KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SOSYAL YARDIMLARIN BİREYİN ÖZ-SAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ BAĞLAMINDA DÖNÜŞÜMÜ VE ETKİNLİĞİ

Kitap : KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SOSYAL YARDIMLARIN BİREYİN ÖZ-SAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ BAĞLAMINDA DÖNÜŞÜMÜ VE ETKİNLİĞİ

Yazar : * Emirali Karadoğan

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 2012

Yayıncı : --

Tür : Tez

Kitap No : 8108

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
TABLOLAR
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Bireysel Ve Toplumsal Anlamda Sosyal Olmak: “Sosyal”in Anlamı
1.2. Yurttaşlık Kavramının Gelişimi Ve Bireye Katkısı... ... ... . . . ... ... . . .......15
1.3. Sosyal Bir Sorun Olarak Özsaygı 24
1.4. Sosyal°e Ve Yurttaşlığa Bir Meydan Okuma: Küreselleşme
1.5. “Yardım Alanları” Çalışmanın YöntemiÜzerine.......41
İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL YARDIM - KÜRESELLEŞME İLİŞKİSİ
2.1. SOSYAL YARDIM
2.1.1. Sosyal Yardımların Ortaya Çıkışı
2.1.2. Sosyal Güvenlik Sosyal Yardım İlişkisi..........53
2.1.3. Sosyal Yardımların Amacı
2.1.4. Mevcut Sosyal Yardım Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
2.1.5. Sosyal Yardımların Hedef Kitlesi..............62
2.1.6. Sosyal Yardımların etkinliği............64
2.1.7 Dünyadaki Sosyal Yardım Uygulamaları...........65
2.2. TÜRKİYEDE BİREYE VERİLEN DEĞER BAĞLAMINDA SOSYAL
YARDIMLARIN GELİŞİMİ.....................................69
2.2.1 Muhafazakar Sosyal Yard1mlar.................... 71
2.2.2. Seküler SosyalYardımlar..........................75
2.2.3.Neoliberal SoSyalYard1mlar..........................84
2.3. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SOSYAL YARDIMLARIN DÖNÜŞÜMÜ
2.3.1.Dünya Bankası°nın (WB) Ve Uluslar arası Para Fonu°nun (IMF) Etkisi.................................90
2.3.2.Ulusal Düzeyde Dönüşüm..............................98
S 2.3.2.1. Beş Yıllık Kalkınına Planlarında Sosyal Yardımların Dönüşümü:................................98
2 2.3.2.2. Türkiye°de Sosyal Yardımların Dönüşümü: Paternalist Himayeci Sosyal Yardımlar.............lO5
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYEDE YEREL DÜZEYDEKİ SOSYAL YARDİMLARİN FAYDALANICISININ ÖZSAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
KAYNAKÇA
ÖZET
SUMMAR