Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim

Kitap : Sağlık Hizmetlerinde ve İşletmelerinde Yönetim

Yazar : * Çetin Akar * Hüseyin Özalp

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayıncı : Somgür Yayıncılık

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 6636

İÇİNDEKİLER

ÜNİTE I. SAĞLIK HİZMETLERİ

A. Koruyucu Sağlık Hizmetleri

1. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

2. Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

B. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

1. Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri

2. İkinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri

3. Üçüncü basamak tedavi eüiu sağlık hizmetleri

C. Rchabilite Edici Sağlık Hizmetleri

1. Tıbbi rehabilitasyon hizmetleri

2. Sosyal rehabilitasyon hizmetleri

ÜNİTE II. İŞLETME

A. İşletmelerin Amaçları ve Fonksiyonları

1. İşletmelerin amaçları

2. İşletmelerin fonksiyonları

B. İşletmelerin Türleri

1. Faaliyet alanlarına göre işletme türleri

2. Üretim araçlarının mülkiyeti açısından işletmeler

3. Üretilen mal veya hizmetin ait olduğu sektör açısından işletmeler

4. Tüketicilerin türlerine göre işletmeler

5. Büyüklüklerine göre işletmeler

C. İşletmelerin Yasal Yapıları

1. Özel işletmelerin yasal yapıları

2. Kamu işletmelerinin yasal yapıları

D. Çok Uluslu İşletmeler

1. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'na göre kurulan işletmeler

2. Petrol Kanunu'na göre kurulan işletmeler

3. İki veya çok taraflı anlaşmalarla kurulan işletmeler

E. İşletmelerin Kuruluşu

1. Proje fikrinin doğuşu

2. Fizibilite çalışmaları ve raporu

3. Değerlendirme ve yatırım kararı

4. Kesin proje

5. Yatırım

6. Faaliyete geçiş

F. İşletmelerde Verimlilik ve Risk

1. Verimlilik

2. Risk

G. İşletmelerin Kapanışı

1. Faaliyet süresinin sona ermesi

2. Faaliyet amacının gerçekleşmesi

3. İşletme sahibinin ölümü
4. Birleşme

5. Devir

,6. Tasfiye

ÜNİTE III. SAĞLIK İŞLETMELERİ

A. Sağlık İşletmelerinin Amaçlar.

1. Genel amaçlar

2. Ö/.cl amaçlar

B. Sağlık İşletmelerinin Türleri

1. Yataksız sağlık işletmeleri

2. Yataklı sağlık işletmeleri

C. Sağlık İşletmelerinin Hukuksal Yapıları

1. Özel sağlık işletmeleri

2. Kamu sağlık işletmeleri

D. Hastane İşletmeleri

1. Hastane işletmelerinin tanımı

2. Hastane işletmelerinin fonksiyonları

3. Hastane işletmelerinin türleri

4. Hastane işletmelerinin diğer işletmelerden farklılıkları

ÜNİTE IV. YÖNETİM

A. Yönetim Kademeleri

1. Alt kademe yönetim

2. Orta kademe yönetim

3. Üst kademe yönetim

B. Yönetsel Beceri

1. Yönetimde meslekle ilgili bilgi

2. Yönetimde yönetimle ilgili bilgi

C. Yönetim Süreci

1. Planlama

2. Örgütleme

3. Yürütme (Yöneltme)

4. Denetim

ÜNİTE V. KAMU YÖNETİMİ

A. Devlet Kavramı

B. Devlet Yönelimi Türleri

1. Monarşik yönetim

2. Oligarşik yönelim

3. Fcodalilcr yönetim

4. Totaliter yönelim

5. Teokratik yönetim

6. Federal yönelim

7. Başkanlık sistemi

8. Cumhuriyet yönelimi

C. Anayasa

1. Anayasanın tanımı

2. Anayasanın özellikleri
D. Yönelim Organları

1. Yasama

2. Yürülmc

3. Yargı.

E. Genel Yönetim

1. Merkez örgülü

2. Taşra örgülü

F. Yerel Yönetimler

1. Il özel idareleri

2. Belediyeler

3. Köy yönetim

G. Genel Yönetimle Yerel Yönelimler Arasında Koordinasyon.

ÜNİTE VI. PLANLAMA

A. Planlama Süreci

1. Amaçların belirlenmesi

2. Mevcut durumun değerlendirilmesi

3. Zamanlama

4. Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi

5. Planlama

B. Plan Türleri

1. Sürelerine göre planlar

2. Kapsamlarına göre planlar

3. Tekrar edilmelerine göre planlar

C. Plan, Program ve Proje İlişkisi.

D. Karar Verme Süreci

1. Sorunun farkına varma

2. Sorunu belirleme ve tanımlama

3. Çözüme ilişkin seçenekleri belirleme

4. Seçenekleri değerlendirme

5. En uygun seçeneği seçme

6. Uygulama

E. Sağlık Hizmetlerinde Planlama

1. Uzıın dönemli planlarda sağlık hizmellcri>

2. Sağlık işletmelerinde planlama

ÜNİTE VII. ÖRGÜTLEME

A. Örgütleme Süreci

1. işlerin tanımlanması

2. İşlerin bölümlere ayrılması

3. Örgütsel yapının kurulması

4. Birimlerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi

5. Örgüt birimleri arasında koordinasyon sağlanması

6.. Örgüt şemaları ve örgiil cl kitapları hazırlanması

B. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesinin Hukuksal Dayanakları

1. Anayasa

2. 3017 Sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu

3. 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

4. 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

5. Diğer kanunlar
C. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi

1. Sağlık hizmetleri merkez örgütlenmesi (Sağlık Bakanlığı)

2. Sağlık hizmetleri taşra örgütlenmesi

D. Türkiye'de Hastane İşletmeleri Organizasyonu

1. Sağlık Bakanlığı hastane işletmeleri organizasyonu

2. Sosyal Sigortalar Kurumu hastane işletmeleri organizasyonu

3. Üniversite hastane işletmeleri organizasyonu

4. Milli Savunma Bakanlığı hastane işletmeleri organizasyonu

5. Özel hastane işletmeleri organizasyonu.

E. Bazı Ülkelerde Hastane İşletmeleri Organizasyonu

1. Amerika Birleşik Devletlcri'nde hastane işletmeleri organizasyonu...

2. İngiltere'de hastane işletmeleri organizasyonu

3. Almanya'da hastane işletmeleri organizasyonu.

F. Uluslararası Sağlık Örgütleri

1. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

2. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

3. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

4. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

5. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)

6. Birleşmiş Milletler Afetzedelere Yardım Kuruluşu (UNDRO)

7. Uluslararası Çalışma Örgütü

8. Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu (UNFPA)

ÜNİTE VIII. YÜRÜTME (YÖNELTME)

A. Motivasyon

1. İnsan ihtiyaçlarının tanımı

2. Özendirme araçları

B. Liderlik

1. Yönetici türleri

2. Örgütsel liderlik kavramı

3. İyi bir yöneticide bulunması gereken özellikler

C. İletişim

1. İletişim süreci

2. İşletmelerde iletişim biçimi

. 3. İleLişimi etkileyen faktörler

4. Yönetim bilgi sistemi

ÜNİTE IX. DENETİM

A. Denetim Süreci

1. Denelim standartlarının belirlenmesi

2. Gerçekleşen faaliyetlerin ölçümü

3. Gerçekleşen faaliyetlerin denetim standartları ile karşılaştırılması Düzeltme işlemleri ile ilgili geri bildirim

B. Denetim Türleri

1. Kamu işletmelerinde denetim türleri

2. Özel işletmelerde denetim türleri

3. Yapılış aşamalarına göre denetim

C. Etkili Bir Denetim Sisteminin Özellikleri

1. Bağımsızlık ilkesi
2. Maddesellik ilkesi

3. Bulguların doğruluğunu saptama ilkesi

4. Çalışma ilkeleri

D. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Denetimi

E. Sağlık İşletmelerinde Denetim Kurulları.

1. Tıp hizmetleri yürütme kurulu

2. Tıbbi soruşturma kurulu

3. Koordina'syon kurulu

4. Hasta dosyaları kurulu

5. Doku kurulu

6. Kullanma kurulu.

7. Sağlık standartlarını gözden geçirme kurulu

8. Enfeksiyon kurulu

9. Eczane ve ilaç kurulu

ÜNİTE X. TEDARİK YÖNETİMİ

A. Tedarik Bölümünün Fonksiyonları.

1. Mal tedariki

2. Hizmet tedariki

3. Bilgi ve teknoloji tedariki

4. Fiziksel alan tedariki

5. Finans tedariki

6. İnsan kaynaklan tedariki

B. Tedarik Yöneticisinin Görevleri

1. Tedarik planlaması

2. Tedarik organizasyonu

3. Birimler arası koordinasyon.

4. Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

5. Tedarik faaliyetlerinin denetimi

C. Kamu İşletmelerinde Tedarik Usulleri

1. Kapalı teklif yöntemi

2. Belli istekliler arasında kapalı teklif yöntemi

3. Açık teklif yöntemi

4. Pazarlık yöntemi

5.* Yazışma yöntemi

6. Diğer yöntemler

D. Özel İşletmelerde Tedarik Usulleri

1. Türk Ticaret Kanunu açısından tedarik

2. Vergi kanunları açısından tedarik

3. İş kanunları açısından tedarik

E. Sağlık Hizmetlerinde Tedarik Yönetimi

1. Yataklı sağlık kuruluşlarında tedarik

2. Yataksız, sağlık kuruluşlarında tedarik

ÜNİTE XI. ÜRETİM YÖNETİMİ

A. Üretim Yönetimi Bölümünün Fonksiyonları ve Üretim Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar

1. Üretim yönelimi fonksiyonları

2. Üretim türleri

3. Üretim sistemleri...

4. Üretim yönetimi organizasyonu
B. Üretim Yöneticisinin Görevleri

1. Üriin ile ilgili görevler

2. Finansman ile ilgili görevler

3. Malzeme ile ilgili görevler

4. Bina, makine ve teçhizat ile ilgili görevler

5. İnsan kaynakları ile ilgili görevler

6. Üretim yönetimi ile ilgili görevler

7. Yönetim ile ilgili görevler

C. Üretim Yönetiminde Kalite Denetimi

D. Sağlık Hizmetlerinde Üretim Yönetimi

1. Koruyucu sağlık hizmetlerinde üretim yönetimi ve organizasyonu

2. Tedavi' edici sağlık hizmetlerinde üretim yönetimi ve organizasyonu3 Hastane işletmelerinde üretim yönetimi faaliyetleri

E. Sağlık Hizmetleri Üretiminde Kalite Denetimi

1. Sağlık hizmetleri üretiminde kalite denetimi ile ilgili ölçütler

2. Sağlık hizmetleri üretiminde kalite denetimi mctodları

ÜNİTE XII. PAZARLAMA YÖNETİMİ

A. Pazarlama Bölümünün Fonksiyonları

1. Pazar araştırmaları

2. Ürün faaliyetleri

3. Fiyallama

4. Satış çabalan

5. Dağıtım

B. Pazarlama Yöneticisinin Görevleri.

1. Pazar ile ilgili görevler

2. Ürün ile ilgili görevler

3. Fiyat ile ilgili görevler

4. Dağıtım ile ilgili görevler

5. Satışla ilgili görevler

6. Pazarlama yönetimi ile ilgili görevler

C. Pazarlama Organizasyonlarının Sınıflandırılması

1. Fonksiyon esasına göre pazarlama organizasyonu

2. ürün (mamul) esasına göre pazarlama organizasyonu

3. Coğrafi bölge esasına göre pazarlama organizasyonu

4. Müşteri esasına göre pazarlama organizasyonu

D. Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Faaliyetleri

1. Hastane işletmelerinde pazarlama organizasyonu

2. Sağlık hizmetlerinde pazarlama karması

3. Sağlık hizmetlerinde pazarlama araştırmaları

4. Talep tahminleri

5. Bir pazarlama ürünü olarak sağlık hizmeti

6. Sağlık hizmetlerinin fiyaılandırılması

7. Sağlık hizmetleri planlamasında dağıtım (ulaşılabilirlik)

8. Sağlık hizmetlerinde satış çabalan

ÜNİTE XIII. FİNANS YÖNETİMİ

A. Fiııans Bölümünün Fonksiyonlar

]. Finanslaıııa

2. Yatırım

3. Kar dağıtımı