SBF Dergisi

Kitap : SBF Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Genel Kültür

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 0378-2921

Cilt : 70/4

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Aralık 2015

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8537

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS
-Atilla Yardımcı - Elif Bilgehan Müftüoğlu
815 Üniversite Sanayi İşbirliğine Sanayi Kesiminin Bakışı / ”University Industry : Cooperation " in Terms of
Industry Approach
-Ergin Güneş
839 Çin-Rusya İlişkilerindeki Asimetrik Denge Ve Amerika Birleşik Devletleri /
Asymmetric Balance in Russia-China Relations and the United States of America
-Ahmet Barbak
869 Sivil Kontrol Kavramının l7 nci Yüzyıldan Günümüze Gelişimi / Development
of the Concept Of Civilian Control from 17th Centruy Till Today
-Levent Demirelli
903 Hizmet Sunumu ve Örgütlenmesi Temelinde İngiltere'de Demiryolu
Hizmetinin Özelleştirilmesi / The Privatization of the Railway Service in Britain
on the basis of the Provision and the Organization of the Service
-Kader Tan Şahin - Kübra Mert - Tuğba Kaplan
931 Global Dinamik Yeteneklerin Uluslararasılaşma Sürecinde Kullanımı:
İşletme Grupları Perspektifi / The Use of Global Dynamic Capabilities in the Process of lnternationalization: The Perspective of Business Groups
-Emel Faiz - M.Mithat Üner .
957 Uluslararası Girişimciliğin Proaktiflik Boyutu: Küresel Doğan İşletmeler Üzerine Nitel Bir Araştırma / The Proactiveness Dimension of International
Entrepreneurship: A Qualitative Study On Born Global Firms
-Yavuz Yıldırım
983 Avrupalı Toplumsal Hareketlerin Yükselişi: 2012-2014 Arası Kurulan Birliktelikler / The Rising of European Social Movements. The Movement
Coalitions Established Between 2012-2014
-H. Burak Gemalmaz - İzzet Mert Ertan
“Rabbim Cleveland Dedi”: Sağlık Turizmi-İnsan Hakları İlişkisi Üzerine
1003 Başlangıç Notları / "God Showied Us the Way to Cleveland" : Introducrtory Remarks on the Relation Between Health Tourism and Human Rights
-Filiz Zabcı
1041 Kitap İncelemesi: Spinoza Problemi: Bir Nazi Subayının Paradoksu
-Erel Tellal
1047 Kronik: Rusya Surıye'de Ne Arıyor?