Türkiye'de Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler

Kitap : Türkiye'de Su Yönetimi: Sorunlar ve Öneriler

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sınıflandırılmamış

Yayın Yeri : İstanbul

ISBN : 978-9944-405-42-3

Yayın Tarihi : Eylül 2008

Yayıncı : TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5979

İÇİNDEKİLER

l.GİRİŞ
2. SU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
2.1 Suyun Niceliksel Durumu - Su Potansiyeli
2.2 Suyun Niteliksel Durumu - Su Kirliliği
2.3 Su Tüketimi - Kullanımı
2.4 Küresel Ölçekte Su Sorunları
3. TÜRKİYE'DE SU MİKTARI NİCELİĞİ
3.1 Yüzeysel Sular
3.2 Yeraltı Suları
3.3 îklim Değişikliğinin Su Miktarına Etkisi
3.4 Su Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Önlemler
4. TÜRKİYE'DE SU KAYNAKLARININ KALİTESİ
4.1 Kirletici Kaynaklar
4.1.1 Evsel Atıksular
4.1.2 Endüstriyel Atıksular
4.1.3 Tarımsal Atıksular (Drenaj Suyu
4.1.4 Diğer Kirletici Kaynaklar
4.2 Havzalarda Su Kalitesi
4.3 Su Kalitesi İzleme Çalışmaları
4.4 Entegre Havza Yönetimi
4.4.1 Entegre Havza Yönetimi (EHY) İlkeleri - Uluslararası ve Ulusal Uygulamalar
4.4.2 Su Çerçeve Direktifi Açısından Entegre Havza Yönetimi
4.4.3 Türkiye'de Entegre Havza Yönetimiyle İlgili Güncel Çalışmalar.
4.5 Su Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Önlemler
4.5.1 Yerleşim Altyapısı
4.5.2 Sanayi Altyapısı
4.5.3 Tarım Uygulamaları
5.TÜRKİYE'DE SU KULLANIMI VE İDARİ UYGULAMALAR
5.1 Su Kullanımı
5.1.1 İçme Suyu Amaçlı Kullanım
5.1.2 Endüstriyel Amaçlı Kullanım
5.1-3 Tarımsal Amaçlı Kullanım
5.1.4 Hidroelektrik Enerji Üretimi Amaçlı Kullanım
5.1.5 Jeotermal Enerji
5.2 Suyun Özelleştirilmesi
5.2.1 Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli
5.2.2 İmtiyaz Sözleşmeleri
5.2.3 Diğer Bazı Modeller
5-3 Su Tahsisi
5.3-1 Yüzeysel Sular İçin Tahsis
5-3.2 Yeraltı Suları İçin Tahsis
5.3.3 Kaynak Suları İçin Tahsis
5.3.4 Enerji ile İlgili Tahsisler
6. TÜRKİYE'DE SU MEVZUATI
6.1 Su Yönetimi ile Doğrudan İlgili Mevzuat
6.2 Su Yönetimi ile İlgili Diğer Mevzuat
6.3 Yerel Yönetimlerin Görevlerini Düzenleyen Mevzuat
6.4 AB Müktesebatı ile Uyum
7. SU YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KURUMLAR
7.1. Kamu Kurumları
7.1.1 Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB
7.1.2 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB
7.1.3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB
7.1.4 Sağlık Bakanlığı
7.1.5 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
7.1.6 İçişleri Bakanlığı
7.1.7 Dışişleri Bakanlığı
7.1.8 Maliye Bakanlığı
7.1.9 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7.1.10 Kültür ve Turizm Bakanlığı
7.1.11 Başbakanlık
7.2 Kamu Kurumu Niteliğindeki Tüzel Kurumlar
7.3 Yerel Yönetimler
7.4 Sivil Toplum Kuruluşları (STK
8. SONUÇ: TÜRKİYE'DE SU SORUNLARI VE ÖNERİLER
8.1 Nicelik (Miktar) Sorunu ve Öneriler
8.1.1 Talep Artışı
8.1.2 Tarımsal Sulama
8.1.3 Şebeke Sistemlerinde Kayıp ve Kaçaklar
8.1.4 Bilinçsiz Su Kullanımı ve Su Tasarrufu
8.1.5 Evsel ve Endüstriyel Arıtılmış Suların Yeniden Kullanım Olanakları.
8.1.6 Yağmur Sularının Kullanımı - Sarnıçlar
8.2 Nitelik (Kalite) Sorunu ve Öneriler
8.2.1 Noktasal Kirleticilerin Kontrolü- Atıksu Arıtma Tesisleri
8.2.2 Yayılı Kirleticilerin Kontrolü
8.3 Kurumsal - Yasal Sorunlar
8.4 AB Uyum Süreci ve Su Çerçeve Direktifi Sorunları
KAYNAKLAR