21. Yüzyılda Japonya'da İnsan Kaynakaları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemindeki Değişim

Kitap : 21. Yüzyılda Japonya'da İnsan Kaynakaları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemindeki Değişim

Yazar : * Necati Kayhan

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

ISBN : 978-975-0106-7-1-2

Yayın Tarihi : Nisan 2009

Yayıncı : --

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6692

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

SUNUŞ

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ

KISALTMALAR

GİRİŞ

I. BÖLÜM

YÖNETİM KAVRAMINA TEORİK YAKLAŞIM

Giriş- Genel Olarak

1 - Organizasyon

a) Klâsik Organizasyon Teorisi

b) Neoklâsik Organizasyon Teorisi

c) Modern Organizasyon Teorisi

d) Durumsallık Teorisi (Contingency Theory)

e) Postmodern Yönetim Organizasyon Teorisi (Postmodern Yaklaşım)

2- Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin Doğuşu ve Temelleri

a) Toplam Kalite Yönetimi ve Liderlik

b) TKY ve Motivasyon

aa) insan Doğası Hakkında Yaklaşımlar ve Motivasyon

bb) Çağdaş Motivasyon Teorileri

aaa) Kapsam Teorileri

bbb) Süreç Teorileri

c) Motivasyonu Yükselten Araç ve Yöntemler

aa) Örgütün "Koyduğu" Resmî Kurallar ve Bunlara Uymayı Sağlama

bb) Kişileri îstenen Davranışlara Sürükleyecek Maddi ve Manevi (Para, Sosyal Haklar ve Kariyer Gibi) Ödüllerin Kullanılması

cc) İş Tatmini Eylemin Yada İşin Niteliğinden Kaynaklanan Ödüllendirmeler

dd) Motivasyon ve Verimlilik İçin, Örgüt Amaçlarını Kişisel Amaçlarla Buluşturmak Suretiyle Kişinin Yeteneklerini Göstermesine İmkân Sağlanması
II. BÖLÜM

JAPONYA'YI BAŞARIYA TAŞIYAN YÖNETİM SİSTEMİ

A) JAPONYA'NIN KALKINMASINA ETKİ EDEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER

Giriş: Japon Yönetim Modeli ve Motivasyon

1) Japonya'nın Tarihine Kısa Bir Bakış

2) Japon Kültürü

a) Japonlar da Aile Anlayışı ve Takım Ruhu

b) Yaşam Boyu Eğitim ve Kişisel Gelişim

c) Tasarruf Eğilimli Kültür

3) Japonya Kalkınma Felsefesi

4) Japon Ekonomisi

B) JAPON İŞLETME YÖNETİMİNİN

BAŞARI PRENSİPLERİ

1) Japonya daki Kaliteli Yönetimin Tarihi Gelişimi

(Hoshin Yönetim Modeli)

2) Japonya'da Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri

a) Sürekli Gelişme (Kaizen)

b) Katılmalı Yönetim (Kessai)

aa) Karar Verme Sistemi ve Kalite Kontrol Çemberleri:

c) Sıfır Hata île Tam Zamanında Üretim (Stoksuz üretim)

a) Stratejik Yönetim (HOSHİN)

b) İç Denetim (FOKA YOKE)

c) Hatasız Üretim (JIDAKO)

d) Üretim Sistemi Anlayışında Değişim (Esnek) Yalın Üretimi Sistemi

a) Keiretsu (Şirket Ağları)

e) Yenilikçilik ve AR-GE' ye Önem

f) İşletmelerde Aile Tipi Dayanışma Anlayışı

(KAISHA, KYOSEI)

a) Ömür Boyu istihdam

b) Kıdeme Göre Ücret ve Kariyer Gelişimi

c) İşe Girişte İş Gücü Seçimi

zı. Y. Y. Japonya aa insan Kaynaman lorıtnmı ut znuusırıytı ııışKutr oısı,crrunucıu

g) İş Ahlâkı

h) Japon Organizasyon Yapısında Liderlik

i) Görsel Denetim, Etkin İletişim ve Halkla İlişkiler

j) Yönetimde Uzlaşmacı Kültür ve Kalitenin Korunması

III. BÖLÜM

JAPONYA'DA ÇALIŞMA HAYATININ FARKLILIKLARI A) JAPONYA'DA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)

Giriş

1) Japonya da îş Kazası Görülme Sıklığı

2) Japonya, ABD ve AB Ülkelerinde Karşılaştırmalı îş Kazası Gc

Sıklığı

3) Japonya'da Ölümlü îş Kazası Görülme Sıklığı

4) Japonya'da îş Yeri Büyüklüklerine Göre Meydana Gelen İş Ka

Sıklığı

5) Japonya'da Meslek Hastalığı

6) Japonya'da Mesleklere Göre întihar Sıklığı

7) Japonya'daki îş Yerlerinde İSG'ye İlişkin

Öncelikli Görülen Sorunlar

a) Japonya'da Çalışma Hayatına İlişkin Koruyucu Bazı Teme

Düzenlemeler Japonya'da Fazla Mesai Uygulamaları ve

Aşırı Yorgunluk

b) Nüfusun Yaşlanması

c) Kadın Çalışanlar

8) Japonya'da ÎSG Konusunda Yeni Yaklaşımlar

9) Japon Çalışma Hayatında İSG'ye İlişkin Örnek Uygulamalar.

10) Japon İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Problemlerinin Tanımlanma Süreci (5N+K)

11) İSG'de Bilgilendirme (Görsel Yönetim)

12) Japon İşletmelerinde İSG'nin Örgütlenme Şekli
B) JAPONYA'DA SENDİKACILIK

1) Tarihçe

2) Toplu İş İlişkilerinde Hukuksal Çerçeve

3) Sendikanın Örgütlenme Şekilleri

a) îş Kolu Sendikacılığı

b) Bölgesel Sendikacılık

c) Meslekî Sendikacılık

d) îş Yeri Sendikacılığı

e) Ulusal Düzeyde Sendikacılık

aa) Rengo (Japon îşçi Sendikaları Konfederasyonu)

bb) Sohyo (Japonya Sendika Birlikleri Konseyi)

cc) Domei (Japon îşçi Konfederasyonu)

dd) Churitsu Roren (Japon Bağımsız Sendikalar Federasyonu ee) Shinsanbetsu (Sanayi Kuruluşlar Ulusal Federasyon)

4) Toplu îş Sözleşme Düzeni ve Grev Hakkı

a) TÎS Hakkı

aa) Yıllık Toplu Ücret Pazarlığı (ilkbahar Hücumları Şunto bb) Çalışma İlişkileri Komisyonu ve îş Uyuşmazlıkların Hal

b) Grev Hakkı

5) Ömür Boyu İstihdam Sistemindeki Değişme

6) Sendikal Alandaki Son Durum

7) Japon Modeli Yönetim ve Sendikacılığın Değerlendirilmesi

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

KAYNAKLAR