Yenice İş Sağlığı Merkezi (YİSME) 1980-1985 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Kitap : Yenice İş Sağlığı Merkezi (YİSME) 1980-1985 Yılları Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Ocak 1986

Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Tür : Rapor

Kitap No : 591

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
Sayfa
ÖNSÖZ
TABLOLAR DİZİNİ

2. KURULUŞ VE AMAÇLAR
a. Kuruluş
b. Amaçlar
c. YİSME'nin Çalışma Konuları
d. YİSME'de Uygulanan Tıbbi Muayeneler
3. HİZMET ALANI
a. Nüfus
b. Poliklinik Hizmetleri

c. Laboratuvar Hizmetleri
d. Aile Planlaması Hizmetleri
4. SONUÇ
5. EKLER
Ek 1. Kitap İçinde Adı Geçen Hastalık
Kod Numaralanının İşaret Ettiği Hastalıklar
EK 2. YİSME'yi Ziyaret Eden Misafirler
EK 3. YİSME'de Yapılan Araştırmalar
EK A. YİSME Bölgesindeki iş Kazalarının Yıllık Dağılımları

NOTLAR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Yayın No : 86/38