1. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ

Book : 1. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Ekim 1978

Publisher : İstanbul Tabip Odası

Document Type : Book

Book No : 124

INDEX

ÖNSÖZ
PROGRAM
1. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI ÜYELERİ
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Özdemir 1LTER (35) Dr. Mete TAN (37) Bahir ERSOY (38) Rıza GÜVEN (40) Mr. Leo MANNAERT (44) Teoman ÖZTÜRK (46) Aytekin KOT1L (48) Dr. Erdal ATABEK (49).
KONFERANS ? Digio ANDR1ONİ (ILO UZMANI)
PANELLER
iş Kazaları ve iş Güvenliği (69) Meslek Hastalıkları (121) işçi Sağlığı ve iş Güvenlinin Sosyo-Ekonomik Temelleri (165).
TEBLİĞLER
Metal Zehirlenmeleri ile ilgili Tebliğler
3 Akü ve 24 Basımevi işçisinde Kronik Kurşun Ağılanması (225) Periferik Sinir Sistemi ile ilgili Nörolojik Komplikasyon Gösteren CHR. Kurşun tntoksikasyonu vakalarına Ait Kısa Observasyonlar (236) Kurşun İntoksikasyonlarında Kemiklerdeki Radyolojik Değişiklikler (239) Sanayide Kurşun Zehirlenmeleri ile ilgili Araştırma (246) Kurşun întoksikasyonlarında Kan Kurşunu, idrarda Ala, Protoporfirin, Porfobilinojen Değerlerinin (100 Vakada) önemi ve Tedavi Yöntemleri (251) l Yılda Marmara Bölgesinden Gelen Kronik Kurşun tntoksikasyonu Olguları (258) Akü işletmelerinde Mesleksel Kurşun Zehirlenmesi ve işyeri Koşulları (264) Matbaa işçisi Ömer Çimenli'nin Tebliği (273) istanbul Üniversitesi istanbul Tıp Fakültesi Stajyer öğrencilerinin Kronik Kurşun Zehirlenmesi Konusunda Bilgi Düzeyi (277) Mesleki Zehirlenmelerde Primer Korunma Aracı Olarak Süt ve Sütten Yapılma Maddelerin Yeri (280) Mutlu Akü Fabrikasında Çalışma Koşulları (284).
Organik Çözücüler ile ilgili Tebliğler
Sanayide Eritici Olarak Kullanılan Benzenin Çeşitli Dokulara Etkisinin Deneysel Olarak incelenmesi (291) Benzenin Lökemojenik Etkisi ile Müsade Edilebilir Benzen Konsantrasyonu Sınırı (297) Türkiye Sanayiinde Organik Çözücüler Sorunu (300) Küçük işyerlerinde Benzen Sorunu Üzerinde Bir inceleme (313).
Bazı Meslek Hastalıklarını Oluşturan Etkenler Üzerine Tebliğler
Meslek Hastalıklarından Toz, Duman ve Gaz Inhalasyonu ile Meydana Gelen Hastalıklar (323) Yeni Bir Meslek Hastalığı:Thesaurosis (329) İşçi Sağlığında Meslek Ek-zamalarmın (Kontakt Dermatitis) Yeri (333) Vinilklorürle Çalışan Bir işçide Hodgkin Olgusu (343) Kloramfenikolle Pomad İmal Eden Bir işçide Görülen Aplastik Anemi Olgusu (347) 4 Karbon Sülfür İntoksikasyonu Olgusu (351) Elektrikte Yetersizliğin Neden Olduğu Kazalar, Alınması Gereken önlemler (357) Elektrik Kazalarının Sınıflandırılması, Nedenlerinin ve Gerekli önlemlerin Araştırılması (362) Karbon Sülfür Intoksikasyonlarında Görülen Psikolojik Test Sapmaları (367) özel Olarak Ağaç işkolunda ve Genel Olarak Ayakta Dikilerek Çalışan işçilerde Mesleğin Oluşum Hızını Arttırdığı Bir Hastalık Olarak Varis (370).
tş Kazaları tle ilgili Tebliğler
Karbonmonoksit Oluşan işyerlerinde Karbonmonoksit Inhalasyonunun Saptanması ve işçi Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi (379) Yüksekten Düşme ve Elektrik Çarpması Şeklinde Ortaya Çıkan iş Kazalarındaki ölümlerde Adli Tıpla ilgili Sorunların Otopsi Bulgularının incelenmesi Ve Bu Tür iş Kazalarının Sosyal Etkilerinin Analizi (387) iş Kazalarında Ruhsal Etmenler (400) Ülkemizde işe Gidiş-Geliş Yolu Üzerinde Oluşan Trafik Kazalarının iş Kazası Kavramı içindeki Yeri (409) Dokuma Endüstrisi işkolunda iş Kazaları ve önleme Eğitiminin Temel ilkeleri (413) Doğuda Işkazaları (422) iş Kazaları ve Emekçi Gençler (431) iş Kazaları Tutanaklarının önemi ve Standardize Edilmesi (439).
Absenteizm ile ilgili Tebliğler
inşaat Makinaları Yapımı iş Yerinde işten Geri Kalma (Absenteizm) Verileri (451) izmir'de Değişik işçi Gruplarında işten Geri Kalmaya Neden Olan Hastalıklar Üzerine Bir Araştırma (458)
işyerlerinde işçi Sağlığı Yönünden Çeşitli Sorunlar ile ilgili Tebliğler
işyerlerine ilişkin Optimal Fiziksel Çevre Koşulları ve Bu Koşulları Sağlayacak işyeri Dizaynı Üzerine (471 işyerlerinde Islak Mekanların Düzenlenmesi Üzerine (484) Fabrika ve işletme Binalarında Yangından Korunma ve Bina Yangın Güvenliği Sorunu (495) iş Yerlerinde Toz Sorunu ve Tozla Mücadele (502) iş Yerlerinde Gürültü ve Vibrasyon Kontrolü (504) işyeri Ortamında ilk Yardım Eğitimi (517) Bir inşaat Makina-ları Yapım iş Yerinde iş Hijyeni incelenmesi (530).
Çeşitli Emekçi Kesimlerin Sağlık Sorunları tle ilgili Tebliğler
Kapıcıların Sağlık Sorunları ile ilgili Bir Araştırma (539) Çıraklarımızın Sorunları, Bir Alan Araştırmasının Sonuçları (550) Döküm işçilerinin Sağlık Sorunları (560) Ankara Siteler'deki Küçük işyerlerinin Çalışma Koşulları ve işçilere Ait Bazı Bilgilerin Belirlenmesi Araştırması (563) Tekstil işçilerinin Gürültü Sorunu Üzerine Bir inceleme (581) Radyasyon işçinin Hakları (588) isçi Sağlığı Tüzüğünde Belirlendiği Sekliyle işçi Kadınlara Tanınan Doğum öncesi ve Doğum Sonrası Altışar Haftalık Ücretli izinlerin Uygulanması üzerine Araştırma (592) işçilerde Ağız Hijyeni ve Oral Sağlık ile ilgili Bulgular (598) Ankara Yöresinde işçi Aileleri He ilgili Bir Sosyal Yapı incelemesi (605) PTT Emekçilerinin Sağlık Sorunları (611) inşaat işçilerinde Sağlık Durumunun Saptanması (616) işçi Sağlığında ve iş Güvenliğinde Teknik Elemanın Yeri ve önemi (622) işçi Sağlığı, iş Güvenliği ve Teknik Elemanlar (627).
Siyasi Partilerin Tebliğleri
Türkiye'de Elverişsiz Çalışma Koşullarının Sosyo-Ekonomik Temeli ve Zorunlu önlemler (635) Dr. Sevim Belli'nin Konuşması (648) D.B.Y.K.P.'na Alternatif Demokratikleşme için Beş Yıllık Plan Açısından işçi Sağlığı ve işçi Güvenliği (653) Sosyalist ve Kapitalist Sistemlerin işçi Sağlığı ve iş Güvenliğine Yaklaşımları (657) işçi Sağlığı ve iş Güvenliğinin Kapsamı ve Mücadele Hedefleri (666) işçi Sağlığı ve iş Güvenliği (672). ?
Çeşitti Tebliğler
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastalarının Tıbbi Sosyal Hizmet ihtiyaçları Yönünden Araştırılması (693) Hızlı Kentleşmenin Getirdiği Trafik Sorununun işçi Sağlığı Üzerine Etkisi Hakkında Bir Araştırma (703) işyeri Hekimliği Uygulamasından Caydırıcı Bir Model önerisi (710) Hayatı Koruma Dünya Birliği Toplantısından işçi Sağlığı ile ilgili izlenimler ve Buna ilave Olarak Kişisel Görüşler (721) Değişik Termal işlem Uygulanan Sütlerin Hijyenik Kalitelerinin Tayini Üzerine Araştırma (729) işçi Sağlığı Sorunları ve Üniversite (732) işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Açısından Ergonomik Yaklaşım (741).
BİBLİYOGRAFYA

NOTES

19-20-21 Ekim 1978 İstanbul