Çalışma Dünyası Dergisi

Kitap : Çalışma Dünyası Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 2148-1245

Cilt : 3/1

Periyot : 4 ayda bir

Yayın Tarihi : 2015

Yayıncı : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 8423

İÇİNDEKİLER

Mikro Kredilerin Kadın İstihdamı ve Kalkınmaya Etkileri:
Türkiye Orneği 7
-Impacts of Micro Credits on Woman Employment and
Development: Turkey Case
Yrd. Doç. Dr. Utku

-Japon Çalışma Hayatının İki Büyük Problemi: 15
Karoshi ve Karojisatsu
-Two Big Problems of the Japanese Working Life:
Karoshi and Karojisatsu
Yrd. Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL

-Bir İskandinav Refah Devleti Modeli Olarak İsveç'te
Esnek Çalışmanın Genel Görünümü 32
-Overview of Flexible Working in Sweden as
a Scandinavian Welfare State Model
Arş. Gör. Selami BAYRAK

-Yıllık Ücretli İzin Hakkının 4857 Sayılı
İş Kanunu'ndaki Görünümü 55
-The View of the Paid Annual Leave Right in
the Labor Law No 4857
Cüneyt Özen

-Türkiye'nin İstihdam Politikaları ve
Avrupa İstihdam Stratejisi'ne Uyumu 78
-Turkey's Employment Policies and Their Coherence with
European Employment strategy
Şerif OLGUN

-Hata Ağacı Analizi, Literatür Araştırması ve
Orta Ölçekli Bir işletmede Uygulama 106
-Fault Tree Analysis, Literature Research and Application
in a Medium-Sized Enterprise
Anıl ERDOĞAN

-AB Uyumlaştırma Çalışmaları Kapsamında Malzeme
Güvenlik Bilgi Formları 123
-Material Safety Data Sheets in the Scope of
EU Harmonization Studies
Sedef SERDA