Isparta Gül Sektöründe Tarlada ve Sanayide Çalışan Emekçiler

Kitap : Isparta Gül Sektöründe Tarlada ve Sanayide Çalışan Emekçiler

Yazar : * Fatma Vatan

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Tarihi : Aralık 2014

Yayıncı : --

Tür : Tez

Kitap No : 8103

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
TABLO DİZİNİ
GİRİŞ
1.BÖLÜM:ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1.1Araştırmanın Sorunu
1.2Araştırmanın Amacı
1.3.Araştırmanın Önemi
2.BÖLÜM :
KURAMSAL ÇERÇEVE
TARİHSEL OLARAK ISPARTA GÜLCÜLÜĞÜ
2.1. Gülün ve Isparta Gülcülüğü’nün Tarihçesi
2.2 Gülün Tarihsel Olarak Isparta Ekonomisindeki ve Gül EmekçilerindekiYeri
2.3-Gül Sektöründe Emek Tarihi
2.3.1.Gülün Üretim Aşaması Teknoloji ve Emek
3.BÖLÜM:
YÖNTEM
3.1.Araştırma Modeli
3.2.Evren ve Örneklem
4.BÖLÜM:
ISPARTA GÜL SEKTÖRÜ VE GÜL EMEKÇİLERİ
4.1-Gül Sektörünün ve Gül Emekçilerinin Sorunları
4.2-Gül Sektöründe Meslek Hastalıkları
4.3-Gül Sektöründe İstihdamın Yapısı
4.3.1-Gül Sektöründe Kadın -Erkek İstihdamı ve Cinsiyete Dayalı İş Bölümü Ritüelleri
4.3.2- Gül Sektöründe Ücretler
5. BÖLÜM:
GÜL SEKTÖRÜNDE KOOPERATİF VE GÜLBİRLİK
5.1. Isparta Gül Sektöründe Kooperatif
5.1.1 Gülbirlik ve Rosense’in Tarihsel Gelişimi veYapısı
5.1.2.Gülbirlik’in Krizde Olduğu Yıllar Ve Emekçi Açısından
Durum
5.1.3. Gül Sektöründe Sendikaya Bakış ve Tez Koop-İş Sendikası
5.1.4. Kooperatif, Özel Sektör ve Yabancı Sermayeye Ait Fabrikalar ve Bu Fabrikalarda Çalışanların Koşulları
6.BÖLÜM:
DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER
6.1. Gül Sektöründe Emekçiler Açısından Gelinen Durum.
6.2. Öneriler
6.2.1 Isparta Gül Sektöründe Tarıma ve Tarımda Çalışanlara Yönelik Öneriler
6.2.2. Isparta Gül Sektöründe İşveren ve Fabrika Sahiplerine Yönelik Öneriler
6.2.3. Isparta Gül Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik
Öneriler
KAYNAKÇA.
EKLER:
Fotoğraflar