Doktorların Cezai ve Hukuki Sorumluluğu

Kitap : Doktorların Cezai ve Hukuki Sorumluluğu

Yazar : * Çetin Aşçıoğlu

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1982

Yayıncı : --

Tür : Kitap

Kitap No : 7880

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
1- KAVRAMLAR 17--18
2- TARİHİ GELİŞİMİ 18
I - Tıp İlmi Açısından 18--20
II -- Hukuk İlmi Açısından 20-22
İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİLİK HAKLARININ DOKTORLARIN SORUMLULUĞUNDAKİ YERİ
1- GENEL OLARAK 23
2- KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI 23--24
3- KİŞİLİK HAKKININ NİTELİKLERİ 24
I - Mutlak Hak 24
II - Kişiye Bağlı Olma 24
III -- Yasaya ve Genel Ahlâka Aykırı Olarak Sınırlandırılmama 25
IV -- Parayla Ölçülememe 25
4- KİŞİLİK HAKKININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 25
I -- Kişiliğin Kazanılması 25
II - Kişiliğin Kaybedilmesi 25--26
5- KİŞİLİK HAKKININ KONUSU VE KİŞİSEL DEGERLER 27
I - Maddi ve Bedensel Değerler 27-29
1 -- Yaşam ve Beden Brütünlüğié Değerleri 27--28
2 -- İnsanın Ruhsal Değerleri 28-29
6- SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE KİŞİLİK HAKLARI 29-30

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DOKTORUN HUKUKİ SORUMLULUĞU
1- GENEL OLARAK 31
2- SÖZLEŞME İLİŞKİSİ 31
I-- Vekâlet 31
II - Unsurları 32
1 -- Iş Görme (Tedavi) 32
2 - İşin Müvekkil (Hasta) Çıkarma ve iradesine Uygun Yapılması 32
3 -- İşin Zamana Bağlı Olmaması 32
4 -- Sonucun Elde Edılmemesı Rizikosunun Bulunmaması 32
5 - Ücret 33
6 - Tarafların Her Zaman Sözleşmeden Cayabilmeleri 33
7 -- Nisbî Bağımlılık 34
III -- Vekâletin İstisna Sözleşmelerin Farkı 34
1 -- Vekâlet - İstisna (Eser) 34-35
2-- Vekalet -Hizmet 35-36
3 -- Sonuç 36-37
3-- SÖZLEŞMENİN KURULMASI 37
I -- Genel Olarak (İcabı-Kabul) 37--38
II -- Doktorun Fîilîni Hukuka Uygun Hale Getiren Kurallar 38
1 -- Hastanın Rızası 38
a--Rızanın Şartları 39
aa -- Beyan Şekli 39
bb -- Hastanın Fiil Ehliyetine Sahip Olması 39--40
cc -- Hastanın Aydınlatılması 40--42
çç-Rızanın Konusu 42--43
dd- Rızanın Kapsamı 43-45
ee--Rızanın Zamanı 45
b--Rızanın Var Kabul Edildiği Haller 45--46
2 -- Doktorun Tıp Sanatını Uygulama Hakkı 46
a--Doktorluk Yapma ŞARTLARI 46-47
b-- Uzmanlık Nedeniyle Hakkın Sınırlandırılması 47--48
3 - Doktorun Borçları 49
a--Sadakat Borcu 49
b-Özen Borcu 49-50
aa - Tıp İlminin Kurallarına Uyma 50- 51
bb-Tedavi Amacı 51
aaa--Ötanezi ve Ortonazi 51
bbb-Güzelleştirme Estetikl Ameliyatları 52-53
ccc-Organ Nakli”, 53-54
ççç-Deneysel Çalışma|ar 55-57
ddd--Kişinin Cinsel Hayatı ve Üretim Fonksiyonları Üzerinde Tıbbî El Atmalar 57
aaaa -- Gebeliğe Son Verilmesi 57-58
bbbb - Kısırlaştırma (Sterilisation) 58-59
cccc - Yapay Döllenme 59-60
dddd-Kan Verme 60
III - Sonuç 61
4 - DOKTORUN TEDAVİDEN DOĞAN SORUMLULUGU 62
I - sorumluluğun Unsurları 62
1 -- Hukuka Aykırılık 63
a--Sözleşme İçindeki Hukuka Aykırılık 63--69
b--Sözleşme Dışında Hukuka Aykırılık 69--71
2 - Kusur 71-72
a--Doktorların Eylemlerine Göre Kusur Çeşitleri 72
aa-- Teşhis ve Tedavi Kusurları 72
aaa-İzinn Verilen Risk 72
bbb-Unsurları 73
aaaa - Tehlikeli Sonucun Öngörülebilir Olması (Kurucu Unsur) 73 -75
bbbb - Tıbbî Eylemler Teşhis - Tedavi (Maddi Unsur) 75-75
aaaaa - Araç ve Metod Seçiminde Kusur 76-77
bbbbb - Araç ve Yöntemlerin Tıp Kurallarının Uygulnmasında Kusur 77-82
bb - Teşhis ve Tedavi Dışındaki Kusurları 82
aaa--Hukuk Normlarına Aykırı Davranış Kusurları 82
bbb-Basit Dikkat ve Özen Görevlerine Aykırı Davranış Kusur|arı 83
b--Kusurun Değerlendirilmesinde 85-87
c--Kusurun Derecesi 87-89
3 -- Zarar 89
a--Maddi Zarar 89
aa--Tedavi Giderleri 89
bb - İs Gücü Kaybı 90
cc - Destekten Yoksun Kalma 90-91
dd - Ölüm Nedeniyle Diğer Maddi Zararlar 91 -92
b-Manevi Zarar............ 92-94
4 - İlliyet Bağı 94-95
5 -- DOKTOR VE ÖZEL SORUMLULUK HALLERİ 95
I -- Doktorun Kusursuz Sorumluluğu 95
II -- Doktorun İlâç Kullanılmasından Doğan Sorumluluğu 99
II -- Doktorun Çalıştırana Karşı Sorumluluğu 99
1 -- Devletin Sağlık Hizmetlerinden Sorumluluğu 100-405
2 - Özel Hastahanelerin Sorumluluğu 105-- 107
3 - Doktorun Çalıştırana Karşı Sorumluluğun Kaynağı ve Kapsamı (Dönme - Rücu Davası) 107-110
6 -- ÖNEMLİ SORUNLAR 110
I - Doktorun sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Haller 110
1 -- Sorumsuzluk Anlaşması 110--111
2 -- Hastanın Rıeasınııı Sorumluluğu Etkisi 111-112
3 -- Zaruret Hali 112-113
4 -- Tazminat Kapsamını Belirlenmesi 113-114
II -- Tazminat Davasında Taraflar ve Görev 115
1 -- Davacı 115
2 -- Davalı 115
3 -- Yetki ve Görev 116-112
4 -- Devlet Memurları Yasasının 13. Maddesinin Tartışılması 118--111
III - Kanıtlar (Deliller) 119
1- Çeşitleri 119-121
2 - Kanıtlama Yükü 120-121
3 -- Bilirkişi İncelemesi ve Yüksek Sağlık Şurası 121--125
IV -- Zaman Aşımı 125
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DOKTORUN CEZAİ SORUMLULUĞU
1-- GİRİŞ 125
2 - DOKTORLARIN KASTİ EYLEMLERİNDEN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUKLARI 127
I - Kası Kavramı 127
II - Kastın Tesbiti 128
III -- Memur Doktorlarla İlgili Suçlar 128
1 -- Memur Kavramı 128-131
2 -- İrtikap Suçları (TCK. 209-210) 130--135
3 - Görevi Savsama (Vazifeyi İhmal - TCK. 230) 130--137
4 - Görevi Kötüye Kullanma (Görevi Suiistimal TCK.240) 137-141
IV - Doktorların Kişiler Aleyhine İşlediği Suçlar 140
1 - Kasten Adam Öldilrme (TCK. 448) 140-142
2 - Kasten Müessir Fiil (Yaralama TCK. 456) 143
3 - Meslek Sırrznzn Açıklanması Suçu 142--143
a--Genel Olarak 144--145
b--Manevi Unsur 145--146
c--Maddi 146--147
d--Hukulca Uygun Açıklamalar 147
aa - Suç Teşkil Eden Hususların Ihbarı (Doktorların İhbar Yükümlülüğü) 147 149
bb- Hastnın Rızası 149--150
cc - Yetkili Makamın Emri 150
aaa-Doktor ve Tanıklık 150-151
bbb--Doktor ve Birkişilik 151--152
dd- Iztırar Hali 152-153
V - Irkın Tümlüğü Aleyhîne İşlenen Suçlar 153
1 - Çocuk Düşürme (Kürtaj) Suçları 153
a--Çocuk Düşürme İle İlgili Müşterek Unsurlar 154
aa -- Kadının Gebe Olması 154-156
bb-Maddi unsur 156-157
cc- Manevi Unsur 157
dd - Fiilin Hukuka Aykırı Olması 157
b--Şiddet Sebebleri 157--158
c--Kürtaj Suçlarında Teşebbüs 158--159
2 -- Kısırlaştırma 159--160
3 -- DOKTORLARIN TAKSİRLİ EYLEMLERİNDEN DOĞAN SUÇLAR 160--161
I - Doktorların Taksirli Eylemleri 161
1 - Tedbirsizlik Dikkatsizlilc 161
2 - Meslek ve San'atta Acemilik 161
3 -- Nizamat, Emavir ve Talimatlara Ria
II - Taksirin (Kusur) Değerlendirilmesi 162
1 --- Taksirin Belirlenmesinde Olçü 162--163
2 --- Taksirin Derecesi 163
3 -- Taksirin Saçların Diğer Unsurlarz 164--165
4 - ÖZEL SORUNLAR 165
I - Doktorların Tıbbi Yardımdan Kaçınma
Eylemlerî 165-166
1 - Kaçznma ve Kastî Suçlar (TCK 448-456) 166-167
2 -- Kaçznma ve Taksim' Suçlar (TCK. 455-459) 167
II - Cinsiyet Değiştirme Eylemleri 167
1 - Cinsiyet Kimliği Belirsiz Olanlara Yapılacak Tıbbi Yardım 168
a--Hukuka Uygunluğu Unsurları 168
aa - Cinsiyet Kimliğin Belirsiz Olması 163
bb -- Tıbbi Yardımın Amacı 168
cc-Rıza 168
b--Tıbbi Yardımın Çeşidi 168-169
2 - Eşcinsellere Yapılacak Tıbbi Yardım ve El Atmalar 169-172
a -- Cezaî Sorumluluğun Niteliği 172-173
III - Memur Doktorların Yargılama Usulleri 173
BEŞİNCİ BÖLÜM
1 - TABABET VE ŞUABAT SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 173--188
2 - RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDAKİ KANUN 189--192
3 - ORGAN VE DOKU ALINMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDAKİ KANUN 193-197
4 - HUSUSİ HASTAHANELER KANUNU 197--206
5- BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMASI ESASLARINA DAİR KANUN YÖNETMELİĞİ 206-210
6- TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ