Toplumsal Açıdan Yaşam Kalitesi

Kitap : Toplumsal Açıdan Yaşam Kalitesi

Yazar : * Faruk Sapancalı

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : İzmir

ISBN : 978-975-6146-38-5

Yayın Tarihi : 2009

Yayıncı : --

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6693

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL VE KURAMSAL AÇIDAN YAŞAM KALİTESİ
A.Yaşam Kalitesi Kavramı
1.Tanım
2.Unsurlar
a.Öznel Yaşam Algılaması (Öznel Mutluluk-İyilik Hali)
b.Yaşam Koşullarının Nesnel Değerlendirilmesi
c.İnsani Gereksinmelerin Karşılanması
B.Yaşam Kalitesi Araştırmaları
1.Sosyal Göstergeler Hareketi.
2.Yaşam Kalitesi Araştırmalarının Gelişimi
3.Günümüzde Yaşam Kalitesi Araştırmaları
C.Yaşam Kalitesine Yönelik Yaklaşımlar
1. Kuramsal Yaklaşımlar
a.Faydacı Yaklaşım
b.Sağduyulu Değerler Yaklaşımı
c.İnsan Gereksinmeleri Yaklaşımı
d.Yapabilirlik Yaklaşımı
2. Görgül Yaklaşımlar
a.Birleşmiş Millederin İnsani Gelişme Yaklaşımı
b.Ruut Veenhoven'in Mutlu Yaşam Beklentisi Yaklaşımı
c.Osberg ve Sh^cpe'ın "Ekonomik İyilik Endeksi" Yaklaşımı 73
d.Dublin Fonu Yaklaşımı
e.Sosyal Kalite Yaklaşımı
İKİNCİ BÖLÜM
TOPLUMSAL AÇIDAN YAŞAM KALİTESİ BİLEŞENLERİ
A.Gelir ve Maddi Refah.
1.Büyüme
2.Eşitlik
3.Yoksulluk.
B.Sağlığın Korunması ve Bakımı
1.Bireysel Açıdan Sağlık (—Yaşam Kalitesi)
2.Toplumsal Sağlık
C.Beşeri Sermaye Birikimi ve Eğitim
1.Beşeri Sermayenin Önemi
2.Eğitim
3.Temel Göstergeler
D.Toplumsal Güvence ve Güvenlik
1.Toplumsal Riskler.
2.Sosyo-Ekonomik Güvence
a.İş Güvencesi
b.Gelir Güvencesi ve Sosyal Koruma
3.Kamusal Güvenlik
E.Sosyal İlişkiler
1.Sosyal Sermaye
2.Sosyo-Ekonomik Etkileri
3.Temel Göstergeler
F.Barınma ve Konut.
G.Sürdürülebilir Çevre
1.Hava Kirliliği ve İklim Değişikliği
2.Suya Erişim
3.Toprak Kirliliği
4.Gürültü Kirliliği
H.Uygun İstihdam ve Çalışma Yaşamı
1.İstihdam Kalitesi
2İstihdam Düzeyi ve Biçimleri
3.Ücret ve Çalışma Koşulları
4.İş-Yaşam Dengesi
5.İş Tatmini
I. Özgürlük ve Demokrasi
SONUÇ
KAYNAKÇA