Sivil Toplum ve Devlet

Kitap : Sivil Toplum ve Devlet

Yazar : * John Keane

Dil : Türkçe

Bölüm : Sivil Toplum Kuruluşları

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-8949-00-4

Yayın Tarihi : Mayıs 2004

Yayıncı : 7 Kıta Yayınları

Çevirmen : --

Tür : Kitap

Kitap No : 5750

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
9 GİRİŞ John Keane
10 A- Merkezî ve Doğu Avrupa 14 B- Sivil Toplumun Yok Oluşu
23 C- Eski Temalar, Yeni Karışıklıklar
I. Bölüm
MODERN FELSEFE GELENEĞİNİN
YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
47 I. DESPOTİZM VE DEMOKRASİ
Sivil Toplum İle Devlet Arasındaki Ayrımın Kökenleri
ve Gelişimi 1750-1850 John Keane
47 A-Giriş
53 B- Despotizm ve Sivil Toplum
60 C- Sivil Toplum Devlete Karşı
67 D-Evrensel Devlet
74 E- Yeni Despotizm
83 F-Bazı Sonuçlar
91 II. GRAMSCI VE SİVİL TOPLUM KAVRAMI Norberto Bobbio
91 A- Toplumdan Devlete ve Devletten Topluma
95 B- Hegel ve Marx'ta Sivil Toplum
101 C- Gramsci'de Sivil Toplum Kavramı
105 D- Altyapı-Üstyapı ve Öncülük-Diktatörlük İlişkisinde
Sivil Toplum Uğrağı 108 E- Sivil Toplum Kavramının Tarihyazımsal ve
Pratik-Siyasal Kullanımları 111 F- Siyasal Öncülük ve Kültürel Öncülük 115 G-Sivil Toplum ve Devletin Sonu
119 III. KARDEŞLER ARASI TOPLUMSAL SÖZLEŞME Carole Pateman
147 BİÇİMSEL DEMOKRASİ ÜZERİNE Agnes Heller
147 A- Biçimsel Demokrasi
152 B- Kuşatılmış Demokrasi
157 C- Özel Mülkiyetin Pozitif Olarak Ortadan Kaldırılması
162 D- Büyüme ve Varlığını Koruma
II. Bölüm
BATI DEVLETLERİ VE SİVİL TOPLUMLAR
167 V. MEDENİLEŞME SÜRECİ Helmut Kuzmics
167 A- Medeniyet, Burjuvazi ve Saray Toplumu
172 B- Özkısıtlama Aygıtının Gelişimi
177 C- Sanayi Medeniyeti
182 D- Medeniyet Kuramının Kapsamı ve Sınırları
186 E- Tahakküm Medeniyeti
197 VI. ŞİDDET VE MEDENİYET: FİZİKİ ŞİDDET ÜZERİNDEKİ DEVLET TEKELİ VE BUNUN İHLALİ Norbert Elias
223 VII. TOPLUMSAL GÖRÜNÜRLÜĞÜN ÇÖKÜŞÜ Pierre Rosanvallon
223 A- "Ya Milliyetçilik ya da Özelleştirme" Alternatifini Aşmak
226 B- Devlet Müdahalesi Gerekliliğinin Azaltılması
231 C- Toplumda Karşılıklı Desteği Yerleştirme
234 D- Toplumsal Görünürlüğün Arttırılması
239 E- "Sosyal Demokrasi Sonrası" Senaryo
247 VIII. ZAMAN, PARA VE
REFAH DEVLETİ KAPİTALİZMİ
Kari Hinrichs/Claus Offe/Helmut VViesenthal
249 A- Klasik Çözümlerin Başarısızlığı
253 B- Rasyonel Aktörler ve Çalışma Zamanı İndirimleri Konusundaki Görüşmeler 262 C- Geriye Kalan Seçenekler ve Ortaya Çıkan Fırsatlar
271 IX. TOPLUMSAL HAREKETLER VE GÜNLÜK HAYATIN DEMOKRATİKLEŞMESİ Alberto Melucci
271 A- Tiyatro Olarak Çatışma: Karakterlerden Göstergelere
278 B- Siyasetin Sonu mu?
282 C- "Sanayi Sonrası" Demokrasinin İkilemleri
III. Bölüm
DOĞU DEVLETLERİ VE SİVİL TOPLUM İMKÂNI
291 X. TOTALİTARİZMİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Jacques Rupnik
291 A- Paradoksal Bir Yolculuk
295 B- Yemden Tanımlanan Totalitarizm: Post-Stalinist
Totalitarizmin Bağımsız Siyasal Düşünüşteki İmgeleri 297 C- Orwellci Miras: "Kurumsallaşmış Yalan"
ve Totaliter Diller
297 D- Toplumsal Denetimden "Toplumsal Sözleşme"ye 300 E- Totaliter İktidarm Anahtarları 304 F- Toplumsal Denetim ve Toplumsal Sözleşme 307 G- Totalitarizm mi Otoritarizm mi? 309 H- Totalitarizmin Kaynakları: Devlet, Sosyalizm ve Modernliğin
Dönüşümleri
311 I- Entelektüeller, Devlet ve Rejim 313 İ- Totalitarizmin Ötesinde
319 XI. AVRUPA'NIN ÜÇ TARİHSEL BÖLGESİ Bir Taslak Jenö Szücs
319 A- Avrupa Bölgelerinin Doğuşu
322 B-Batı Avrupa
337 C- Mutlakiyetçilik ve Feodalizmin "İlk Krizi" (1300-1450)
351 D- Merkezi Doğu Avrupa
363 XII. MERKEZİ DOĞU AVRUPALI BAKIŞ AÇILARI Mihaly Vajda
363 A- Merkezi Doğu Avrupa'nın "Avrupalılıktan Çıkarılması" 369 B- "Reel Sosyalizm"e İlişkin Açıklamalar
371 C-Üç Avrupa Bölgesi
376 D- Gelenekler ve Toplumsal Dinamizm
379 E- Paternalist Gelenek
382 F- Totalitarizmden Paternalizme mi?
390 G- Statüko İçindeki Bakış Açılan
393 XIII. DAYANIŞMA VE POLONYA'DA
"SİVİL TOPLUMUN YENİDEN DOĞUŞU", 1976-81 Z. A. Pelczynski
415 XIV. ANTİ-POLİTİK POLİTİKA Vâclav Havel
433 SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA
447 YAZARLAR HAKKINDA NOTLAR