Küreselleşme Sürecinde Sos.Yard. Bireyin Öz-Saygı Düz.Etkisi Bağlamında Dönüşümü ve Etkinliği

Kitap : Küreselleşme Sürecinde Sos.Yard. Bireyin Öz-Saygı Düz.Etkisi Bağlamında Dönüşümü ve Etkinliği

Yazar : * Emirali Karadoğan

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 2012

Yayıncı : --

Tür : Tez

Kitap No : 8282

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR
TABLOLAR
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
1.1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 7
1.1.1 Bireysel Ve Toplumsal Anlamda Sosyal Olmak 7
1.1.2 Yurttaşlık Kavramının Gelişimi ve Bireye Katkısı 16
1.1.3 Bireye Katkısı Toplumsal Bir Sorun Olarak Öz-Saygı 25
1.1.4 Sosyal'e Öz-Saygıya ve Yurttaşlığa Bir Meydan Okuma
Küreselleşme 29
İKİNCİBÖLÜM
2.1 SOSYAL YARDIM- KÜRESELLEŞME İLİŞKİSİ
2.1.1 Sosyal Yardım 51
2.1.2 SosyalYardımların Ortaya Çıkışı 53
2.1.3 Sosyal Güvenlik Sosyal Yardım İlişkisi 55
2.1.4 Sosyal Yardımların Amacı 58
2.1.5 Mevcut Sosyal Yardım Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları 61
2.1.6 Sosyal Yardımların Hedef Kitlesi 64
2.1.7 Sosyal Yardımların etkinliği 66
2.1.8 Dünyadaki Sosyal Yardım Uygulamaları 67
2.2 TÜRKİYEDE BİREYE VERİLEN DEĞER BAĞLAMINDA SOSYAL
YARDIMLARIN GELİŞİMİ 71
2.2.1 Muhafazakar Sosyal Yardımlar 73
2.2.2 Seküler Sosyal Yardımlar 77
2.2.3 Neo liberal Sosyal Yardımlar 87
2.3 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SOSYAL YARDIMLARIN
DÖNÜŞÜMÜ 91
2.3.1 Dünya Bankası'nın (WB) ve Uluslar arası Para Fonu'nun
(IMF) Etkisi 92
2.3.2 Ulusal Düzeyde Dönüşüm 101
2.3.2.1 Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Sosyal Yardımların
Dönüşümü 101
2.3.2.2 Sosyal Yardımların Dönüşümü: Paternalist Himayeci
Sosyal Yardımlar 108
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.1 TÜRKİYEDE YEREL DÜZEYDEKİ SOSYAL YARDIMLARIN
FAYDALANICISININ ÖZ SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE
BİR ALAN ARAŞTIRMASI 115
3.1.1 Sosyal Yardım- Öz-saygı İlişkisi 148
3.1.2 Yurttaşlık hakkı olarak sosyal yardım:
Hak eden- Hak etmeyen 165
3.1.3 Sosyal Yardımlar- Siyasi Rant: Klientalizm
3.1.4 Tembellik: İş mi, sosyal Yardmmı? 174
3.1.5 Yardım Alanların; Yoksulların Birbirini Şikâyet Etmeleri 179
3.1.6 Nasıl Bir Sosyal Yardım?
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
KAYNAKÇA
ÖZET
ABSTRACT