İnsan Hakları -1

Book : İnsan Hakları -1

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4174

Skin : 21

Period :

Published Date : Mayıs 1998

Publisher : Yeni Türkiye Medya Hizmetlerı Yayınları

Document Type : Periodical

Book No : 1791

INDEX

birinci cildin içindekiler
İNSAN HAKLARININ KAYNAĞI VE NİTELİĞİ
Genel Değerlendirme
Hikmet Sami Türk Sürekli Bir Ödev Olarak insan Haklan / 17
M. Oltan Sungurlu insan Haklan Konusundaki Çalışmalarımız / 21
M. Recai Kutan insan Hakları Olmadan Demokrasi inşa Edilemez / 35
Akın Birdal insan Hakları Günü / 40
Yılmaz Ensaroğlu Etkin Bir insan Hakları Mücadelesinde Ahlak ve ilke
Sorunu / 43
Yavuz Önen Türkiye ve insan Haklan / 48 Mehmet Doğan insan Haklan Bilincine Ulaşmak 751 Metin Öney insan Haklarının Tarihi Gelişimi ve Türkiye / 54 Erkan Mumcu insan Haklan / 63 Meral Akşener insan Haklan Kimin Hakkı / 68 Yılmaz Karakoyunlu Dikensiz Gül Bahçesinde insan Haklan / 72 Mehmet Kahraman insan Haklan / 75 Rıza Akçalı Hala insan Hakları mı? / 78 Adil Aşırım insan Hakları /81
Şeref Malkoç 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve insan Haklan /90 Cafer Güneş Herkese insan Haklan / 93 Mustafa Başoğlu insan ve Haklan / 95 Sami Şener insani Haklara Bakış'ta İNSO / 98
insan Hakları Kavramı ve Felsefî Temelleri
Mehmet Bedri İncetahtacı Yaşadığımız Sürecin insan Haklan Bakımından
Hukuki ve Felsefi Temelleri / 103 /. Ertan Yülek insan: Beden, Ruh, Nefs ve Akıl /107 Hüseyin Ergün insan Hakları: Sıfırdan Sonsuza Doğru/ 110 Kâzım Berzeg insan Hak ve Özgürlükleri, Sosyalizmin, "Sol"un Değil,
"Liberal Sağ"ın Mefküresidir / 113
Süleyman Hayri Bolay insan Haklarının Felsefi Temelleri /121 Toktamış Ateş insan Haklan ve Kökenleri /125 Hayrettin Ökçesiz Hukuk Felsefesi Yönünden insan Haklan / 130 Mustafa Erdoğan insan Hakları ve Türkiye/ 136 M. Naci Bostancı Bir Paradoks Alanı Olarak insan Haklan / 144 Fikret Başkaya insan Hakları Söylemi ve Liberal Demokrasi / 149 Aytekin Yılmaz Günümüzde insan Haklan ve Türkiye / 152

HüsrevHatemi insan Haklan / 166
Davut Dursun insan Haklan Sorununun Siyasal Temeli / 168 Mehmet Ali Kılıçbay Fetiş Bir Kavram: insan Haklan / 173 Yaşar Kaplan insan Haklan Hangi Sularda Seyrediyor? / 176 Ali Rıza Çoban insan Haklarının Felsefi Temelleri, Tartışmalar / 187 Ahmet Taşgetiren insan Haklarına Çerçeve / 203 Abdurrahman Dilipak insan Haklan Vehbî mi, Kesbî mi? / 208 Gencay Şayian insan Haklan Üzerine / Röportaj / 213
İnsan Haklan ve îslâm
Lütfi Doğan islâmiyet ve insan Haklan / 223
Mehmet Nuri Yılmaz islâm ve insan Haklan / 227
Hayreddin Karaman Islama Göre insan Haklan ve Ödevleri / 231
Mehmet Pamak Islâmın ve Batı Düşüncesinin insan Haklarına Yaklaşımı / 245
M. Hayri Kırbaşoğlu islâm ve insan Hakları Üzerine Eleştirel Bir Bakış / 274
Mustafa Temiz insan Sevgisi ve insan Haklarına Deruni Bir Yaklaşım / 281
Süleyman Yağız insan Haklan, islâmiyet ve Evrensellik / 307
Sorunlar ve Tartışmalar
Abdüllatif Şener Kendi insanımıza Saygı ve Güven / 310
Bülent Akarcalı 15 Yıllık Başağnmız: insan Haklan / 316
Gürcan Dağdaş insan Haklan / 321
Ümran Akkan insan Haklan / 325
Haşim Haşimi Güneydoğu: Hemen Şimdi! / 328
Recep Tayyip Erdoğan insan; Haklarını Savunan Varlıktır / 332
Necmettin Tozlu insan Haklan Üzerine Bir Durum Muhakemesi / 334
Mustafa Erdoğan Türkiye'nin "insan Haklan" Diye Bir Sorunu mu Var? / 337
D. Mehmet Doğan Statümüz Ne? ikinci Sınıf Vatandaş mı, "Dönme" mi? / 340
Cengiz Çandar insan Haklannı Tartışmak... / 353
Aytunç Altındal Yeni Bir Religio: insan Haklan Evrensel Bildirisi / 356
Ceyhan Mumcu Birdal'a Yapılan Alçakça Saldırı, insan Haklannın Kiminle, Nasıl
Savunulacağını Sorgulayan Bir Özeleştiri Şansı Yaratır mı? / 359 M. Selâmı Çekmegil insan Haklanna Alışılmadık Bir Bakış / 364 M. Emin Değer 12 Eylül Çıkmazındaki Ülke Türkiyem / 370 Bilgin Erdoğan - Gökhan Bacık Türkiye'nin insan Haklan Sorunu Çerçevesinde
Batılılaşma Üzerine Bir Yorum / 390
Erhan Yarar Egemensizleştirilen Ulus, Bireysizleştirilen insan / 397 Abdurrahim Karakoç Hamiline Yazılı insan Haklan / 399 Latif Dasdemir Çağdaş Türkiye'nin Aydın Kafası!!! yahut Korkaklann Çağdaşlık
Yansımaları ve insan. / 402

DEMOKRASİ, DEVLET, HUKUK VE İNSAN
HAKLARI________________
Demokrasi, Sivil Toplum ve İnsan Hakları
Lütfü Esengün Demokrasi, insan Haklan ve Siyasal Partiler / 409 Şaban Karataş Haklar, Haklılar, Haksızlar, Demokrasi / 413 Recep Kırış Demokrasi - insan Hakları ve Türkiye / 418 Ali Coşkun Demokrasi ve Hukuk Devleti / 422 Nevzat Ercan Hukuk Ötesi Güvenceler ve insan Haklan / 426 Doğu Ergil Demokrasi Yoluyla insan Haklarının Garanti Altına Alınması / 428 Yavuz Gökmen Oligarşik Demokrasilerde insan Haklan / 435 Mehmet Altan insan Haklan, Tatara Titiri. / 447
A. Nuri Yurdusev Türkiye'de Demokrasi Tartışmalarının Seyri Üzerine / 454 Ayşe Önal Demokrasi Yazısı Nasıl Yazılır? / 457
Ömer Anayurt Anayasanın 34/5 Hükmü ya da Sivil Toplumun Reddi / 461
Alper Yılmaz Dede Türkiye'de Bir Demokratikleşme Özlemi Olarak ifade
Edilen "Sivil Toplum" Kavramı ve insan Hakları ile ilişkisi / 466
Devlet ve İnsan Hakları
M. Emin Aydınbaş insan Hakları Bağlamında Devlet, Demokrasi ve Birey'in
Yeri / 476
Hüseyin Matemi Hukuk Devleti'nin Onsuz Olmaz Kavramı: insan Haklan /483 Haluk Gerger Yolun Sonuna Doğru Türkiye'de insan Haklan Savaşımı / 490 Coşkun Can Aktan Leviathan: insan Haklannın Koruyucusu mu, Yoksa
ihlalcisi mi? / 499 M. Lutfullah Karaman "Devlet"i Özgül Bir Tırnak içinde Algılayan Bir
Yönetim Anlayışı ve/veya Düzeni Altında Türkiye'de "insan Hak(sızlık)lan" / 502 Süleyman Akdemir Devletin Hukukîlik Niteliği, insan Haklan Açısından
Teorik Bir Yaklaşım / 511
Aydın Başbuğ Devlet Faaliyeti Olarak Hukuk ve insan Hakları / 526 Lütfi Şehsuvaroğlu Devletçi Milliyetçilikten Milletçi Milliyetçiliğe / 532 Recep Yazıcıoğlu Polis Devleti / 536
Nazlı Ilıcak Korkunun Girdabında Devlet Birey ilişkisi / 541 Bekir Çınar Örtülü Operasyonlarda insan Hakları ihlalleri / 543 M. Şevki Meşe - Emrullah Uslu insan Haklan ve Polis / 549

Hukuk, Yargı, Anayasa ve İnsan Hakları
Ahmet lyimaya Yasa ve insan Haklan / 557
Anıl Çeçen Türkiye'de însan Haklan Alanının Düzenlenmesi / 560
Bakır Çağlar Hukuk-Demokrasi-Yargıçlar Gerillası (însan Haklan Yeni
Problematiği Üzerine Notlar) / 572
Coşkun Can Aktan Kanun Devleti Değil, Hukuk Devleti Olmalıyız / 581 Sami Selçuk insan Haklan Denince / 586 Mithat Sancar Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı / 589 Şükrü Karatepe Tuz Kokmuştur / 596
Zühtü Arslan insan Haklan, Yargı ve "Taşralı Adam"m Dramı / 601
izzet Özgenç insan Haklan'nın Özüne Dönüş / 606
Yavuz Atar Anayasa Yapımında insan Haklarının Düzenlenmesi ve
Sınırlanmasıyla ilgili Tercihler / 617
Fazıl Hüsnü Erdem 1982 Anayasasında insan Haklan ve Hukuk Devleti:
Eleştirel Bir Bakış / 624
Veysel K. Bilgiç Türkiye'de insan Haklannın Anayasal Evrimi / 645 Mahmut Özbay Anayasamız Açısından insan Haklan / 651 İ.Şadi Çarsancakı Yargısal Deformasyon Üzerine / 654 Sibel Eraslan Türk Hukuk Sisteminde Kuramsal Mekanizmalann
Demokratikleşme Gerekirliği / 657 Ömer Anayurt 1976 Kanun-u Esasisi ve 1909 Değişikliklerinde Temel Hak ve
Hürriyetler/ 660

ikinci cildin içindekiler
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
Haklar ve Özgürlükler Üstüne
Enis Öksüz Temel Hak ve Özgürlükler ve Meseleleri / 687
ismail Kılhoğlu insan ve Özgürlük Üstüne Bir Deneme / 690
Mithat Boydur Hürriyet Kavramı Ekseninde, islâm ve Demokrasi Üzerine Kısa
Notlar / 696
Ahmet Bilgin Hak ve Özgürlükler, Çifte Standartsız Bir Dünya / 702 Mümtaz'er Türköne Siyasal Özgürlükler / 705 Cemal Fedayi Özgürlük ve Hukuk / 707
Din ve Vicdan Özgürlüğü
Nevzat Yalçıntaş Din ve Vicdan Hürriyetlerinin Tahribinin Temel Sebebi:
Çıkar! / 712
Zülfikar Gazi Haklarımız Onurumuzdur / 718 Niyazi Öktem insan Haklan / 722 Servet Armağan Dünya Devletleri Anayasalarında Laiklik Prensibinin
Düzenlenişi / 732
Hamit Ersoy insan Hakkı Olarak Din Özgürlüğü; Engeller ve Çıkış Yolu / 742 Kezban Hatemi insan Haklan ve Kadın, insan Başı Örtüsü Sorunu / 750 Ahmet Yıldızhan Türkiye Cumhuriyeti'nin imza Koyduğu Uluslararası
Metinlere Göre ilkokulda Dahi Başörtüsü Takmak Serbesttir / 755 Ş. Yavuz Kır Laiklik ve Atatürkçülük Kamuflajında Demokrasi ve insan Haklan
ihlali / 759 İlyas Canikli Kur'an'da ve Hz. Peygamberi Öğretilerinde inanç ve inandığını
Yaşama Hürriyeti / 767
Hekimoğlu ismail insan Haklan ve Müslümanlar / 773
Düşünce ve îfade Özgürlüğü
Algan Hacaloğlu Düşünce ve Düşünceyi ifade Özgürlüğü Demokrasinin
Omurgasıdır. / 776
Şevket Kazan insan Haklan ve Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü / 780 Burhan Kuzu Anayasamızda Düşünce ve Düşünceleri Açıklama Hürriyeti / 783 Yılmaz Aliefendioglu Bir Temel insan Hakkı: Düşünce Özgürlüğü / 804 Mesut Kınalı Düşünce Özgürlüğü / 814 T. Ayhan Beydoğan Demokrasilerde ifade Hürriyeti / 821 Ünal Emiroğlu San'at ve San'atçının Yazgısında insan Haklarının
izdüşümü / 829 Bülent Hayri Acar Düşünceden Değil, Düşüncenin Açıklanmasından Doğan
Cezasal ve Hukuksal Sorumluluk / 835

Hasan Girit Düşünce ve Anlatım Özgürlüğünün Ulusalüstü Ölçütleri / 860 Ragıp Duran Düşünce, ifade ve Basın Özgürsüzlüğü: "Gördüklerimi
Düşündüklerimi Yazdım, On Ay Hapse Mahkum Ettiler" / 871
İnsan Hakları ve Medya
Sabri Tekir Düşünce Hürriyeti ve Medya Boyutu / 874 Yaşar Okuyan insan Haklan, Demokrasi ve Basın / 878 Gürsel Öngören Medya ve insan Haklan / 882 Koray Düzgören Medya ve insan Haklan / 898
İşkence ve işkencenin Önlenmesi
Selim Ölçer Türkiye'de işkence / 904
Fatih Karaosmanoğlu Avrupa işkenceyi Önleme Sözleşmesi ve Denetim
Mekanizması: Türkiye'nin Tespit Edilen Sorunları ve Çözüm Önerileri / 907
Seyithan Güneş işkence, Eziyet ve insan Onuruyla Bağdaşmayan Muamele
Yasağı /913
Cengiz Başak Yaşam Hakkı ve işkence Yasağı / 921
Adil Yargılanma Hakkı, Sanık Hakları ve infaz
Çetin Aşçıoğlu Yargıda Temel Sorun: Doğru ve Güvenli Yargılanma
Hakkı /925 Yahya K. Zabunoğlu Adil Yargılanma Hakkı ve Adil Yargılama Yapma
Görevi / 936 Muhammed Akif Erol Adil Yargılanma Hakkı Ekseninde Yüksek Askeri Şura
Kararlan /945 Aytekin Geleri Adlî Soruşturmalarda Sanığın Görsel Teşhisi ve Sanık
Hakları / 950 Mesut Bedri Eryılmaz Türk Hukukunda Polis-İnsan Haklan ilişkisi ve Sanık
Haklan / 960
Orhan Yener Hukuk Devleti, insan Haklan, Demokrasi ilkeleri Işığında Sanığın
Korunması / 979 Melda Türker Türk Cezaevlerinde insan Haklarının Korunması için Adalet
Bakanlığına Pratik Bir Öneri: Standartlaştırma Yolu ile iyileştirme / 991 Önder Aytaç 'Suçsuz Teröristler'. İnsan Hakla(mala)n, Yargı ve Bir Avrupa
insan Hakları Mahkemesi Kararı / 1008 Afet İlgaz Yargıda Hak ihlalleri / 1021 insan Haklan Konusunda ibretlik Bir Dava-Yaşar Kaplan Davası / 1024
Siyasal Haklar
Mehmet Dülger Temel Bir insan Hakkı Olarak "Seçme Hakkı" Üzerinde
Düşünceler 7 1034
Turan Yıldırım Kamu Görevlilerinin Siyasal Hakları / 1038 Hacı Ali Özhan Siyasi Haklar ve Önemsiz Gibi Görülen Haklar / 1044

SOSYAL, EKONOMİK HAKLAR VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR
Ekonomik ve Sosyal Haklar
A. Mehmet Kocaoğlu insan Haklan Çerçevesinde Ekonomik ve Sosyal Haklann
Vazgeçilemez Önemi / 1065 Coşkun Can Aktan Özgürlüklerin iki Boyutu: Siyasal Özgürlükler ve Ekonomik
Özgürlükler / 1075 Erol Yarar insan Haklarının Ekonomi Politiği / 1090
Eğitim ve Öğrenim Görme Hakkı
BeşirAtalay Bir insan Hakkı Olarak Eğitim Hürriyeti / 1093
Muharrem Balcı Ulusal ve Uluslararası Hukukta insan Haklan Çevçevesinde
7 Eğitim ve Öğretim Hakkı / 1097
Çalışma Hakkı ve Sendikal Özgürlükler
Salim Uslu insan Hakları: Gerçekten istiyor muyuz? / 1110 M. Akif inan insan Hakları Bağlamında insanca Çalışma Hakkı ve Kamu
Çalışanları/ 1116 Zehra Gönül Balkır Çalışma Hayatında Çocuk işçilerin Korunması, Sağlık ve
Eğitim imkanları / 1123
Çocuk Hakları
Betül Onursal Çağdaş Çocuk Hakları Sisteminde Türkiye'nin Konumu / 1146 Seda Akço Çocuk Mahkemeleri ve Suça itilen Çocukların Yargılanması / 1164 ibrahim Canan Islamda Çocuk Haklan / 1180
Bir insan Hakkı Olarak Çevre ve Kentsel Haklar
Oktay Ekinci 5 Haziran 1972 Bildirgesi Işığında insan Hakları ve Çevre / 1191 H. Bülent Olcay Temel Bir insan Hakkı Olarak "Su" / 1195 Mustafa Ökmen Bir insan Hakkı Olarak "Kentsel Haklar" ve Bazı Mülahazalar / 1199
Çeşitli Haklara İlişkin Tartışmalar
Uğur Koksal Odabaş Bir insan Olarak Haklannı Bilme Hakkı / 1208 Musa Eken Kamu Yönetimi ve Bilgi Edinme Hakkı / 1213