Sağlık İşleri Yönetmeliği

Kitap : Sağlık İşleri Yönetmeliği

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : -

Yayın Tarihi : Ocak 1965

Yayıncı : MKE - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5891

İÇİNDEKİLER

Genel Esaslar
Amaç
Kapsam
Müstenidat
Prensip ve politika
Terim ve tarifler
Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları
Referanslar
Revizyon esasları
Dağıtım ve kullanma esasları
Yürürlüğe giriş esasları
Özel Kurallar
Personelin sağlık muayeneleri
Kurum sağlık muayene ve tedavi yerleri
Personelin muayene ve tedavilerinde uygulanacak işlemler
Hijyenik faaliyetler
Personelin tedavi edilme esasları
Fabrika, ünite ve merkez iş hekimliklerinin çalışma esas ve şekilleri
İş hekiminin fonksiyonları
İş kazaları
İş hekimliklerinin diğer servislerle iş birliği
İlk yardım dolapları
Ev hastalarının muayene ve tedavileri
Kurum hastanelerinin çalışma şekil ve şartları
Kurum Hastaneleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre çalıştırılır
Muayene ve tedavi ücretleri
Sağlık Kurulu ve çalışma şekli
Sağlık Kurullarının yapacağı işler
Elmadağ Barut Fabrikasının sağlık işleri
Kurumumuz teşkilâtında - çalışan tabip, eczacı, diş tabibi ve hayati kimya mütehassıslarına dış mevzuat gereğince bu gibi personele ödenmeyi âmir olan tazminat vesair haklar, Genel Müdürlük (Sağlık Şube Müdürlüğü) -çe tesbit edilecek esaslar çerçevesinde ödenir
Bu Yönetmelik maddelerinde yazılı hususların tatbik şeklini gösterir formlar ve izahnameler Sağlık Şubesi Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yayınlanır
Tıbbi dosyaların kullanılmaları
Yatak ve tedavi ücretleri