Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Kitap : Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 0378-2921

Cilt : 62-4

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Ekim 2007

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5695

İÇİNDEKİLER

Halil Altıntaş - Bülent öz
1 Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Bankacılık Krizlerinin Çok Değişkenli Logjt Yöntemiyle Öngörülmesi / The Prediction of Banking Crises with Multivariatel Logit Method in Developing Countries
Aylin Poroy Arsoy - Barış Sipahi
31 International Financial Reporting Standards X for Small and Medium Sized Entities and the Turkish Case / Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Örneği
Serdal Bahçe
49 Elektrik Üretiminde Serbestleştirmenin Sorunları: Piyasa Gücü ve Uluslararasılaşma /
Problems in Liberalization of Electricity Generation: Market Power and Internationalization
Tuncay Çelik - Muhittin Kaplan
69 Türk Sigortacılık Sektöründe Kararlılık ve Yoğunlaşma İlişkisi / The Relationship between Profitability and Concentratkm in the Turkish Insurance Sector
Madde Çiçek - Feride öztürk
Yabancı Hisse Senedi Yatırımcıları Türkiye'de Döviz Kuru Volatilitesini 83 Şiddetlendiriyor mu? / Are Foreign Stock Investors Intensifying Exchange Rate Volalitiy in Turkey?
Aydın Gersll
Üretim Sistemleri ve Teknolojilerindeki Gelişmelerin ve Küreselleşmenin Geleneksel 107 Maliyet Muhasebesine Etkileri / Effects on Traditional Accounting of Developments in the Production Systems and Technologies and Globalisation
Gülsüm Işseveroğlu - Ümit Gücenmez
125 Prediction the Financial Success in Turkish Insurance Companies / Türk Sigorta Şirketlerinde Finansal Başarının Öngörülmesi
Kurtuluş Kaymaz
Davranış Boyutuyla Performans Geribildirim Olgusu ve Süreci / Behavioral Dimension 141 of Performance Feedback Phenomenon and it's Process
Emel Memiş
179 Artan 'Rekabet' Altında İhracata Yönelik Sektörlerde Değişen Ücret Yapısı / Changing Wage Structure in Export Sectors under Rising Competition
Atılhan Naktiyok - Canan Nur Karabey
İşletmelerin Maddi Olmayan Kaynakları ve Çevresel Olumsuzluk Algıları ile Stratejik 203 Yönelimleri Arasındaki İlişki / The Relationship between Intangible Recources, Environmental Threat Perceptions and Strategic Orientation of Companies
Kronik I Chronicle 227 Erel Tellal