Saltanat, 2.Meşrutiyet ve 1.Cumhuriyet'te Öğrenci Hareketleri

Kitap : Saltanat, 2.Meşrutiyet ve 1.Cumhuriyet'te Öğrenci Hareketleri

Yazar : * Muammer Taylak

Dil : Türkçe

Bölüm : Sivil Toplum Kuruluşları

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1969

Yayıncı : --

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 7393

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Saltanat Devri

Kuleli Vak'ası

Talebei Ulum Hareketleri

Abdülâziz'in Hal'i ve Harbiye Mektebi

Mithat Paşa'nm Sadrazamlıktan azli'nin Harbiye ve bazı Medrese öğrencileri üzerindeki tepkisi

Kleanti Skalyeri - Aziz Bey Komitesi

İttihat ve Terakki

Askeri Tıbbiye'nin ananesi

Ermeni Komitecileri'nin öğrenci hareketlerine etkisi

Harbiye Mektebinde kurulan teşkilât

Padişahın çok yaşa diye bağırmayan askeri tıbbiye öğrencileri

Şeref kurbanları

İhtilâlci Askerler Cemiyeti (Askeri İhtilâl Cemiyeti)

Harbiye Talebelerinin Yıldız'da selamlık merasimine iştirakleri

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Harbiye Mektebi

Bahriye Mektebinde hürriyet mücadelesi

Cemiyet-i İnkilâbiye

Selâmeti Umumiye Kulübü

Askeri Tıbbiye Mektebinde Gizli Cemiyet

2. Meşrutiyet Devri :

Nesli Cedid

Meşrutiyet nümayişçilerine, yine meşrutiyet Dahiliye Nazırı'nın verdiği cevap

Aklımız sokaklarda, meydanlarda. Dünkü Yıldız korkusu

Selânik korkusu

Meşrutiyetin ilânı ve Tıbbiyeliler'in nümayişleri

Evvelki nümayişler vaz'ı yed etmek idi; bu nümayişler ise cebe koymaktır.

Meşrutiyet ile ilgili hatıralar

Hürriyet kahramanı Murat Bey'e şimdi yuh!

Parti münakaşaları ve öğrenciler

Hasan Fehmi Bey'in katili'nin bulunması için yapılan miting

31 Mart Vak'ası

31 Mart Vak'ası ve Harbiye Mektebi

Türk Ocağı

İstanbul Nümayişleri ve Harp isteriz

Yüksek Tahsil Gençliği temsilcileri Padişah'ın Darülfünun talebelerinin savaş lehinde gösteril Sırpların müslümanları öldürmeleri tepki yarattı

Bab-ı Âli Baskını

İstanbul Üniversitesi öğrencileri Lenin'e Nobel Barış Armağanı verilmesini talep ettiler

Nüzhet Sabit gençliği isyana davet ediyor

Milli Kongre

İzmir'in işgali ve Darülfünun gençliği'nin düzenlediği Milli
Duygu Mitingleri

Sivas Kongresi'nde Türk Gençliği

I. Cihan Harbi ile Milli Mücadele devri arasındaki öğrenci hareketleri

1. Cumhuriyet Devri :

İstanbul Tranvay olayı

Romanyalı talebelere verilen ziyafet dolayısiyle Talebe Birliği ve Halk Partisi'nin tutumu

Milli Türk Talebe Birliği nin 1924 - 1925 yılları faaliyetleri

Vatandaşları Türkçe konuşmaya teşvik ediş

TKP ve Komünist Gençler Birliği Teşkilâtı

İhtiyat Talim Mektebinde bir olay

Milli Türk Talebe Birliği'nin Yerli Malı Kullanma Mitingi

Mühendis Mektebinden 60 öğrencinin tardına sebep olan olay Putları Kırma Savaşı (Nazım Hikmet'in açtığı kampanya) ve
gençlik

Üniversite Profesörleri başka iş yapamıyacaklar

Milli Türk Talebe Birliği'nin çeşitli faaliyetleri

Vagonli Hadisesi

Razğrat Olayı ve tepkileri

Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliği'ni, kanunlara, nizamlara ve bunları tatbikle sorumlu olan kişi ve müesseselere saygılı olmaya davet eden telgrafı

Çanakkale Şehitleri için abide isteyen gençlik

Kadrocuların yayınları ve Türk gençliğinin bunlara tepkisi

Türk Gençliğinin, Cenap Şahabettin, Rıza Tevfik, Ali Kemal ve Hüseyin Daniş aleyhinde şiddetli hücumları

Milli Türk Talebe Birliği'nin Ecnebi mekteplere açtığı kampanya

Türk Gençliği niçin Milliyetperver?

Köy ve köylü davasında Türk gençliği

MTTB'nin, İstanbul Tranvay şirketiyle mücadelesi

Ecnebi isim taşıyan ticarethanelerle mücadele

İstanbul Üniversitesi'nin açılışı

Yerlilik mitingi

Masonluk ve gençlik

1934 - 1935 yıllarında Tiirkiyede komünizm faaliyetk

Hatay mitingleri

Harbokulu'ndaki komünizm faaliyetleri

Irkçılık ve Turancılık

İleri Gençler Birliği - Vurgunculuk ve Faşizmle Sav

Tan Gazetesinin tahribi olayı

Türk Kültür Ocağı

Türk Kültür Çalışmaları Derneği

Türk Gençlik Teşkilâtı

İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği

Ankara Üniversite kampında bir olay

Türk Gençler Derneği

İçişleri Bakam'mn, Büyük Millet Meclisinde, komünizm faliyetleri konusunda izahatı

Amerikan Talebe Berliği'nin beyanları ve tepkileri

Prof. Pertev Nail Boratav'm sabote edilen konferası

İzmir'de «Zincirli Hürriyet» gazetesi aleyhine yapılan miting

Gençliğin komünizme karşı davranışları

Ankara Üniversite Rektörü'nün istifasiyle sonuçlanan Türkiye Komünist Partisi'nin yurt dışındaki faaliyetleri

Maraşal Fevzi Çakmak'm ölümü ve vukubulan olaylar

Çiçek Palas Olayları

Milliyetçiler Federasyonu

Gerici hareketler ve mitingler

Ticcanileri tel'in mitingi

Milliyetçiler Derneği

Genç Demokratlar Teşkilatı

D. Parti iktidarı ile, Üniversite ve Üniversiteliler mücadelesi

Prof. Turhan Feyzioğlu'nun vekalet emrine alınması ve tepkileri

Prof. H. Nail Kubalı'nm faaliyetleri

Demokrat Parti, Üniversite çatışmaları

Başbakan Adnan Menderes'in, D. Parti ile, Üniversite ve Ordu
ilişkileri konusundaki beyanı

Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği

Prof. H. Nail Kubalı'nın dersleri ve beyanları, iktidarı tedirgin ediyor

Kıbrıs Mitingleri

İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği'nden bir grup'un, Demokrat Parti Gençlik Kollarını kurmak isteyişleri ve bu maksatla Başbakana çektikleri telgraf

Milli Türk Talebe Birliği'nin kavgalı geçen kongresi

T.M.T.F. 15. Kongresi ve olaylar

Saidi Nursi ve Türk yüksek öğrenim gençliği

Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için yapılan taktik

Cumhuriyet Halk Partisi ve gençlik

Ankara'da Kızılay Olayları başlıyor

Kanlı Olaylar

27 Mayıs ihtilâlini hazırlayan günler

C.H.P.'nin Üniversitelileri Organize Komisyonu

Rum Kilisesinde toplantı yapan Türk Yüksek öğrenim gençliği

Üniversite bahçesindeki olaylar

Gelişen hareketler

Ankara Olayları

29 Nisan 1960 Olayları

555. K. Nümayişleri

C.H.P. Milletvekilleri gençlere yardımcı oluyorlar

Nehru'nün gelişi ve olaylar

Gösteriler devam ediyor

27 Mayıs ihtilalinde Harpokulu öğrencileri