Yargı Kararları Işığında 506 Sayılı Yasa ve Sosyal Güvenlik

Book : Yargı Kararları Işığında 506 Sayılı Yasa ve Sosyal Güvenlik

Author : * Murat Özveri

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : İzmit

Publisher : Selüloz - İş Sendikası

Document Type : Book

Book No : 1064

INDEX

içindekiler
1. GİRİŞ.
II.SOSYAL GÜVENLİK HAKKI VE SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI
1.Sosyal Güvenlik Hakkının Gelişimi ve Uluslararası Belgeler.
2. Türkiye'de Sosyal Güvenlik.
III. YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SOSYAL GÜVENLİK
1. 506 sayılı Yasanın Amacı ve Yorumu
a) Sigortalının sosyal güvenlik hakkı ve kurumun aktucryal dengesi
b) Sosyal güvenlik hukukunda kıyas sorunu
2. Sigortalı Kavramı.
a) Sigortalı kavramının unsurları
h) Hizmet akdinin tespitinde bağımlı-bağımsı/. çalışma sorunu
c) Hiz.met akdinin tespitinde üeret
d) Şirket ortaklarının ve sendikacıların sigortalılığı
e) Sigortalı sayılmayanların tespiti
3. Sigortalı Hizmetlerin Yargı Kararıyla tespiti
a) Sigortalı hizmetlerin yargı kararıyla tespitinde temel ilkeler
b) Sigortalı Hizmetlerin Yargı Kararıyla Tespitinde Süre
aa) Sürenin hukuki niteliği
bb) Sürenin başlangıcı
4. Hizmet Borçlanması
a) Sanatçıların hizmet borçlanması
b) Yurt dışı borçlanması
5. Hizmet birleştirilmesi
IV. SİGORTA DALLARI
1. İş KaZası ve Meslek HasTalıkları Sigortası
a) İş kazasının tespiti
b) İş kazasında kusur.
c) İş kazası nedeniyle tazminat
d) İş kazası nedeniyle ana babaya gelir bağlanması
e) Meslek hastalığının belirlenmesi
f) Rücıı Davaları
aa) Anayasa mahkemesi kararlanbb) 506 sayılı yasanın 10..maddesine dayanan riieu davalarında tavan sorunu
cc) 506 sayılı yasanın 10. maddesine dayanan rücıı davalarında zamanaşımı..
2. Yaşlılık Sigortası
3. Hastalık Sigortası
a) Yurt dışında tedavi.
b) Sağlık yardımlarının kapsamı
c) Sağlık yardımlarının süresi .
d) Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması
e) Kurumun sağlık yardımını rücu etme hakkı
aa) Sigortalının veya işvereninin doktor uyarılarına uymaması
Nedeniyle Kurumun Riicu Hakkı.
hh) Üçüncü kişinin kast veya suç sayılır eylemi nedeniyle kurumun riicu hakkı cc) Kurumun 506 sayılı yasanın 41. maddesine dayanarak hastalık
yardımlarını geri isteyebilmesi
4. Analık Sigortası
a) Gebelik halinde muayene ve tedavi
b) Doğum yardımı
c) Maktu gebelik ve doğum yardımları.
d) Emzirme yardımı .
e) Analık yardımlarından yararlanma şartları .....................................................................................
O Geçici iş göremezlik ödeneği
g) Sigortalılı niteliğinin yitirilmesi
5. Malullük (sakatlık) Sigortası
6. Ölüm Sigortası
a) Ölüm sigortasından aylık bağlama koşulları ................................................................................
b) Ölüm sigortasından ana babaya aylık bağlanması ....................................................................
V. İTİBARİ HİZMET SÜRESİ
1. İtibari Hizmet Kavramı ve Kapsamı.
2. itibari Hizmet Süresinin Sigortalılık Süresine Etkisi ....................................................................
VI. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
1. İsteğe Bağlı Sigortalılık İçin Gerekli Koşullar ...................................................................................
2. Kuruma Yapılan Yazılı Başvurunun Niteliği .......................................................................................
3. Başvuru Tarihinden Önce 506 Sayılı Yasaya Göre Tescil Edilmiş Olmanın Anlamı.......................
4. İsteğe Bağlı Sigortalılıkla Zorunlu Sigortalılığın Çakışması................
5. İsteğe Bağlı Sigortalılıkta PrimVII. SOSYAL YARDIM ZAMMI
1. Danıştay'ın Sosyal Yardım Zammına ilişkin Yorumu.
2. Anayasa Mahkemesinin Sosyal Yardım Zammına İlişkin Yorumu
3. Yargıtay'ın Sosyal Yardım Zammına İlişkin Yorumu
VIII. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KRİZ VE YENİ ARAYIŞLAR
l .Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Gelişimi
2.Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz
3. Daha Fazla Sosyal Güvenlik Hakkı mı, Sosyal Güvenlik Standartlarının Düşürülmesi mi?
a) Sosyal güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesi.
h) Yeni ekonomik gelişmeler sosyal güvenlik gereksinimini arttırmıştır
IX. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE KRİZ
1.Herkesin Yakındığı Bir Sosyal Güvenlik Sistemi
2.Sosyal Güvenlik Sistemimiz Neden Krize Girdi.
a) Kaynak yetersi/ligi.
h) Sisteme yapılan siyasi müdahaleler
e) Daha etkin hizmet verilmesi için yapılması gereken yatırımların
yapılmasına i/in verilmemesi
d) Kayıl dışı istihdam ve prim kaçakları önlenerek sosyal güvenlik sisteminin mali yapısını güçlendirmek yerine bütçeden transfer yapılarak durumun idare edilmeye çalışılması.
e) Sosyal güvenlik kuruluşlarına katkısı en az taraf olan devletin yönetmesi
O Nimet külfet dengesini ortadan kaldıran sigorta tekniğine aykırı
uygulamaların mali dengeleri alt üst etmesi.
g) Ekonomik yapı kadro yetersizlikleri ve istismardan kaynaklanan sorunlar
3.Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması
a) Dünya bankasına verilen niyet mektuplarına göre sosyal güvenlik reformu.