Türkiye İktisat Kongresi 1923 - İzmir

Book : Türkiye İktisat Kongresi 1923 - İzmir

Author : * A. Gündüz Ökçün

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 1971

Publisher : TSPCAN - The Turkish Society for The Prevention of Child Abuse & Neglect

Document Type : Book

Book No : 1001

INDEX

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
1923 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ'NİN AMACI VE NİTELİĞİ
I. Türkiye'nin iktisaden gelişmesi ve yükselmesi için tutulacak yol hakkında İktisat Vekâletince yapılan çalışmalar (No.1-2)
II. İktisat Vekili Mahmut Esat bey'in 1923 Türkiye İktisat Kongresinin toplanma amacı ve niteliği hakkında basın temsilcilerine verdiği demeç [No.
III. İktisat Vekili Mahmut Esat bey'in 1923 Türkiye İktisat Kongresi hakkında basın temsilcilerine yap-tığı açıklama [No. 4]
IV. 1923 Türkiye İktisat Kongresi hakkında İktisat Vekâletinden alınan bilgi [No. 5]
V. 1923 Türkiye İktisat kongresi hakkında İktisat Ve-kâletinin bir genelgesi (No. 6)
VI. İktisat Kongresi münasebetiyle iktisadî düşmanlarımızın telâşı [No. 7]VII. iktisat Kongresi: Ecnebi parası ve Türkler - Atina Ajansının gülünç bir tebliği münasebetiyle [No. 8]
VlII. İktisat Vekili Mahmut Esat bey'in 1923 Türkiye İktisat Kongresi ve iktisadi siyasetimiz haklanda İz-mir'de yayınlanan Anadolu Gazetesine demeci [No.
IX. İktisat Vekili Mahmut Esat bey'in Türkiye İktisat Kongresi hakkında Anadolu Ajansına verdiği demeç [No. 10]
X. 1923 Türkiye İktisat Kongresi hakkında Trabzon meb'usu Ali Şükrü bey'in sözlü sorusu, bu soruya İktisat Vekili ile İcra Vekilleri Heyeti Reisinin cevapları ve T.B.M.M.'ndeki tartışmalar [No. 11]
XI. Türkiye İktisat Kongresi hakkında 1923 yılının ocak - mart aylarında yayınlanan yazılar
1. izmir îktisat Kongresinde - Kongreye dair [Ahmet Muhiddin] [No. 12]
2. îktisat Kongresi [Mehmet Asım [Us] ] [No. 13]
3. izmir iktisat Kongresi [izmir meb'usu Tahsin] [No. 14]
4. iktisat Kongresi [Ahmet Emin [Yalman] ] [No. 15]
5. iktisat Kongresi [Tan] [No. 16]
6. iktisat Kongresinde işçi ve köylü sınıflarının mevkii [Şefik Hüsnü] [No. 17]
7. iktisadi genişlik ve hürriyet lüzumu [Feridun Fikri] [No. 18]
8. iktisat Kongresi [Suphi Nuri [İleri] ] [No.
9. En mühim mesele köylüyü kurtarmaktır. [İzmir iktisat Kongresinde Havza'dan intihap edilen Zübeyroğlu Nafiz bey'in verdiği malûmat] [No. 20]10. İzmir'de büyük İktisat Kongresi [Ahmet Cevdet] [No. 21]
11. Ticaret Aleminde bir dönüm noktası [Ahmet Hamdi [Başar] (No. 22)
12. Türkiye iktisat Kongresinin önemi [Orient News] [No. 23)
İ Kİ N C İ B ÖLÜ M
1923 TÜRKiYE İKTİSAT KONGRESİ'NE VARAN HAZIRLIKLAR
I. İktisat Vekâletince yapılan hazırlıklar ve Heyet-i Faâlenin çalışmaları
1. iktisat Vekâletince ayrıntılı bir raporun hazırlanışı [No. 24-30]
2. Heyet-i Faâle'nin Türkiye'nin iktisadî durumunu inceleyen ve Kongre'nin ele alacağı sorunları belirten raporu [No. 31]
II. 1923 Türkiye iktisat Kongresi için İstanbul'daki hazırlıklar
1. Millî Türk Ticaret Birliği tarafından tasarlanan Ticaret-i Hariciye Kongresi'nin ertelenmesi
A. Hazırlıklar tamamlanamadığı için yapılan erteleme [No. 32]
B. iktisat Vekâletinin Türkiye İktisat Kongresi sebebiyle istanbul Ticaret-i Hariciye Kongresi'nin ertelenmesini talep eden yazısı [No. 33]
C. Ticaret-i Hariciye Kongresi'nin ertelenmesi [No. 34)2. Millî Türk Ticaret Birliği'nin yaptığı hazırlık toplantıları
A. Hazırlık çalışmalarına ilişkin haberler [No, 35-40}
B. 1923 Türkiye İktisat Kongresi münasebetiyle Millî Türk Ticaret Birliği'ne gelen raporlar
(a) Tütün Rejisi ve mazarratları [Celâl Derviş] (No. 41]
(b) İstanbul Ticaret Odası hakkında rapor [No. 42]
(c) ltibar-ı Millî Bankası Raporu [No. 43]
(ç) Hilmi Naili bey'in raporu [No. 44]
(d) Şamlı Emin bey'in raporu [No. 45]
(e) Raşit bey'in raporu [No. 46]
(f) İstanbul Umum Amele Birliği raporu [No. 47]
(g) Ticaret Mekteb-i Alisi'nin raporu [No. 48]
(h) Sefer Fevzi bey'in raporu [No. 49]
C. Millî Türk Ticaret Birliği hazırlık toplantıları tutanağı [No. 50]
3. Millî Türk Ticaret Birliği'nin Türkiye iktisat Kongresi Başkanlığına sunduğu rapor [No. 51]
4. İstanbul sanayicilerinin çalışmaları [No. 52]
5. İstanbul Vilâyeti Esnaf Cemiyetleri Heyet-i Müt-tehidesi tarafından yapılan çalışmalar ve temsilcileri tarafından Kongre'de savunulacak esaslar [No. 53]6. istanbul Umum Amele Birliği'nin teklifleri, Aydınlık Dergisinde ileri sürülen esaslar, Türk Mü-rettibin Cemiyeti'nin teşebbüsleri
A. istanbul Umum Amele Birliği'nin kuruluşu [No. 54-55)
B. istanbul Umum Amele Birliği'nin Millî Türk Ticaret Birliği'ne sunduğu rapor [No. 56]
C. Türkiye iktisat Kongresi Başkanlığına sunulan İstanbul Umum Amele Birliği raporu [No. 57]
Ç. Aydınlık Dergisinde ileri sürülen teklifler
(a) İktisat Kongresi için amele sınıfının teklif ettiği esaslar [No. 58]
(b) Amele ve îşçi sınıfının resmen talep edeceği esas haklan [Şefik Hüsnü] [No. 59]
D. Türk Mürettibin Cemiyeti'nin teşebbüsleri : İşçi ve Amele Cemiyetlerine bir hitap [No. 60]
7. Zonguldak madencilerinin hazırlıkları [No. 61 -62]
III. Temsilcilerin seçimi ve İzmir'e gelişleri
1. Her kazadan gönderilecek temsilci sayısı [No. 63]
2. istanbul temsilcilerinin seçimi
A. istanbul Vilâyetinden gidecek temsilci sayısı [No. 64]
B. istanbul sanayicilerinin temsilci sayısı hakkındaki görüşleri ve Vilâyete teklif ettikleri adaylar [No. 65]C. İstanbul Vİlâyetince istanbul murahhaslarının seçimi
(a) Seçim için Vilâyetçe yapılan çalışmalar [No. 66-69]
(b) Vilâyetin seçtiği İstanbul murahhasları [No. 70]
Ç. istanbul Esnaf Cemiyetleri Heyet-i Müttehi-desi tarafından seçilen temsilciler [No. 71]
D. İstanbul Hamallar Cemiyeti tarafından seçilen temsilciler (No. 72]
E. Umum Terziler Cemiyeti'nin seçtiği temsilci [No. 73]
F. Dâr-ül Fünun Hukuk Medresesi temsilcileri [No. 74]
G. istanbul Ticaret Mekteb-i Âlisi temsilcileri [No. 75]
H. İstanbul Vilâyeti temsilcilerinin hazırlık toplantıları [76-80]
3. Bazı derneklerin seçtikleri temsilciler A. Çiftçiler Derneği [81]
B. Fransa Dâr-ül Fünun ve Mekteb-i Âliye Mezunları Cemiyeti [82]
C. Macaristan Türk Mezunları Cemiyeti [83]
4. îzmir murahhasları
A, îzmir kazası adına seçilenler [No. 84]
B. izmir'den seçilen kadın temsilciler [No. 85]5. Türkiye'nin diğer yerlerinden seçilen temsilciler
A. Karahisar-ı Şarki, Mesudiye, Malatya, Zonguldak, Bartın, Kütahya [87]
B. Düzce [No. 88]
C. Edirne [No. 89]
Ç. Sungurlu [No. 90]
D. Mersin [No. 91)
E. Seyidgazi [No. 92]
F. istanbul'da bulunan bazı Anadolu tüccarı [No. 93]
G. 1923 Türkiye İktisat Kongresi'ne katılan tüc-cardan bazılarının adları ve adresleri [No. 94]
H. 1923 Türkiye İktisat Kongresi'ne milletvekilleri ile daire müdürlerinin de seçilmeleri [No. 95-102]
6. Temsilcilerin İzmir'e gelişleri
A. İstanbul Vilâyeti temsilcilerinin İzmir'e gidişleri [No. 103 -108)
B. İzmir'de beklenen temsilciler [No. 109-118]
IV. 1923 Türkiye İktisat Kongresi'ne davet edilenler
1. Müşir Fevzi [Çakmak] ve Asım paşalar [No. 119]
2. Sovyet Sefiri Aralof ve Azerbeycan Sefiri Abilof [No. 120-121]
V. 1923 Türkiye İktisât Kongresi için İzmir'deki hazır-lıklar [No. 122-129]
VI. Numune Sergisi [No. 130-140]1923 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ'NİN AÇILIŞI VE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR
J, Kongre Programı [No. 141]
II. Kongre'de Gruplara ayrılan yerler [No. 142]
III. Kongre'de ele alınacak sorunlar [No. 143]
Vl. 1923 Türkiye İktisat Kongresi açış konuşmaları
1. Ziyafet [No. 144-146]
2. Mevlid [No. 147-150]
3. Tebrik ve teşekkür [No. 151-158]
V. 1923 Türkiye İktisat Kongresi'nin açılışı [No. 159-162]
VI. 1923 Türkiye İktisat Kongresi açış konuşmaları
1. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa [No. 163]
2. iktisat Vekili Mahmut Esat bey [No. 164]
3. Kongre Başkanı ve Manisa Sanayi murahhası Kâzım Karabekir Paşa [No. 165]
VII. 1923 Türkiye İktisat Kongresinin (genel havasım yansıtan izlenimler
1. Kâzım Karabekir Paşa nasıl reis oldu? [No. 166]
2. iktisat Vekili Mahmut Esat bey ile mülakat [Cavid] [No. 167]
3. izmir iktisat Kongresi - Hazırlık günleri [Ahmet Muhiddin] [No. 168]
4. izmir iktisat Kongresinde [Ahmet Muhiddin)5. îzmir mektubu [Tan] [No. 170]
6. Kongre mukarreratı ne olacak [Tevhid-i Efkâr] [No. 171]
7. KoNgre'nin son günü [Ahmet Muhiddin] [No. 172]
8. Kongre hakkında Vakit muhabirinin izlenimleri [No. 173]
VIII. 1923 Türkiye İktisat Kongresi'nin çalışmaları sırasında verilen demeçler
1. Kongre başkanı Kâzım Karabekir Paşa [No. 174]
2. Sovyet Büyükelçisi Aralof [No. 175]
IX. Başkan, başkan vekilleri île kâtiplerin seçimi ve Grup Encümenleri ile Grup Genel Kurallarındaki çalışmalar
1. Başkan, başkan vekilleri ile kâtiplerin seçimi [No. 176-177]
2. Grup Encümenleri ile Grup Genel Kurallarındaki çalışmalar [No. 178 -186]
X. Kongre Genel Kurulunun çalışmaları [No. 187]
1. Kongre Genel Kurulundaki görüşmeler [No. 188-204]
2. Başkan Kâzım Karabekir Paşanın lâtin harfleri üzerine konuşması [No. 205]
3. iktisat Vekili Mahmut Esat bey'in bankalar ve kredi üzerine verdiği konferans [No. 206]
4. îşçi Grubunun veda ziyafeti [No. 207]
5. Genel Kurul çalışmalarının sona erişi [No. 208 - 209]XI. Veda toplantısı ve kapanış konuşmaları
Veda toplantısı [No. 210]
2. Kapanış Konuşmaları /
A. İşçi Grubu Reisi Aka Gündüz bey (Kütahya) (No. 211]
B. Sanayi Grubu Reisi Selahattin bey (Ayvalık) (No. 212}
C. Çiftçiler Grubu Reisi Kani bey (Manisa) (No. 213}
Ç. Ticaret Grubu Reisi Alâiyelizade Mahmut bey (Gediz) (No. 214)
D. îşçi Kadınlar murahhası Rukiye hanım (izmir) [No. 215}
E. Kongre başkanı Kâzım Karabekir Paşa (Manisa) [No. 216}
XII. Kongre'nin çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçları hakkında izlenim ve yorumlar
1. iktisat Kongresi, Faideleri, Neticeleri [iktisat Vekili Mahmut Esat bey] (No. 217]
2. iktisat Kongresi'nin faaliyetine bir nazar [istanbul Murahhası Cevat Rüştü bey] [No. 218]
3. Türkiye iktisat Kongresine, memalik-i müstah-salâmıza dair Aka Gündüz bey'in intibaat ve ta-hassüsatı [No. 219]
4. iktisat Kongresinin resm-i küşadı münasebetiyle
-Nutk-u iftitahinin şayan-ı dikkat bir fıkrası-
Kanaat tükenmez bir hazine midir? - iktisadiyat
ve kadınlık [Malî ve iktisadî hafta sütunu :
Hikmet Sekip] [No. 220]5. tzmir Kongresi ve Gazi Paşa'nn nutku [Ahmet Cevdet] [No. 221]
6. İktisat Kongresinde - Gruplarda Faaliyet [Ahmet Cevdet] [No. 222]
7. iktisat Kongresi - beklenilen neticeler [Ahmet Cevdet] [No. 223]
8. îktisat Kongresinden sonra [Mehmet Asım [Us] [No. 224]
9. iktisadiyatımızın temeli [Nuri Aziz] [No. 225]
10. izmir iktisat Kongresinden millet ve memleket ne gibi hizmetler bekliyor? [H. T) [No. 226]
11. iktisat Kongresinden Halk Fırkası için Faide [Ahmet Cevdet] [No. 227]
12. Tütün inhisarının zararları - şirket inhisarı -Devlet inhisarı - tütün ziraat ve ticaretinin ser-bestisi nasıl temin edilebilir? [Malî ve iktisadî hafta sütunu : Hikmet Sekip] [No. 228]
13. îktisat Kongresi ve Ticaret hakimleri [Abdür-rahman Adil] [No. 229]
14. iktisat Kongresinin hitamı [Ahmet Cevdet] [No. 230]
15. iktisadî Misak [Tan] [No. 231)
16. Misak-ı iktisadî [Hüseyin Cahit [Yalçın] ] [No. 232]
17. Ahlâk mı, iktisat mı? [N. S) [No. 233]
18. Misak-ı iktisadi [Suphi Nuri [ileri] ] [No. 234]
19. 1923 Türkiye iktisat Kongresi Mazbata Encü-•meni'nin yayınladığı bildiri [No. 235]20. 1923 Türkiye İktisat Kongresinin sonuçlan hakkında Milli Türk Ticaret Birliği'nde yapılan toplantı (No. 236]
21. 1923 senesi hadisat-ı iktisadiyesine umumi bîr nazar - iktisat Kongresi ve bunun netayici [Ahmet Hamdi [Başar] [No. 237]
22. iktisat Kongresinden sonra (Umumi intihap arifesinde) [Şefik Hüsnü] [No. 238]
23. Hükümet Kongre mukarreratını nazar-ı dikkata almağa başladı [No. 239]
24. Reji tekelinin kaldırılması kararına karşı Sovyet basınının tutumu [No. 240]
XlII. Türkiye Çiftçiler Birliği [No. 241-242]
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1923 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ'NDE KABUL EDİLEN ESASLAR
I. Misak-ı İktisadi
1. Misak-ı iktisadî'nin kamu oyuna duyurulması [No. 243]
2. Misak-ı iktisadî Esasları [No. 244]
II. Çiftçi, Tüccar, Sanayi ve İşçi Gruplarının İktisadî Esasları [No. 245-248]
1. Çiftçi Grubunun iktisadî Esasları [No. 245] Reji meselesi Ziraat ve maarif meselesi Asayiş meselesi Aşar meselesiZiraat Bankası ve itibar-ı zirai meseleleri
Yollar meselesi
Orman meselesi
Ziraatte hayvanat meselesi
Çiftçiliğe ait bazı maddeler
Ziraatte makine meselesi
2. Tüccar Grubunun Esasları [No. 246]
Bankalar
Kambiyo ve borsa işleri Cuma tatili Maden meseleleri Ormanlar meselesi Ticaret-i bahriye meseleleri Ticaret işlerini kolaylaştıracak esaslar Gümrük siyaseti Gümrük muamelâtı İnhisar sisteminin ref'i Kavanin ve ahkâm-ı ticariyenin ıslah ve tadili
İtibar teşkilâtı ve teşkilâtı Ticaret Odaları
Ticaret-i hariciye müesseseleri Şirketler
Ticarette mevadd-ı müteferrika Tedrisat-ı iktisadiye Temettü vergisi Vesait-i nakliye meselesi Vesait-i muhabere meselesi
3. Sanayi Grubunun iktisat Esasları [No. 247] Gümrüklerde himaye usulüTeşvik-i Sanayi Kanunu hakkında Yollar ve vesait-i nakliyede hususî tarife Sanayi bankaları
Tedrisat-ı sınaiye Sanayi Odaları
4. İşçi Grubunun İktisadî Esasları [No. 248]
III. Türkiye İktisat Kongresi'nin yabancı sermaye hakkında Hükümete sunduğu esaslar [No. 249]