....................................................................
34- Hastalanan bir sigortalı, işyerinden vizite kağıtı alarak Sigorta Hastanesi'ne giderken veya dönüşünde bir olay sonucu yaralanırsa bu iş kazası mıdır?..................................
35- İş kazası sayılmayan bir yaralanma sonucu sigortalı işçiye
sigortaca yardım yapılır mı?............................................... .
36- İş kazasına uğrayan sigortalıya işverenin ilk yardımları
yapma yükümlülüğü var mıdır?..................................... ........
37- İş kazası sonunda ne gibi işlem yapmak gereklidir?..............
38- Meslek hastalığının tarifi nedir?............................................
39- İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulun bır sigortalı kurumca ne kadar süre ile tedavi edilir?.................
40- İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan bir sigortalı yabancı bir ülkede tedavi edilebilir mi?..................
41- Protez aracı nedir?.................................................................
42- Geçici iş göremezlik ödeneği nedir?......................................
43- Bir sigortalı çalışmaya haşladığının üçüncü günü iş kazası-na uğrarsa istirahat ödeneği alır mı? Bu sigortalı iş kazası sonucu ölürse, hak sahiplerine aylık bağlanır mı?................
44- Geçici iş göremezlik ödeneğine esas teşkil eden günlük
kazanç nasıl hesap edilir?......................................................
45- Ödenek miktarı ne kadardır?.................................................
46- Geçici iş göremezlik ödeneği ne zaman ödenir?....................
47- Sürekli iş göremezlik hali nedir?............................................
48- Sürekli iş göremezlik geliri nasıl hesap edilir?......................
49- Sürekli iş görmezlik geliri bağlananlara sosyal yardım
zammı (yakacak parası) ödenir mi?
50- iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 60 ve daha fazla oranda kaybetmiş olan sigor-talıya, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolunun, ma-lullük sigortasından da yardım yapılır mı?...............
51- Sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalı bir kimse, sigortalı bir işte çalışılabilir mi, çalışırsa bağlanan geliri kesilir mi?..................................................................................
52- Sürekli iş göremezlik geliri bağlanan sigortalıya, hastalığı halinde SSK'nca sağlık yardımı yapılır mı? Protez aracı verilir mi?...............................................................................
53- Gelirin sermayeye çevrilmesi ne demektir?...........................
54- Geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik gelirini
azaltan veya tamamen ortadan kaldıran haller nelerdir?..........
55- iş kazası veya meslek hastalığı sonucu gelir bağlanan sigortalı, ilerideki bir tarihte vefat ederse bağlanan bu geliri hak sahiplerine intikal eder mi?................................
56- Ölüm halinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu mey-dana geldiği nasıl saptanır?................................... .............
57- iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak
sahipleri kimlerdir?................................................................
58- Ölen sigortalının dul eşi ve çocukları deyimi kimleri içine alır
59- iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının eş ve çocuklarına, ana ve babasına bağlanacak gelir nasıl hesap edilir?............................................................
60- Hak sahiplerinin hisseleri ne orandadır?.............................
61- Gelir bağlanan hak sahiplerine, yakacak yardımı da ödenir mi?
62- Dul eşe ve yetim çocuklara bağlanan bu gelir hangi hallerde
kesilir?..............................................................................
63- Gelir bağlanan hak sahiplerine, hastalık halinde sağlık yardımı yapılır mı? Protez aracı verilir mi? ..................
64- iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının
ailesine cenaze masrafı karşılığı verilmekte midir?....
65- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine başka sigorta kollarından yardım vapılır m?............................................ .......................
66- Kurum kararına itiraz etmenin süresi var mıdır?..................
67- Bu sigorta kolundan sağlanan hakların istenmesi için za-man aşımı var mıdır?.............................................................
III. BÖLÜM HASTALIK SİGORTASI
68- Hastalık sigortasından kimler yararlanır?............................
69- Hastalanan sigortalıya yapılan sağlık yardımları nelerdir? Sigortalının bu yardımlardan yararlanması için şart var mıdır?
70- Sigortalıya protez araç ve gereçleri verilebilmesi için şart var mıdır?..........................,....................................................
71- Hastalanan bir sigortalı ne kadar süre tedavi edilir?............
72- Hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği almak için şart nedir?.......................................................................
73- 120 gün primin aynı işyerinde ödenmesi şart mıdır?.............
74- 120 günün tespitinde nazara alınmayan süreler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?...........................................................
75- Geçici iş göremezlik ödeneğine esas teşkil eden günlül kazanç nasıl hesaplanır? Ve ödenek miktarı nedir?..............
76- Geçici iş göremezlik ödeneğini azaltan veya büsbütün
kaldıran Haller nelerdir?.......................................................
77- Sigortalının işinden ayrılmasından sonra kendisi veya
geçindirmekle yükümlü olduğu eşi, çocukları, anası veya babası hastalanmış olursa sağlık yardımlarından yararla-nabilirler mi?.........................................................................
78- İstanbul'da çalışmakta iken yıllık izinde memleketi olan Erzurum'a giden bir sigortalı hastalanırsa nasıl tedavi olur?Nereye müracaat etmelidir ? .......................................
79- İzinli veya görevli gittiği yerde kurum hekimi yoksa, hasta-lanan sigortalı nereye müracaat etmelidir?..........................
80- Ülkemizde hastalığının tedavisi mümkün olmayan sigortalı, tedavi için yabancı bir ülkeye gönderilir mi?.......................
81- Vizite kağıdı nedir? Ne için kullanılır?.................................
82- Sigortalının eşine veya geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarına ana ve babasına sağlık yardımlarının yapılabilmesi için şart nedir?.................................................
83- Sigortalının aile bireyleri hastalanmaları halinde SSK hekimine ne şekilde baş vuracaktır?.....................................
84- Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu eşi ve çocukları ile anası veya babasının tedavileri halinde, bunlardan her
85- SSK'dan gelir veya aylık alanlar ile bunların geçindir-mekle yükümlü olduğu aile bireylerinin veya dul ve yetim aylığı alanların hastalanmaları halindi.SSK'na nasıl baş vuracaklardır? ...............................................
86- Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu aile birey/erine protez aracı verilir mi?..........................................................
87- Edirne'de çalışan bir sigortalının eşi veya çocuğu tedavi veya muayene için İstanbul'a Kurum'ca sevk edilirse, bunlara yol parası ile zaruri masraf verilir mi?..... ..............
IV. BÖLÜM ANALIK SİGORTASI
88- Analık sigortası yardımları ne/erdir?....................................
89- İstanbul'da Bakırköy'de oturan sigortalının esi sigorta hastanesinde doğum yapmış ise, sigortalıya analık sigortasından hangi vardım/ar vapılır?...................... .........
90- Sigortalının çocuğu köyde doğmuşsa hangi yardımlar yapılır?. 91 - Analık yardımlarının yapılması için bir şart var mıdır?.......
92- Sigortalılık niteliğinin yitirilmesinden sonra sigortalının çocuğu dünyaya gelirse analık sigortası yardımı yapılır mı?
93- Sigortalının eşi. bulundukları yere sigorta hastanesinden daha yakın olan bir başka hastaneye yatırılmış ve bu hastanede acil doğum yapmış ise yapılan masrafın tutarı S.S.K.na aynen ödenir mi? .................................................
94- Karı koca her ikisi de sigortalı ise. çocuklarının doğması halinde her ikisine de ayrı ayrı yardım yapılır mı?................
95 - Emzirme veya doğum yardımı parası alabilmek için SSK 'na baş vuru esnasında hangi belgeler gereklidir?......................
96- Analık geçici iş göremeziik ödeneği nedir?............................
V. BÖLÜM MALÛLLÜK SİGORTASI
97- Kimler malûl sayılır?.................................................. ......
98- Evvelce sigortalı olarak bir süre çalışmış olan ve halen çalışmayan bir kimsenin malullük sigortasından yarar-lanması mümkün müdür?........................................
99- Malullük aylığından yararlanmak için şartlar nelerdir?.
100- En az 5yıldan beri sigortalı olmak ne demektir?.............
101- Her yıl için en a: ISO gün prim ödemiş olmak, sigortalı-lığı süresindeki her sene mutlaka çalışarak 180 gün prim ödemiş olması anlamına gelir mi?..................................
102- Malul sigortalının, kanunla kurulu diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçmiş hizmeti varsa, bu hizmetleri dikkate alınır mı?..............................................................
103- Sigortalı olmadan önce mevcut olan hastalığı veya
arızası sebebiyle sigortalıya malullük aylığı bağlanır mı?
104- Malullük aylığı bağlanması için yazılı müracaat şart mıdır?................................................................................
105- Aylık ne zaman başlar?.............................................
106- Malullük aylığı nasıl hesap edilir?................................
107- Malullük aylığı alanlara yakacak yardımı parası verilmekte midir?...........................................................................................
108- Bağlanan aylıklar peşin olarak mı, yoksa işledikten sonra mı ödenir?..........................................................................................
109- Malullük aylığı alanlar vergi iadesinden de yararlanabilirler mi?................................................................................................
110- Malullük aylığı alanlara SSK'nca sağlık yardımı yapılır mı?
111 - Malûllük aylığı bağlananların eşlerine, geçindirmekle
yükümlü bulundukları çocuklarına, anasına ve babasıma
sağlık yardımı yapılır mı? Bunlara protez aracı verilir mi?
112- Malullük aylığı hangi hallerde kesilir?.............................
113- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından kendisine sürekli iş göremezlik geliri bağlanan bir sigortalının arızası bu sigorta kolundan da malul sayılmayı gerektirecek derecede ise ve sigortalı aylık bağlanma şartlarını da yerine getirmiş ise müracaatı üzerine kendisine ayrıca malııllıık sigortası kolundan aylık bağlanır mı?..................................
VI. BÖLÜM YAŞLILIK SİGORTASI
114- Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?........
115- Yaşlılık aylığı bağlanma şartları nelerdir?.......................
116- Sigortalılık süresi nedir?...................................................
117- Sigortalının daha önce diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında geçmiş hizmetleri mevcut ise bu hizmetleri de sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayılarına dahil edilir mi?..........
118- Yaşlılık aylığı nasıl hesaplanır?.... ...........................
19- Bağlanacak yaşlılık aylığının alt sınırı var mıdır?
120- Yaşlılık aylığı bağlananlara yakacak yardımı parası ödenir mi?..................................................................
121- Yaşlılık aylığı bağlananlar vergi iadesinden yararlanır-larmı?.............................................................................................
122- Yaşlılık aylığı ne zaman başlar?................................
123- Mahkeme kararı ile sonradan yapılan yaş tashihleri, yaşlılık aylığı bağlanmasında dikkate alınır mı? .....
124- Yaşlılık aylığı hangi hallerde kesilir? Bağlanan yaşlılık aylığı kesilmeden sigortalı bir işte çalışmak mümkün müdür?
125- Yaşlılık aylıkları ne zaman ödenir.?...........................
126- Yaşlılık aylığı bağlananlara ve bunların eş ve çocuk na, anasına ve babasına sağlık yardımı yapılır Bunlara protez aracı verilir mi?.................................
127- Aylıkların birleşmesi halinde ne işlem yapılır?...........
128- Toptan ödeme nedir?...................................................
129- Alınan toptan ödemenin SSK'na iadesi suretiyle hizmet ihyası mümkün müdür?................................................
130- Kadın sigortalıya yapılan evlenme toptan ödenmesi nedir?
VII. BÖLÜM ÖLÜM SİGORTASI
131 - Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir ?.......
32- Ölüm aylığı bağlanma şartları nelerdir?......................
133- Ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylık nasıl hesap edilir?..................................................................
134- Aylıkların alt sınırı var mıdır?......................................
135- Ölen sigortalı aylık bağ/anma şartlarını yerine getirmemiş ise hak sahiplerine toptan ödeme yapılır mı?......................
136- Ölen sigortalının aylık bağlanacak hak sahipleri kimlerdir ve bunların hisseleri nelerdir?......................................................
137- Ölen sigortalının dul eşi ve 3 çocuğu varsa bunların hisseleri ne oranda olur?................................................
138- Dul ve yetim aylığı alanlara yakacak parası ödenir mi?
139- Aylıklar ne zaman başlar?.........................................
140- Ölüm aylığı bağlanma koşullarını yerine getirmiş olan sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölmüş ise, hak sahip/erine iki sigorta kolundan dayardım yapılır mı?
141 - Karı ve kocanın her ikisi de sigortalı olarak çalışmış ve her ikisi de ölmüş ise. hak sahibi çocuklarına hem anadan hem de babadan aylık bağlanır mı? ............................................
142- Aylıklar ne zaman ödenir?.................................................
143- Hak sahipleri vergi iadesinden yararlanır mı? ..................
144- Hak sahiplerine SSK 'nca sağlık yardımı yapılır mı ?
Bunlara protez aracı verilir mi?.........................................
145- Cenaze masrafı nedir? Kimlere ödenir?.............................
146- Ölüm aylığı veya toptan ödeme alabilmek için hak sahiplerinin kuruma yazılı olarak müracaat etmeleri şart mıdır? Müracaat nasıl yapılır?.............................................................
147- Ölüm aylıklarında hakkın düşmesi ve zaman aşımı var mıdır?
148- Hak sahiplerine bağlanan aylıklar hangi hallerde kesilir?
Kesilen aylıklar hangi hallerde yeniden bağlanır?.............
149- Evlenmesi sebebiyle aylığı kesilen kız çocuğuna evlenme
yardımı yapılır mı?..............................................................
BORÇLANMALAR
150- SSK'na askerlik borçlanması ve döviz ile borçlanma nasıl
ve ne şekilde yapılabilir?.....................................................
VIII. BÖLÜM İŞSİZLİK SİGORTASI
1- işsizlik sigortası nedir?.........................................................
2- Kimler işsizlik sigortası kapsamına girer?...........................
3- İşsizlik sigortası zorunlumudur?
İşçinin ve işverenin hak ve borçları ne zaman başlar?..........
4- İşsizlik sigortası kapsamına giren işçi işsizlik sigortasına nasıl bildirilecektir?.............................................................
5- İssizlik sigortasına tabi tutulanlar ne oranda prim öderler?....
6- İşsizlik sigortası primine işverenlerin ve devletin katkısı ne orandadır?......................................................................
7- İşsizlik sigortası primlerinin ödenmesinden kim sorumludur?
8- İşsizlik sigortası ile ilgili işlemler hangi kurumca yapılacaktır.?
9- İşsizlik ödeneği kimlere verilir?...........................................
l O- Hangi nedenlerle hizmet akdi sona eren işçi işsizlik
sigortasından yararlanır?....................................................
l l- Hangi nedenlerle hizmet akdi sona eren işçiye işsizlik sigortası ödeneği verilmez?..................................................
12- İşsizlik ödeneği alabilmek için ne kadar süre prim
ödenmelidir?........................................................................................
13- İşsizlik ödeneği miktarı ne kadardır?...................................
14- İşsizlik ödeneği ne kadar süre verilir?.................................
15- İşsizlik ödeneği almak için kuruma nasıl başvurulacaktır?
16- İşsizlik ödeneği hangi hal ve durumlarda kesilir?................
17- İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı hastalanırsa ve S.S. K dan geçici iş göremezlik ödeneği almaya da hak kazanırsa hem işsizlik ödeneği hem de S.S. K. dan işsizlik ödeneği alabilir mi?...........................................................

8- Grev veya Lakavt esasında işsizlik sigortası ödeneği alınabilir mi? ..................................................................
19- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir veya
alanlar işsizlik sigortasından yararlanabilir mi?.............
20- İşsizlik ödenekleri ne zaman ödenir?....................................
21 - İşsizlik ödeneğinden kesinti yapılır mı?.............................. .
22- İşsizlik sigortası ödeneği haczedilebilir mi.?.......................
23- İşsizlik sigortası primleri işçiye iade edilir mi?...................
24- İşverenlikçe isten ayrılma bildirgesi düzenlenmemiş veya düzenlenmiş olmakla beraber yanlış bilgi beyan edilmiş ise işçi ne yapmalıdır?........................................................
25- İşsizlik sigortası işlemlerine itiraz nasıl yapılır.?. ......